ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 209)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వర్గ]

తతొ వయం పరవ్యదితాః సర్వా భరతసత్తమ

ఆయామ శరణం విప్రం తం తపొధనమ అచ్యుతమ

2 రూపేణ వయసా చైవ కన్థర్పేణ చ థర్పితాః

అయుక్తం కృతవత్యః సమ కషన్తుమ అర్హసి నొ థవిజ

3 ఏష ఏవ వధొ ఽసమాకం సుపర్యాప్తస తపొధన

యథ వయం సంశితాత్మానం పరలొబ్ధుం తవామ ఇహాగతాః

4 అవధ్యాస తు సత్రియః సృష్టా మన్యన్తే ధర్మచిన్తకాః

తస్మాథ ధర్మేణ ధర్మజ్ఞ నాస్మాన హింసితుమ అర్హసి

5 సర్వభూతేషు ధర్మజ్ఞ మైత్రొ బరాహ్మణ ఉచ్యతే

సత్యొ భవతు కల్యాణ ఏష వాథొ మనీషిణామ

6 శరణం చ పరపన్నానాం శిష్టాః కుర్వన్తి పాలనమ

శరణం తవాం పరపన్నాః సమ తస్మాత తవం కషన్తుమ అర్హసి

7 [వై]

ఏవమ ఉక్తస తు ధర్మాత్మా బరాహ్మణః శుభకర్మకృత

పరసాథం కృతవాన వీర రవిసొమసమప్రభః

8 [బరాహ్మణ]

శతం సహస్రం విశ్వం చ సర్వమ అక్షయ వాచకమ

పరిమాణం శతం తవ ఏతన నైతథ అక్షయ వాచకమ

9 యథా చ వొ గరాహభూతా గృహ్ణన్తీః పురుషాఞ జలే

ఉత్కర్షతి జలాత కశ చిత సదలం పురుషసత్తమః

10 తథా యూయం పునః సర్వాః సవరూపం పరతిపత్స్యద

అనృతం నొక్తపూర్వం మే హసతాపి కథా చన

11 తాని సర్వాణి తీర్దాని ఇతః పరభృతి చైవ హ

నారీ తీర్దాని నామ్నేహ ఖయాతిం యాస్యన్తి సర్వశః

పుణ్యాని చ భవిష్యన్తి పావనాని మనీషిణామ

12 [వర్గ]

తతొ ఽభివాథ్య తం విప్రం కృత్వా చైవ పరథక్షిణమ

అచిన్తయామొపసృత్య తస్మాథ థేశాత సుథుఃఖితాః

13 కవ ను నామ వయం సర్వాః కాలేనాల్పేన తం నరమ

సమాగచ్ఛేమ యొ నస తథ రూపమ ఆపాథయేత పునః

14 తా వయం చిన్తయిత్వైవం ముహూర్తాథ ఇవ భారత

థృష్టవత్యొ మహాభాగం థేవర్షిమ ఉత నారథమ

15 సర్వా హృష్టాః సమ తం థృష్ట్వా థేవర్షిమ అమితథ్యుతిమ

అభివాథ్య చ తం పార్ద సదితాః సమ వయదితాననాః

16 స నొ ఽపృచ్ఛథ థుఃఖమూలమ ఉక్తవత్యొ వయం చ తత

శరుత్వా తచ చ యదావృత్తమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

17 థక్షిణే సాగరానూపే పఞ్చ తీర్దాని సన్తి వై

పుణ్యాని రమణీయాని తాని గచ్ఛత మాచిరమ

18 తత్రాశు పురుషవ్యాఘ్రః పాణ్డవొ వొ ధనంజయః

మొక్షయిష్యతి శుథ్ధాత్మా థుఃఖాథ అస్మాన న సంశయః

19 తస్య సర్వా వయం వీర శరుత్వా వాక్యమ ఇహాగతాః

తథ ఇథం సత్యమ ఏవాథ్య మొక్షితాహం తవయానఘ

20 ఏతాస తు మమ వై సఖ్యశ చతస్రొ ఽనయా జలే సదితాః

కురు కర్మ శుభం వీర ఏతాః సర్వా విమొక్షయ

21 [వై]

తతస తాః పాణ్డవశ్రేష్ఠః సర్వా ఏవ విశాం పతే

తస్మాచ ఛాపాథ అథీనాత్మా మొక్షయామ ఆస వీర్యవాన

22 ఉత్దాయ చ జలాత తస్మాత పరతిలభ్య వపుః సవకమ

తాస తథాప్సరసొ రాజన్న అథృశ్యన్త యదా పురా

23 తీర్దాని శొధయిత్వా తు తదానుజ్ఞాయ తాః పరభుః

చిత్రాఙ్గథాం పునర థరష్టుం మణలూర పురం యయౌ

24 తస్యామ అజనయత పుత్రం రాజానం బభ్రు వాహనమ

తం థృష్ట్వా పాణ్డవొ రాజన గొకర్ణమ అభితొ ఽగమత