ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 210

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 210)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

సొ ఽపరాన్తేషు తీర్దాని పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ

సర్వాణ్య ఏవానుపూర్వ్యేణ జగామామిత విక్రమః

2 సముథ్రే పశ్చిమే యాని తీర్దాన్య ఆయతనాని చ

తాని సర్వాణి గత్వా స పరభాసమ ఉపజగ్మివాన

3 పరభాస థేశం సంప్రాప్తం బీభత్సుమ అపరాజితమ

తీర్దాన్య అనుచరన్తం చ శుశ్రావ మధుసూథనః

4 తతొ ఽభయగచ్ఛత కౌన్తేయమ అజ్ఞాతొ నామ మాధవః

థథృశాతే తథాన్యొన్యం పరభాసే కృష్ణ పాణ్డవౌ

5 తావ అన్యొన్యం సమాశ్లిష్య పృష్ట్వా చ కుశలం వనే

ఆస్తాం పరియసఖాయౌ తౌ నరనారాయణావ ఋషీ

6 తతొ ఽరజునం వాసుథేవస తాం చర్యాం పర్యపృచ్ఛత

కిమర్దం పాణ్డవేమాని తీర్దాన్య అనుచరస్య ఉత

7 తతొ ఽరజునొ యదావృత్తం సర్వమ ఆఖ్యాతవాంస తథా

శరుత్వొవాచ చ వార్షేణ్య ఏవమ ఏతథ ఇతి పరభుః

8 తౌ విహృత్య యదాకామం పరభాసే కృష్ణ పాణ్డవౌ

మహీధరం రైవతకం వాసాయైవాభిజగ్మతుః

9 పూర్వమ ఏవ తు కృష్ణస్య వచనాత తం మహీధరమ

పురుషాః సమలంచక్రుర ఉపజహ్రుశ చ భొజనమ

10 పరతిగృహ్యార్జునః సర్వమ ఉపభుజ్య చ పాణ్డవః

సహైవ వాసుథేవేన థృష్టవాన నటనర్తకాన

11 అభ్యనుజ్ఞాప్య తాన సర్వాన అర్చయిత్వా చ పాణ్డవః

సత్కృతం శయనం థివ్యమ అభ్యగచ్ఛన మహాథ్యుతిః

12 తీర్దానాం థర్శనం చైవ పర్వతానాం చ భారత

ఆపగానాం వనానాం చ కదయామ ఆస సాత్వతే

13 స కదాః కదయన్న ఏవ నిథ్రయా జనమేజయ

కౌన్తేయొ ఽపహృతస తస్మిఞ శయనే సవర్గసంమితే

14 మధురేణ స గీతేన వీణా శబ్థేన చానఘ

పరబొధ్యమానొ బుబుధే సతుతిభిర మఙ్గలైస తదా

15 స కృత్వావశ్య కార్యాణి వార్ష్ణేయేనాభినన్థితః

రదేన కాఞ్చనాఙ్గేన థవారకామ అభిజగ్మివాన

16 అలంకృతా థవారకా తు బభూవ జనమేజయ

కున్తీసుతస్య పూజార్దమ అపి నిష్కుటకేష్వ అపి

17 థిథృక్షవశ చ కౌన్తేయం థవారకావాసినొ జనాః

నరేన్థ్రమార్గమ ఆజగ్ముస తూర్ణం శతసహస్రశః

18 అవలొకేషు నారీణాం సహస్రాణి శతాని చ

భొజవృష్ణ్యన్ధకానాం చ సమవాయొ మహాన అభూత

19 స తదా సత్కృతః సర్వైర భొజవృష్ణ్యన్ధకాత్మజైః

అభివాథ్యాభివాథ్యాంశ చ సూర్యైశ చ పరతినన్థితః

20 కుమారైః సర్వశొ వీరః సత్కరేణాభివాథితః

సమానవయసః సర్వాన ఆశ్లిష్య స పునః పునః

21 కృష్ణస్య భవనే రమ్యే రత్నభొజ్య సమావృతే

ఉవాస సహ కృష్ణేన బహులాస తత్ర శర్వరీః