ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

తం సముథ్రమ అతిక్రమ్య కథ్రూర వినతయా సహ

నయపతత తురగాభ్యాశే నచిరాథ ఇవ శీఘ్రగా

2 నిశామ్య చ బహూన వాలాన కృష్ణాన పుచ్ఛం సమాశ్రితాన

వినతాం విషణ్ణవథనాం కథ్రూర థాస్యే నయయొజయత

3 తతః సా వినతా తస్మిన పణితేన పరాజితా

అభవథ థుఃఖసంతప్తా థాసీ భావం సమాస్దితా

4 ఏతస్మిన్న అన్తరే చైవ గరుడః కాల ఆగతే

వినా మాత్రా మహాతేజా విథార్యాణ్డమ అజాయత

5 అగ్నిరాశిర ఇవొథ్భాసన సమిథ్ధొ ఽతి భయంకరః

పరవృథ్ధః సహసా పక్షీ మహాకాయొ నభొగతః

6 తం థృష్ట్వా శరణం జగ్ముః పరజాః సర్వా విభావసుమ

పరణిపత్యాబ్రువంశ చైనమ ఆసీనం విశ్వరూపిణమ

7 అగ్నే మా తవం పరవర్ధిష్ఠాః కచ చిన నొ న థిధక్షసి

అసౌ హి రాశిః సుమహాన సమిథ్ధస తవ సర్పతి

8 [ఆ]

నైతథ ఏవం యదా యూయం మన్యధ్వమ అసురార్థనాః

గరుడొ బలవాన ఏష మమ తుల్యః సవతేజసా

9 [సూ]

ఏవమ ఉక్తాస తగొ గత్వా గరుడం వాగ్భిర అస్తువన

అథూరాథ అభ్యుపేత్యైనం థేవాః సర్షిగణాస తథా

10 తవమ ఋషిస తవం మహాభాగస తవం థేవః పతగేశ్వరః

తవం పరభుస తపన పరఖ్యస తవం నస తరాణమ అనుత్తమమ

11 బలొర్మిమాన సాధుర అథీనసత్త్వః; సమృథ్ధిమాన థుష్ప్రసహస తవమ ఏవ

తపః శరుతం సర్వమ అహీన కీర్తే; అనాగతం చొపగతం చ సర్వమ

12 తవమ ఉత్తమః సర్వమ ఇథం చరాచరం; గభస్తిభిర భానుర ఇవావభాససే

సమాక్షిపన భానుమతః పరభాం ముహుస; తవమ అన్తకః సర్వమ ఇథం ధరువాధ్రువమ

13 థివాకరః పరికుపితొ యదా థహేత; పరజాస తదా థహసి హుతాశనప్రభ

భయంకరః పరలయ ఇవాగ్నిర ఉత్దితొ; వినాశయన యుగపరివర్తనాన్త కృత

14 సవగేశ్వరం శరణమ ఉపస్దితా వయం; మహౌజసం వితిమిరమ అభ్రగొచరమ

మహాబలం గరుడమ ఉపేత్య ఖేచరం; పరావరం వరథమ అజయ్య విక్రమమ

15 ఏవం సతుతః సుపర్ణస తు థేవైః సర్షిగణైస తథా

తేజసః పరతిసంహారమ ఆత్మనః స చకార హ