ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 207)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

కదయిత్వా తు తత సర్వం బరాహ్మణేభ్యః స భారత

పరయయౌ హిమవత్పార్శ్వం తతొ వజ్రధరాత్మజః

2 అగస్త్యవటమ ఆసాథ్య వసిష్ఠస్య చ పర్వతమ

భృగుతుఙ్గే చ కౌన్తేయః కృతవాఞ శౌచమ ఆత్మనః

3 పరథథౌ గొసహస్రాణి తీర్దేష్వ ఆయతనేషు చ

నివేశాంశ చ థవిజాతిభ్యః సొ ఽథథత కురుసత్తమః

4 హిరణ్యబిన్థొస తీర్దే చ సనాత్వా పురుషసత్తమః

థృష్టవాన పర్వతశ్రేష్ఠం పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ

5 అవతీర్య నరశ్రేష్ఠొ బరాహ్మణైః సహ భారత

పరాచీం థిశమ అభిప్రేప్సుర జగామ భరతర్షభః

6 ఆనుపూర్వ్యేణ తీర్దాని థృష్టవాన కురుసత్తమః

నథీం చొత్పలినీం రమ్యామ అరణ్యం నైమిషం పరతి

7 నన్థామ అపరనన్థాం చ కౌశికీం చ యశస్వినీమ

మహానథీం గయాం చైవ గఙ్గామ అపి చ భారత

8 ఏవం సర్వాణి తీర్దాని పశ్యమానస తదాశ్రమాన

ఆత్మనః పావనం కుర్వన బరాహ్మణేభ్యొ థథౌ వసు

9 అఙ్గవఙ్గ కలిఙ్గేషు యాని పుణ్యాని కాని చిత

జగామ తాని సర్వాణి తీర్దాన్య ఆయతనాని చ

థృష్ట్వా చ విధివత తాని ధనం చాపి థథౌ తతః

10 కలిఙ్గ రాష్ట్రథ్వారేషు బరాహ్మణాః పాణ్డవానుగాః

అభ్యనుజ్ఞాయ కౌన్తేయమ ఉపావర్తన్త భారత

11 స తు తైర అభ్యనుజ్ఞాతః కున్తీపుత్రొ ధనంజయః

సహాయైర అల్పకైః శూరః పరయయౌ యేన సాగరమ

12 స కలిఙ్గాన అతిక్రమ్య థేశాన ఆయతనాని చ

ధర్మ్యాణి రమణీయాని పరేక్షమాణొ యయౌ పరభుః

13 మహేన్థ్ర పర్వతం థృష్ట్వా తాపసైర ఉపశొభితమ

సముథ్రతీరేణ శనైర మణలూరం జగామ హ

14 తత్ర సర్వాణి తీర్దాని పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ

అభిగమ్య మహాబాహుర అభ్యగచ్ఛన మహీపతిమ

మణలూరేశ్వరం రాజన ధర్మజ్ఞం చిత్రవాహనమ

15 తస్య చిత్రాఙ్గథా నామ థుహితా చారుథర్శనా

తాం థథర్శ పురే తస్మిన విచరన్తీం యథృచ్ఛయా

16 థృష్ట్వా చ తాం వరారొహాం చకమే చైత్రవాహినీమ

అభిగమ్య చ రాజానం జఞాపయత సవం పరయొజనమ

తమ ఉవాచాద రాజా స సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వచః

17 రాజా పరభంకరొ నామ కులే అస్మిన బభూవ హ

అపుత్రః పరసవేనార్దీ తపస తేపే స ఉత్తమమ

18 ఉగ్రేణ తపసా తేన పరణిపాతేన శంకరః

ఈశ్వరస తొషితస తేన మహాథేవ ఉమాపతిః

19 స తస్మై భగవాన పరాథాథ ఏకైకం పరసవం కులే

ఏకైకః పరసవస తస్మాథ భవత్య అస్మిన కులే సథా

20 తేషాం కుమారాః సర్వేషాం పూర్వేషాం మమ జజ్ఞిరే

కన్యా తు మమ జాతేయం కులస్యొత్పాథనీ ధరువమ

21 పుత్రొ మమేయమ ఇతి మే భావనా పురుషొత్తమ

పుత్రికా హేతువిధినా సంజ్ఞితా భరతర్షభ

22 ఏతచ ఛుల్కం భవత్వ అస్యాః కులకృజ జాయతామ ఇహ

ఏతేన సమయేనేమాం పరతిగృహ్ణీష్వ పాణ్డవ

23 స తదేతి పరతిజ్ఞాయ కన్యాం తాం పరతిగృహ్య చ

ఉవాస నగరే తస్మిన కౌన్తేయస తరిహిమాః సమాః