ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

తతః కామగమః పక్షీ మహావీర్యొ మహాబలః

మాతుర అన్తికమ ఆగచ్ఛత పరం తీరం మహొథధేః

2 యత్ర సా వినతా తస్మిన పణితేన పరాజితా

అతీవ థుఃఖసంతప్తా థాసీ భావమ ఉపాగతా

3 తతః కథా చిథ వినతాం పరవణాం పుత్ర సంనిధౌ

కాల ఆహూయ వచనం కథ్రూర ఇథమ అభాషత

4 నాగానామ ఆలయం భథ్రే సురమ్యం రమణీయకమ

సముథ్రకుక్షావ ఏకాన్తే తత్ర మాం వినతే వహ

5 తతః సుపర్ణమాతా తామ అవహత సర్పమాతరమ

పన్నగాన గరుడశ చాపి మాతుర వచనచొథితః

6 స సూర్యస్యాభితొ యాతి వైనతేయొ విహంగమః

సూర్యరశ్మి పరీతాశ చ మూర్చ్ఛితాః పన్నగాభవన

తథవస్దాన సుతాన థృష్ట్వా కథ్రూః శక్రమ అదాస్తువత

7 నమస తే థేవథేవేశ నమస తే బలసూథన

నముచిఘ్న నమస తే ఽసతు సహస్రాక్ష శచీపతే

8 సర్పాణాం సూర్యతప్తానాం వారిణా తవం పలవొ భవ

తవమ ఏవ పరమం తరాణమ అస్మాకమ అమరొత్తమ

9 ఈశొ హయ అసి పయః సరష్టుం తవమ అనల్పం పురంథర

తవమ ఏవ మేఘస తవం వాయుస తవమ అగ్నిర వైథ్యుతొ ఽమబరే

10 తవమ అభ్రఘనవిక్షేప్తా తవామ ఏవాహుర పునర ఘనమ

తవం వజ్రమ అతులం ఘొరం ఘొషవాంస తవం బలాహకః

11 సరష్టా తవమ ఏవ లొకానాం సంహర్తా చాపరాజితః

తవం జయొతిః సర్వభూతానాం తవమ ఆథిత్యొ విభావసుః

12 తవం మహథ భూతమ ఆశ్చర్యం తవం రాజా తవం సురొత్తమః

తవం విష్ణుస తవం సహస్రాక్షస తవం థేవస తవం పరాయణమ

13 తవం సర్వమ అమృతం థేవ తవం సొమః పరమార్చితః

తవం ముహూర్తస తిదిశ చ తవం లవస తవం వై పునః కషణ

14 శుక్లస తవం బహులశ చైవ కలా కాష్ఠా తరుటిస తదా

సంవత్సరర్షవొ మాసా రజన్యశ చ థినాని చ

15 తవమ ఉత్తమా సగిరి వనా వసుంధరా; సభాస్కరం వితిమిరమ అమ్బరం తదా

మహొథధిః సతిమి తిమింగిలస తదా; మహొర్మిమాన బహు మకరొ ఝషాలయః

16 మహథ యశస తవమ ఇతి సథాభిపూజ్యసే; మనీషిభిర ముథితమనా మహర్షిభిః

అభిష్టుతః పిబసి చ సొమమ అధ్వరే; వషట కృతాన్య అపి చ హవీంషి భూతయే

17 తవం విప్రైః సతతమ ఇహేజ్యసే ఫలార్దం; వేథాఙ్గేష్వ అతులబలౌఘ గీయసే చ

తవథ ధేతొర యజన పరాయణా థవిజేన్థ్రా; వేథాఙ్గాన్య అభిగమయన్తి సర్వవేథైః