ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతమ అమృతం మదితం యదా

యత్ర సొ ఽశవః సముత్పన్నః శరీమాన అతులవిక్రమః

2 యం నిశామ్య తథా కథ్రూర వినతామ ఇథమ అబ్రవీత

ఉచ్చైఃశ్రవా ను కిం వర్ణొ భథ్రే జానీహి మాచిరమ

3 [వి]

శవేత ఏవాశ్వరాజొ ఽయం కిం వా తవం మన్యసే శుభే

బరూహి వర్ణం తవమ అప్య అస్య తతొ ఽతర విపణావహే

4 [క]

కృష్ణ వాలమ అహం మన్యే హయమ ఏనం శుచిస్మితే

ఏహి సార్ధం మయా థీవ్య థాసీ భావాయ భామిని

5 [సూ]

జగ్మతుః సవగృహాన ఏవ శవొ థరక్ష్యావ ఇతి సమ హ

6 తతః పుత్రసహస్రం తు కథ్రూర జిహ్మం చికీర్షతీ

ఆజ్ఞాపయామ ఆస తథా వాలా భూత్వాఞ్జన పరభాః

7 ఆవిశధ్వం హయం కషిప్రం థాసీ న సయామ అహం యదా

తథ వాక్యం నాన్వపథ్యన్త తాఞ శశాప భుజంగమాన

8 సర్పసత్రే వర్తమానే పావకొ వః పరధక్ష్యతి

జనమేజయస్య రాజర్షేః పాణ్డవేయస్య ధీమతః

9 శాపమ ఏనం తు శుశ్రావ సవయమ ఏవ పితామహః

అతిక్రూరం సముథ్థిష్టం కథ్ర్వా థైవాథ అతీవ హి

10 సార్ధం థేవగణైః సర్వైర వాచం తామ అన్వమొథత

బహుత్వం పరేక్ష్య సర్పాణాం పరజానాం హితకామ్యయా

11 తిగ్మవీర్యవిషా హయ ఏతే థన్థ శూకా మహాబలాః

తేషాం తీక్ష్ణవిషత్వాథ ధి పరజానాం చ హితాయ వై

పరాథాథ విషహణీం విథ్యాం కాశ్యపాయ మహాత్మనే