ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 213)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ఉక్తవన్తొ యథా వాక్యమ అసకృత సర్వవృష్ణయః

తతొ ఽబరవీథ వాసుథేవొ వాక్యం ధర్మార్దసంహితమ

2 నావమానం కులస్యాస్య గుడా కేశః పరయుక్తవాన

సంమానొ ఽభయధికస తేన పరయుక్తొ ఽయమ అసంశయమ

3 అర్దలుబ్ధాన న వః పార్దొ మన్యతే సాత్వతాన సథా

సవయంవరమ అనాధృష్యం మన్యతే చాపి పాణ్డవః

4 పరథానమ అపి కన్యాయాః పశువత కొ ఽనుమంస్యతే

విక్రమం చాప్య అపత్యస్య కః కుర్యాత పురుషొ భువి

5 ఏతాన థొషాంశ చ కౌన్తేయొ థృష్టవాన ఇతి మే మతిః

అతః పరసహ్య హృతవాన కన్యాం ధర్మేణ పాణ్డవః

6 ఉచితశ చైవ సంబన్ధః సుభథ్రా చ యశస్వినీ

ఏష చాపీథృశః పార్దః పరసహ్య హృతవాన ఇతి

7 భరతస్యాన్వయే జాతం శంతనొశ చ మహాత్మనః

కున్తిభొజాత్మజా పుత్రం కొ బుభూషేత నార్జునమ

8 న చ పశ్యామి యః పార్దం విక్రమేణ పరాజయేత

అపి సర్వేషు లొకేషు సైన్థ్ర రుథ్రేషు మారిష

9 స చ నామ రదస తాథృఙ మథీయాస తే చ వాజినః

యొథ్ధా పార్దశ చ శీఘ్రాస్త్రాః కొ ను తేన సమొ భవేత

10 తమ అనుథ్రుత్య సాన్త్వేన పరమేణ ధనంజయమ

నివర్తయధ్వం సంహృష్టా మమైషా పరమా మతిః

11 యథి నిర్జిత్య వః పార్దొ బలాథ గచ్ఛేత సవకం పురమ

పరణశ్యేథ వొ యశః సథ్యొ న తు సాన్త్వే పరాజయః

12 తచ ఛరుత్వా వాసుథేవస్య తదా చక్రుర జనాధిప

నివృత్తశ చార్జునస తత్ర వివాహం కృతవాంస తతః

13 ఉషిత్వా తత్ర కౌన్తేయః సంవత్సరపరాః కషపాః

పుష్కరేషు తతః శిష్టం కాలం వర్తితవాన పరభుః

పూర్ణే తు థవాథశే వర్షే ఖాణ్డవ పరస్దమ ఆవిశత

14 అభిగమ్య స రాజానం వినయేన సమాహితః

అభ్యర్చ్య బరాహ్మణాన పార్దొ థరౌపథీమ అభిజగ్మివాన

15 తం థరౌపథీ పరత్యువాచ పరణయాత కురునన్థనమ

తత్రైవ గచ్ఛ కౌన్తేయ యత్ర సా సాత్వతాత్మజా

సుబథ్ధస్యాపి భారస్య పూర్వబన్ధః శలదాయతే

16 తదా బహువిధం కృష్ణాం విలపన్తీం ధనంజయః

సాన్త్వయామ ఆస భూయశ చ కషమయామ ఆస చాసకృత

17 సుభథ్రాం తవరమాణశ చ రక్తకౌశేయ వాససమ

పార్దః పరస్దాపయామ ఆస కృత్వా గొపాలికా వపుః

18 సాధికం తేన రూపేణ శొభమానా యశస్వినీ

భవనం శరేష్ఠమ ఆసాథ్య వీర పత్నీ వరాఙ్గనా

వవన్థే పృదు తామ్రాక్షీ పృదాం భథ్రా యశస్వినీ

