ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 208

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 208)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతః సముథ్రే తీర్దాని థక్షిణే భరతర్షభః

అభ్యగచ్ఛత సుపుణ్యాని శొభితాని తపస్విభిః

2 వర్జయన్తి సమ తీర్దాని పఞ్చ తత్ర తు తాపసాః

ఆచీర్ణాని తు యాన్య ఆసన పురస్తాత తు తపస్విభిః

3 అగస్త్యతీర్దం సౌభథ్రం పౌలొమం చ సుపావనమ

కారంధమం పరసన్నం చ హయమేధ ఫలం చ యత

భారథ్వాజస్య తీర్దం చ పాపప్రశమనం మహత

4 వివిక్తాన్య ఉపలక్ష్యాద తాని తీర్దాని పాణ్డవః

థృష్ట్వా చ వర్జ్యమానాని మునిభిర ధర్మబుథ్ధిభిః

5 తపస్వినస తతొ ఽపృచ్ఛత పరాజ్ఞలిః కురునన్థనః

తీర్దానీమాని వర్జ్యన్తే కిమర్దం బరహ్మవాథిభిః

6 [తాపసాహ]

గరాహాః పఞ్చ వసన్త్య ఏషు హరన్తి చ తపొధనాన

అత ఏతాని వర్జ్యన్తే తీర్దాని కురునన్థన

7 [వై]

తేషాం శరుత్వా మహాబాహుర వార్యమాణస తపొధనైః

జగామ తాని తీర్దాని థరష్టుం పురుషసత్తమః

8 తతః సౌభథ్రమ ఆసాథ్య మహర్షేస తీర్దమ ఉత్తమమ

విగాహ్య తరసా శూరః సనానం చక్రే పరంతపః

9 అద తం పురుషవ్యాఘ్రమ అన్తర్జలచరొ మహాన

నిజగ్రాహ జలే గరాహః కున్తీపుత్రం ధనంజయమ

10 స తమ ఆథాయ కౌన్తేయొ విస్ఫురన్తం జలే చరమ

ఉథతిష్ఠన మహాబాహుర బలేన బలినాం వరః

11 ఉత్కృష్ట ఏవ తు గరాహః సొ ఽరజునేన యశస్వినా

బభూవ నారీ కల్యాణీ సర్వాభరణభూషితా

థీప్యమానా శరియా రాజన థివ్యరూపా మనొరమా

12 తథ అథ్భుతం మహథ థృష్ట్వా కున్తీపుత్రొ ధనంజయః

తాం సత్రియం పరమప్రీత ఇథం వచనమ అబ్రవీత

13 కా వై తవమ అసి కల్యాణి కుతొ వాసి జలే చరీ

కిమర్దం చ మహత పాపమ ఇథం కృతవతీ పురా

14 [నారీ]

అప్సరాస్మి మహాబాహొ థేవారణ్య విచారిణీ

ఇష్టా ధనపతేర నిత్యం వర్గా నామ మహాబల

15 మమ సఖ్యశ చతస్రొ ఽనయాః సర్వాః కామగమాః శుభాః

తాభిః సార్ధం పరయాతాస్మి లొకపాల నివేశనమ

16 తతః పశ్యామహే సర్వా బరాహ్మణం సంశితవ్రతమ

రూపవన్తమ అధీయానమ ఏకమ ఏకాన్తచారిణమ

17 తస్య వై తపసా రాజంస తథ వనం తేజసావృతమ

ఆథిత్య ఇవ తం థేశం కృత్స్నం స వయవభాసయత

18 తస్య థృష్ట్వా తపస తాథృగ్రూపం చాథ్భుతథర్శనమ

అవతీర్ణాః సమ తం థేశం తపొవిఘ్నచికీర్షయా

19 అహం చ సౌరభేయీ చ సమీచీ బుథ్బుథా లతా

యౌగపథ్యేన తం విప్రమ అభ్యగచ్ఛామ భారత

20 గాయన్త్యొ వై హసన్త్యశ చ లొభయన్త్యశ చ తం థవిజమ

స చ నాస్మాసు కృతవాన మనొ వీర కదం చన

నాకమ్పత మహాతేజాః సదితస తపసి నిర్మలే

21 సొ ఽశపత కుపితొ ఽసమాంస తు బరాహ్మణః కషత్రియర్షభ

గరాహభూతా జలే యూయం చరిష్యధ్వం శతం సమాః