ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

తతొ రజన్యాం వయుష్టాయాం పరభాత ఉథితే రవౌ

కథ్రూశ చ వినతా చైవ భగిన్యౌ తే తపొధన

2 అమర్షితే సుసంరబ్ధే థాస్యే కృతపణే తథా

జగ్మతుస తురగం థరష్టుమ ఉచ్ఛైః శరవసమ అన్తికాత

3 థథృశాతే తథా తత్ర సముథ్రం నిధిమ అమ్భసామ

తిమింగిలఝషాకీర్ణం మకరైర ఆవృతం తదా

4 సత్త్వైశ చ బహుసాహస్రైర నానారూపైః సమావృతమ

ఉగ్రైర నిత్యమ అనాధృష్యం కూర్మగ్రాహసమాకులమ

5 ఆకరం సర్వరత్నానామ ఆలయం వరుణస్య చ

నాగానామ ఆలయం రమ్యమ ఉత్తమం సరితాం పతిమ

6 పాతాలజ్వలనావాసమ అసురాణాం చ బన్ధనమ

భయంకరం చ సత్త్వానాం పయసాం నిధిమ అర్ణవమ

7 శుభం థివ్యమ అమర్త్యానామ అమృతస్యాకరం పరమ

అప్రమేయమ అచిన్త్యం చ సుపుణ్య జలమ అథ్భుతమ

8 ఘొరం జలచరారావ రౌథ్రం భైరవనిస్వనమ

గమ్భీరావర్త కలిలం సర్వభూతభయంకరమ

9 వేలాథొలానిల చలం కషొభొథ్వేగ సముత్దితమ

వీచీహస్తైః పరచలితైర నృత్యన్తమ ఇవ సర్వశః

10 చన్థ్ర వృథ్ధిక్షయవశాథ ఉథ్వృత్తొర్మి థురాసథమ

పాఞ్చజన్యస్య జననం రత్నాకరమ అనుత్తమమ

11 గాం విన్థతా భగవతా గొవిన్థేనామితౌజసా

వరాహరూపిణా చాన్తర విక్షొభిత జలావిలమ

12 బరహ్మర్షిణా చ తపతా వర్షాణాం శతమ అత్రిణా

అనాసాథిత గాధం చ పాతాలతలమ అవ్యయమ

13 అధ్యాత్మయొగనిథ్రాం చ పథ్మనాభస్య సేవతః

యుగాథి కాలశయనం విష్ణొర అమితతేజసః

14 వడవాముఖథీప్తాగ్నేస తొయహవ్యప్రథం శుభమ

అగాధ పారం విస్తీర్ణమ అప్రమేయం సరిత్పతిమ

15 మహానథీభిర బహ్వీభిః సపర్ధయేవ సహస్రశః

అభిసార్యమాణమ అనిశం థథృశాతే మహార్ణవమ

16 గమ్భీరం తిమిమకరొగ్ర సంకులం తం; గర్జన్తం జలచర రావ రౌథ్రనాథైః

విస్తీర్ణం థథృశతుర అమ్బరప్రకాశం; తే ఽగాధం నిధిమ ఉరుమ అమ్భసామ అనన్తమ

17 ఇత్య ఏవం ఝషమకరొర్మి సంకులం తం; గమ్భీరం వికసితమ అమ్బరప్రకాశమ

పాతాలజ్వలనశిఖా విథీపితం తం; పశ్యన్త్యౌ థరుతమ అభిపేతతుస తథానీమ