19 తతొ ఽభిగమ్య తవరితా పూర్ణేన్థుసథృశాననా

వవన్థే థరౌపథీం భథ్రా పరేష్యాహమ ఇతి చాబ్రవీత

20 పరత్యుత్దాయ చ తాం కృష్ణా సవసారం మాధవస్య తామ

సస్వజే చావథత పరీతా నిఃసపత్నొ ఽసతు తే పతిః

తదైవ ముథితా భథ్రా తామ ఉవాచైవమ అస్త్వ ఇతి

21 తతస తే హృష్టమనసః పాణ్డవేయా మహారదాః

కున్తీ చ పరమప్రీతా బభూవ జనమేజయ

22 శరుత్వా తు పుణ్డరీకాక్షః సంప్రాప్తం సవపురొత్తమమ

అర్జునం పాణ్డవశ్రేష్ఠమ ఇన్థ్రప్రస్దగతం తథా

23 ఆజగామ విశుథ్ధాత్మా సహ రామేణ కేశవః

వృష్ణ్యన్ధకమహామాత్రైః సహ వీరైర మహారదైః

24 భరాతృభిశ చ కుమారైశ చ యొధైశ చ శతశొ వృతః

సైన్యేన మహతా శౌరిర అభిగుప్తః పరంతపః

25 తత్ర థానపతిర ధీమాన ఆజగామ మహాయశాః

అక్రూరొ వృష్ణివీరాణాం సేనాపతిర అరింథమః

26 అనాధృష్టిర మహాతేజా ఉథ్ధవశ చ మహాయశాః

సాక్షాథ బృహస్పతేః శిష్యొ మహాబుథ్ధిర మహాయశాః

27 సత్యకః సాత్యకిశ చైవ కృతవర్మా చ సాత్వతః

పరథ్యుమ్నశ చైవ సామ్బశ చ నిశఠః శఙ్కుర ఏవ చ

28 చారుథేష్ణశ చ విక్రాన్తొ ఝిల్లీ విపృదుర ఏవ చ

సారణశ చ మహాబాహుర గథశ చ విథుషాం వరః

29 ఏతే చాన్యే చ బహవొ వృష్ణిభొజాన్ధకాస తదా

ఆజగ్ముః ఖాణ్డవ పరస్దమ ఆథాయ హరణం బహు

30 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా శరుత్వా మాధవమ ఆగతమ

పరతిగ్రహార్దం కృష్ణస్య యమౌ పరాస్దాపయత తథా

31 తాభ్యాం పరతిగృహీతం తథ వృష్ణిచక్రం సమృథ్ధిమత

వివేశ ఖాణ్డవ పరస్దం పతాకాధ్వజశొభితమ

32 సిక్తసంమృష్టపన్దానం పుష్పప్రకర శొభితమ

చన్థనస్య రసైః శీతైః పుణ్యగన్ధైర నిషేవితమ

33 థహ్యతాగురుణా చైవ థేశే థేశే సుగన్ధినా

సుసంమృష్ట జనాకీర్ణం వణిగ్భిర ఉపశొభితమ

34 పరతిపేథే మహాబాహుః సహ రామేణ కేశవః

వృష్ణ్యన్ధకమహాభొజైః సంవృతః పురుషొత్తమః

35 సంపూజ్యమానః పౌరైశ చ బరాహ్మణైశ చ సహస్రశః

వివేశ భవనం రాజ్ఞః పురంథర గృహొపమమ

36 యుధిష్ఠిరస తు రామేణ సమాగచ్ఛథ యదావిధి

మూర్ధ్ని కేశవమ ఆఘ్రాయ పర్యష్వజత బాహునా

37 తం పరీయమాణం కృష్ణస తు వినయేనాభ్యపూజయత

భీమం చ పురుషవ్యాఘ్రం విధివత పరత్యపూజయత

38 తాంశ చ వృష్ణ్యన్ధకశ్రేష్ఠాన ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

