ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

అదావరణ ముఖ్యాని నానాప్రహరణాని చ

పరగృహ్యాభ్యథ్రవన థేవాన సహితా థైత్యథానవాః

2 తతస తథ అమృతం థేవొ విష్ణుర ఆథాయ వీర్యవాన

జహార థానవేన్థ్రేభ్యొ నరేణ సహితః పరభుః

3 తతొ థేవగణాః సర్వే పపుస తథ అమృతం తథా

విష్ణొః సకాశాత సంప్రాప్య సంభ్రమే తుములే సతి

4 తతః పిబత్సు తత కాలం థేవేష్వ అమృతమ ఈప్సితమ

రాహుర విబుధరూపేణ థానవః పరాపిబత తథా

5 తస్య కణ్ఠమ అనుప్రాప్తే థానవస్యామృతే తథా

ఆఖ్యాతం చన్థ్రసూర్యాభ్యాం సురాణాం హితకామ్యయా

6 తతొ భగవతా తస్య శిరశ ఛిన్నమ అలంకృతమ

చక్రాయుధేన చక్రేణ పిబతొ ఽమృతమ ఓజసా

7 తచ ఛైలశృఙ్గప్రతిమం థానవస్య శిరొమహత

చక్రేణొత్కృత్తమ అపతచ చాలయథ వసుధాతలమ

8 తతొ వైరవినిర్బన్ధః కృతొ రాహుముఖేన వై

శాశ్వతశ చన్థ్రసూర్యాభ్యాం గరసత్య అథ్యాపి చైవ తౌ

9 విహాయ భగవాంశ చాపి సత్రీ రూపమ అతులం హరిః

నానాప్రహరణైర భీమైర థానవాన సమకమ్పయత

10 తతః పరవృత్తః సంగ్రామః సమీపే లవణామ్భసః

సురాణామ అసురాణాం చ సర్వఘొరతరొ మహాన

11 పరాసాః సువిపులాస తీక్ష్ణా నయపతన్త సహస్రశః

తొమరాశ చ సుతీక్ష్ణాగ్రాః శస్త్రాణి వివిధాని చ

12 తతొ ఽసురాశ చక్రభిన్నా వమన్తొ రుధిరం బహు

అసి శక్తిగథా రుగ్ణా నిపేతుర ధరణీతలే

13 ఛిన్నాని పట్టిశైశ చాపి శిరాంసి యుధి థారుణే

తప్తకాఞ్చనజాలాని నిపేతుర అనిశం తథా

14 రుధిరేణావలిప్తాఙ్గా నిహతాశ చ మహాసురాః

అథ్రీణామ ఇవ కూటాని ధాతురక్తాని శేరతే

15 హాహాకారః సమభవత తత్ర తత్ర సహస్రశః

అన్యొన్యం ఛిన్థతాం శస్త్రైర ఆథిత్యే లొహితాయతి

16 పరిఘైశ చాయసైః పీతైః సంనికర్షే చ ముష్టిభిః

నిఘ్నతాం సమరే ఽనయొన్యం శబ్థొ థివమ ఇవాస్పృశత

17 ఛిన్ధి భిన్ధి పరధావధ్వం పాతయాభిసరేతి చ

వయశ్రూయన్త మహాఘొరాః శబ్థాస తత్ర సమన్తతః

18 ఏవం సుతుములే యుథ్ధే వర్తమానే భయావహే

నరనారాయణౌ థేవౌ సమాజగ్మతుర ఆహవమ

19 తత్ర థివ్యం ధనుర థృష్ట్వా నరస్య భగవాన అపి

చిన్తయామ ఆస వై చక్రం విష్ణుర థానవ సూథనమ

20 తతొ ఽమబరాచ చిన్తిత మాత్రమ ఆగతం; మహాప్రభం చక్రమ అమిత్రతాపనమ

విభావసొస తుల్యమ అకుణ్ఠమణ్డలం; సుథర్శనం భీమమ అజయ్యమ ఉత్తమమ

21 తథ ఆగతం జవలితహుతాశనప్రభం; భయంకరం కరికరబాహుర అచ్యుతః

ముమొచ వై చపలమ ఉథగ్రవేగవన; మహాప్రభం పరనగరావథారణమ

22 తథ అన్తకజ్వలనసమానవర్చసం; పునః పునర నయపతత వేగవత తథా

విథారయథ థితిథనుజాన సహస్రశః; కరేరితం పురుషవరేణ సంయుగే

23 థహత కవ చిజ జవలన ఇవావలేలిహత; పరసహ్య తాన అసురగణాన నయకృన్తత

పరవేరితం వియతి ముహుః కషితౌ తథా; పపౌ రణే రుధిరమ అదొ పిశాచవత

24 అదాసురా గిరిభిర అథీనచేతసొ; ముహుర ముహుః సురగణమ అర్థయంస తథా

మహాబలా విగలితమేఘవర్చసః; సహస్రశొ గగనమ అభిప్రపథ్య హ

25 అదామ్బరాథ భయజననాః పరపేథిరే; సపాథపా బహువిధ మేఘరూపిణః

మహాథ్రయః పరవిగలితాగ్ర సానవః; పరస్పరం థరుతమ అభిహత్య సస్వనాః

26 తతొ మహీ పరవిచలితా సకాననా; మహాథ్రిపాతాభిహతా సమన్తతః

పరస్పరం భృశమ అభిగర్జతాం ముహూ; రణాజిరే భృశమ అభిసంప్రవర్తితే

27 నరస తతొ వరకనకాగ్ర భూషణైర; మహేషుభిర గగనపదం సమావృణొత

విథారయన గిరిశిఖరాణి పత్రిభిర; మహాభయే ఽసుర గణవిగ్రహే తథా

28 తతొ మహీం లవణజలం చ సాగరం; మహాసురాః పరవివిశుర అర్థితాః సురైః

వియథ గతం జవలితహుతాశనప్రభం; సుథర్శనం పరికుపితం నిశామ్య చ

29 తతః సురైర విజయమ అవాప్య మన్థరః; సవమ ఏవ థేశం గమితః సుపూజితః

వినాథ్య ఖం థివమ అపి చైవ సర్వశస; తతొ గతాః సలిలధరా యదాగతమ

30 తతొ ఽమృతం సునిహితమ ఏవ చక్రిరే; సురాః పరాం ముథమ అభిగమ్య పుష్కలామ

థథౌ చ తం నిధిమ అమృతస్య రక్షితుం; కిరీటినే బలభిథ అదామరైః సహ