ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 212)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతః సంవాథితే తస్మిన్న అనుజ్ఞాతొ ధనంజయః

గతాం రైవతకే కన్యాం విథిత్వా జనమేజయ

వాసుథేవాభ్యనుజ్ఞాతః కదయిత్వేతికృత్యతామ

2 కృష్ణస్య మతమ ఆజ్ఞాయ పరయయౌ భరతర్షభః

3 రదేన కాఞ్చనాఙ్గేన కల్పితేన యదావిధి

సైన్యసుగ్రీవ యుక్తేన కిఙ్కిణీజాలమాలినా

4 సర్వశస్త్రొపపన్నేన జీమూతరవనాథినా

జవలితాగ్నిప్రకాశేన థవిషతాం హర్షఘాతినా

5 సంనథ్ధః కవచీ ఖడ్గీ బథ్ధగొధాఙ్గులిత్రవాన

మృగయా వయపథేశేన యౌగపథ్యేన భారత

6 సుభథ్రా తవ అద శైలేన్థ్రమ అభ్యర్చ్య సహ రైవతమ

థైవతాని చ సర్వాణి బరాహ్మణాన సవస్తి వాచ్య చ

7 పరథక్షిణం గిరిం కృత్వా పరయయౌ థవారకాం పరతి

తామ అభిథ్రుత్య కౌన్తేయః పరసహ్యారొపయథ రదమ

8 తతః స పురుషవ్యాఘ్రస తామ ఆథాయ శుచిస్మితామ

రదేనాకాశగేనైవ పరయయౌ సవపురం పరతి

9 హరియమాణాం తు తాం థృష్ట్వా సుభథ్రాం సైనికొ జనః

విక్రొశన పరాథ్రవత సర్వొ థవారకామ అభితః పురీమ

10 తే సమాసాథ్య సహితాః సుధర్మామ అభితః సభామ

సభా పాలస్య తత సర్వమ ఆచఖ్యుః పార్ద విక్రమమ

11 తేషాం శరుత్వా సభా పాలొ భేరీం సామ్నాహికీం తతః

సమాజఘ్నే మహాఘొషాం జామ్బూనథపరిష్కృతామ

12 కషుబ్ధాస తేనాద శబ్థేన భొజవృష్ణ్యన్ధకాస తథా

అన్నపానమ అపాస్యాద సమాపేతుః సభాం తతః

13 తతొ జామ్బూనథాఙ్గాని సపర్ధ్యాస్తరణవన్తి చ

మణివిథ్రుమ చిత్రాణి జవలితాగ్నిప్రభాణి చ

14 భేజిరే పురుషవ్యాఘ్రా వృష్ణ్యన్ధకమహారదాః

సింహాసనాని శతశొ ధిష్ణ్యానీవ హుతాశనాః

15 తేషాం సముపవిష్టానాం థేవానామ ఇవ సంనయే

ఆచఖ్యౌ చేష్టితం జిష్ణొః సభా పాలః సహానుగః

16 తచ ఛరుత్వా వృష్ణివీరాస తే మథరక్తాన్త లొచనాః

అమృష్యమాణాః పార్దస్య సముత్పేతుర అహం కృతాః

17 యొజయధ్వం రదాన ఆశు పరాసాన ఆహరతేతి చ

ధనూంషి చ మహార్హాణి కవచాని బృహన్తి చ

18 సూతాన ఉచ్చుక్రుశుః కేచ చిథ రదాన యొజయతేతి చ

సవయం చ తురగాన కే చిన నిన్యుర హేమవిభూషితాన

19 రదేష్వ ఆనీయమానేషు కవచేషు ధవజేషు చ

అభిక్రన్థే నృవీరాణాం తథాసీత సంకులం మహత

20 వనమాలీ తతః కషీబః కైలాసశిఖరొపమః

నీలవాసా మథొత్సిక్త ఇథం వచనమ అబ్రవీత

21 కిమ ఇథం కురుదాప్రజ్ఞాస తూష్ణీంభూతే జనార్థనే

అస్య భావమ అవిజ్ఞాయ సంక్రుథ్ధా మొఘగర్జితాః

22 ఏష తావథ అభిప్రాయమ ఆఖ్యాతు సవం మహామతిః

యథ అస్య రుచితం కర్తుం తత కురుధ్వమ అతన్థ్రితాః

23 తతస తే తథ వచః శరుత్వా గరాహ్య రూపం హలాయుధాత

తూష్ణీంభూతాస తతః సర్వే సాధు సాధ్వ ఇతి చాబ్రువన

24 సమం వచొ నిశమ్యేతి బలథేవస్య ధీమతః

పునర ఏవ సభామధ్యే సర్వే తు సముపావిశన

25 తతొ ఽబరవీత కామపాలొ వాసుథేవం పరంతపమ

కిమ అవాగ ఉపవిష్టొ ఽసి పరేక్షమాణొ జనార్థన

26 సత్కృతస తవత్కృతే పార్తః సర్వైర అస్మాభిర అచ్యుత

న చ సొ ఽరహతి తాం పూజాం థుర్బుథ్ధిః కులపాంసనః

27 కొ హి తత్రైవ భుక్త్వాన్నం భాజనం భేత్తుమ అర్హతి

మన్యమానః కులే జాతమ ఆత్మానం పురుషః కవ చిత

28 ఈప్సమానశ చ సంబన్ధం కృప పూర్వం చ మానయన

కొ హి నామ భవేనార్దీ సాహసేన సమాచరేత

29 సొ ఽవమన్య చ నామాస్మాన అనాథృత్య చ కేశవమ

పరసహ్య హృతవాన అథ్య సుభథ్రాం మృత్యుమ ఆత్మనః

30 కదం హి శిరసొ మధ్యే పథం తేన కృతం మమ

మర్షయిష్యామి గొవిన్థ పాథస్పర్శమ ఇవొరగః

31 అథ్య నిష్కౌరవామ ఏకః కరిష్యామి వసుంధరామ

న హి మే మర్షణీయొ ఽయమ అర్జునస్య వయతిక్రమః

32 తం తదా గర్జమానం తు మేఘథున్థుభి నిఃస్వనమ

అన్వపథ్యన్త తే సర్వే భొజవృష్ణ్యన్ధకాస తథా