పరతిజగ్రాహ సత్కారైర యదావిధి యదొపగమ

39 గురువత పూజయామ ఆస కాంశ చిత కాంశ చిథ వయస్యవత

కాంశ చిథ అభ్యవథత పరేమ్ణా కైశ చిథ అప్య అభివాథితః

40 తతొ థథౌ వాసుథేవొ జన్యార్దే ధనమ ఉత్తమమ

హరణం వై సుభథ్రాయా జఞాతిథేయం మహాయశాః

41 రదానాం కాఞ్చనాఙ్గానాం కిఙ్కిణీజాలమాలినామ

చతుర్యుజామ ఉపేతానాం సూతైః కుశలసంమతైః

సహస్రం పరథథౌ కృష్ణొ గవామ అయుతమ ఏవ చ

42 శరీమాన మాదురథేశ్యానాం థొగ్ధ్రీణాం పుణ్యవర్చసామ

వడవానాం చ శుభ్రాణాం చన్థ్రాంశుసమవర్చసామ

థథౌ జనార్థనః పరీత్యా సహస్రం హేమభూషణమ

43 తదైవాశ్వతరీణాం చ థాన్తానాం వాతరంహసామ

శతాన్య అఞ్జన కేశీనాం శవేతానాం పఞ్చ పఞ్చ చ

44 సనపనొత్సాథనే చైవ సుయుక్తం వయసాన్వితమ

సత్రీణాం సహస్రం గౌరీణాం సువేషాణాం సువర్చసామ

45 సువర్ణశతకణ్ఠీనామ అరొగాణాం సువాససామ

పరిచర్యాసు థక్షాణాం పరథథౌ పుష్కరేక్షణః

46 కృతాకృతస్య ముఖ్యస్య కనకస్యాగ్నివర్చసః

మనుష్యభారాన థాశార్హొ థథౌ థశ జనార్థనః

47 గజానాం తు పరభిన్నానాం తరిధా పరస్రవతాం మథమ

గిరికూట నికాశానాం సమరేష్వ అనివర్తినామ

48 కౢప్తానాం పటు ఘణ్టానాం వరాణాం హేమమాలినామ

హస్త్యారొహైర ఉపేతానాం సహస్రం సాహస పరియః

49 రామః పాథగ్రాహణికం థథౌ పార్దాయ లాఙ్గలీ

50 స మహాధనరత్నౌఘొ వస్త్రకమ్బల ఫేనవాన

మహాగజమహాగ్రాహః పతాకా శైవలాకులః

51 పాణ్డుసాగరమ ఆవిథ్ధః పరవివేశ మహానథః

పూర్ణమ ఆపూరయంస తేషాం థవిషచ ఛొకావహొ ఽభవత

52 పరతిజగ్రాహ తత సర్వం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

పూజయామ ఆస తాంశ చైవ వృష్ణ్యన్ధకమహారదాన

53 తే సమేతా మహాత్మానః కురు వృష్ణ్యన్ధకొత్తమాః

విజహ్రుర అమరావాసే నరాః సుకృతినొ యదా

54 తత్ర తత్ర మహాపానైర ఉత్కృష్టతలనాథితైః

యదాయొగం యదా పరీతివిజహ్రుః కురు వృష్ణయః

55 ఏవమ ఉత్తమవీర్యాస తే విహృత్య థివసాన బహూన

పూజితాః కురుభిర జగ్ముః పునర థవారవతీం పురీమ

56 రామం పురస్కృత్య యయుర వృష్ణ్యన్ధకమహారదాః

రత్నాన్య ఆథాయ శుభ్రాణి థత్తాని కురుసత్తమైః

57 వాసుథేవస తు పార్దేన తత్రైవ సహ భారత

ఉవాస నగరే రమ్యే శక్ర పరస్దే మహామనాః

వయచరథ యమునా కూలే పార్దేన సహ భారత

58 తతః సుభథ్రా సౌభథ్రం కేశవస్య పరియా సవసా

జయన్తమ ఇవ పౌలొమీ థయుతిమన్తమ అజీజనత

59 థీర్ఘబాహుం మహాసత్త్వమ ఋషభాక్షమ అరింథమమ

సుభథ్రా సుషువే వీరమ అభిమన్యుం నరర్షభమ

60 అభీశ చ మన్యుమాంశ చైవ తతస తమ అరిమర్థనమ

అభిమన్యుమ ఇతి పరాహుర ఆర్జునిం పురుషర్షభమ

61 స సాత్వత్యామ అతిరదః సంబభూవ ధనంజయాత

మఖే నిర్మద్యమానాథ వా శమీ గర్భాథ ధుతాశనః

62 యస్మిఞ జాతే మహాబాహుః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః

అయుతం గా థవిజాతిభ్యః పరాథాన నిష్కాంశ చ తావతః

63 థయితొ వాసుథేవస్య బాల్యాత పరభృతి చాభవత

పితౄణాం చైవ సర్వేషాం పరజానామ ఇవ చన్థ్రమాః

64 జన్మప్రభృతి కృష్ణశ చ చక్రే తస్య కరియాః శుభాః

స చాపి వవృధే బాలః శుక్లపక్షే యదా శశీ

65 చతుష్పాథం థశవిధం ధనుర్వేథమ అరింథమః

అర్జునాథ వేథ వేథజ్ఞాత సకలం థివ్యమానుషమ

66 విజ్ఞానేష్వ అపి చాస్త్రాణాం సౌష్ఠవే చ మహాబలః

కరియాస్వ అపి చ సర్వాసు విశేషాన అభ్యశిక్షయత

67 ఆగమే చ పరయొగే చ చక్రే తుల్యమ ఇవాత్మనః

తుతొష పుత్రం సౌభథ్రం పరేక్షమాణొ ధనంజయః

68 సర్వసంహననొపేతం సర్వలక్షణలక్షితమ

థుర్ధర్షమ ఋషభస్కన్ధం వయాత్తాననమ ఇవొరగమ

69 సింహథర్పం మహేష్వాసం మత్తమాతఙ్గవిక్రమమ

మేఘథున్థుభి నిర్ఘొషం పూర్ణచన్థ్రనిభాననమ

70 కృష్ణస్య సథృశం శౌర్యే వీర్యే రూపే తదాకృతౌ

థథర్శ పుత్రం బీభత్సుర మఘవాన ఇవ తం యదా

71 పాఞ్చాల్య అపి చ పఞ్చభ్యః పతిభ్యః శుభలక్షణా

లేభే పఞ్చ సుతాన వీరాఞ శుభాన పఞ్చాచలాన ఇవ

72 యుధిష్ఠిరాత పరతివిన్ధ్యం సుత సొమం వృకొథరాత

అర్జునాచ ఛరుత కర్మాణం శతానీకం చ నాకులిమ

73 సహథేవాచ ఛరుత సేనమ ఏతాన పఞ్చ మహారదాన

పాఞ్చాలీ సుషువే వీరాన ఆథిత్యాన అథితిర యదా

74 శాస్త్రతః పరతివిన్ధ్యం తమ ఊచుర విప్రా యుధిష్ఠిరమ

పరప్రహరణ జఞానే పరతివిన్ధ్యొ భవత్వ అయమ

75 సుతే సొమసహస్రే తు సొమార్క సమతేజసమ

సుత సొమం మహేష్వాసం సుషువే భీమసేనతః

76 శరుతం కర్మ మహత కృత్వా నివృత్తేన కిరీటినా

జాతః పుత్రస తవేత్య ఏవం శరుతకర్మా తతొ ఽభవత

77 శతానీకస్య రాజర్షేః కౌరవ్యః కురునన్థనః

చక్రే పుత్రం సనామానం నకులః కీర్తివర్ధనమ

78 తతస తవ అజీజనత కృష్ణా నక్షత్రే వహ్ని థైవతే

సహథేవాత సుతం తస్మాచ ఛరుత సేనేతి తం విథుః

79 ఏకవర్షాన్తరాస తవ ఏవ థరౌపథేయా యశస్వినః

అన్వజాయన్త రాజేన్థ్ర పరస్పరహితే రతాః

80 జాతకర్మాణ్య ఆనుపూర్వ్యాచ చూడొపనయనాని చ

చకార విధివథ ధౌమ్యస తేషాం భరతసత్తమ

81 కృత్వా చ వేథాధ్యయనం తతః సుచరితవ్రతాః

జగృహుః సర్వమ ఇష్వస్త్రమ అర్జునాథ థివ్యమానుషమ

82 థేవగర్భొపమైః పుత్రైర వయూఢొరస్కైర మహాబలైః

అన్వితా రాజశార్థూల పాణ్డవా ముథమ ఆప్నువన