ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 206)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తం పరయాన్తం మహాబాహుం కౌరవాణాం యశః కరమ

అనుజగ్ముర మహాత్మానొ బరాహ్మణా వేథపారగాః

2 వేథవేథాఙ్గవిథ్వాంసస తదైవాధ్యాత్మ చిన్తకాః

చౌక్షాశ చ భగవథ భక్తాః సూతాః పౌరాణికాశ చ యే

3 కదకాశ చాపరే రాజఞ శరమణాశ చ వనౌకసః

థివ్యాఖ్యానాని యే చాపి పఠన్తి మధురం థవిజాః

4 ఏతైశ చాన్యైశ చ బహుభిః సహాయైః పాణ్డునన్థనః

వృతః శలక్ష్ణకదైః పరాయాన మరుథ్భిర ఇవ వాసవః

5 రమణీయాని చిత్రాణి వనాని చ సరాంసి చ

సరితః సాగరాంశ చైవ థేశాన అపి చ భారత

6 పుణ్యాని చైవ తీర్దాని థథర్శ భరతర్షభ

స గఙ్గా థవారమ ఆసాథ్య నివేశమ అకరొత పరభుః

7 తత్ర తస్యాథ్భుతం కర్మ శృణు మే జనమేజయ

కృతవాన యథ విశుథ్ధాత్మా పాణ్డూనాం పరవరొ రదీ

8 నివిష్టే తత్ర కౌన్తేయే బరాహ్మణేషు చ భారత

అగ్నిహొత్రాణి విప్రాస తే పరాథుశ్చక్రుర అనేకశః

9 తేషు పరబొధ్యమానేషు జవలితేషు హుతేషు చ

కృతపుష్పొపహారేషు తీరాన్తర గతేషు చ

10 కృతాభిషేకైర విథ్వథ్భిర నియతైః సత్పది సదితైః

శుశుభే ఽతీవ తథ రాజన గఙ్గా థవారం మహాత్మభిః

11 తదా పర్యాకులే తస్మిన నివేశే పాణ్డునన్థనః

అభిషేకాయ కౌన్తేయొ గఙ్గామ అవతతార హ

12 తత్రాభిషేకం కృత్వా స తర్పయిత్వా పితామహాన

ఉత్తితీర్షుర జలాథ రాజన్న అగ్నికార్యచికీర్షయా

13 అపకృష్టొ మహాబాహుర నాగరాజస్య కన్యయా

అన్తర్జలే మహారాజ ఉలూప్యా కామయానయా

14 థథర్శ పాణ్డవస తత్ర పావకం సుసమాహితమ

కౌరవ్యస్యాద నాగస్య భవనే పరమార్చితే

15 తత్రాగ్నికార్యం కృతవాన కున్తీపుత్రొ ధనంజయః

అశఙ్కమానేన హుతస తేనాతుష్యథ ధుతాశనః

16 అగ్నికార్యం స కృత్వా తు నాగరాజసుతాం తథా

పరహసన్న ఇవ కౌన్తేయ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

17 కిమ ఇథం సాహసం భీరు కృతవత్య అసి భామిని

కశ చాయం సుభగొ థేశః కా చ తవం కస్య చాత్మజా

18 [ఊలూపీ]

ఐరావత కులే జాతః కౌరవ్యొ నామ పన్నగః

తస్యాస్మి థుహితా పార్ద ఉలూపీ నామ పన్నగీ

19 సాహం తవామ అభిషేకార్దమ అవతీర్ణం సముథ్రగామ

థృష్టవత్య ఏవ కౌన్తేయ కన్థర్పేణాస్మి మూర్చ్ఛితా

20 తాం మామ అనఙ్గ మదితాం తవత్కృతే కురునన్థన

అనన్యాం నన్థయస్వాథ్య పరథానేనాత్మనొ రహః

21 [ఆర్జ]

బరహ్మచర్యమ ఇథం భథ్రే మమ థవాథశ వార్షికమ

ధర్మరాజేన చాథిష్టం నాహమ అస్మి సవయం వశః

22 తవ చాపి పరియం కర్తుమ ఇచ్ఛామి జలచారిణి

అనృతం నొక్తపూర్వం చ మయా కిం చన కర్హి చిత

23 కదం చ నానృతం తత సయాత తవ చాపి పరియం భవేత

న చ పీడ్యేత మే ధర్మస తదా కుర్యాం భుజంగమే

24 [ఊలూపీ]

జానామ్య అహం పాణ్డవేయ యదా చరసి మేథినీమ

యదా చ తే బరహ్మచర్యమ ఇథమ ఆథిష్టవాన గురుః

25 పరస్పరం వర్తమానాన థరుపథస్యాత్మజాం పరతి

యొ నొ ఽనుప్రవిశేన మొహాత స నొ థవాథశ వార్షికమ

వనేచరేథ బరహ్మచర్యమ ఇతి వః సమయః కృతః

26 తథ ఇథం థరౌపథీహేతొర అన్యొన్యస్య పరవాసనమ

కృతం వస తత్ర ధర్మార్దమ అత్ర ధర్మొ న థుష్యతి

27 పరిత్రాణం చ కర్తవ్యమ ఆర్తానాం పృదులొచన

కృత్వా మమ పరిత్రాణం తవ ధర్మొ న లుప్యతే

28 యథి వాప్య అస్య ధర్మస్య సూక్ష్మొ ఽపి సయాథ వయతిక్రమః

స చ తే ధర్మ ఏవ సయాథ థాత్త్వా పరాణాన మమార్జున

29 భక్తాం భజస్య మాం పార్ద సతామ ఏతన మతం పరభొ

న కరిష్యసి చేథ ఏవం మృతాం మామ ఉపధారయ

30 పరాణథానాన మహాబాహొ చర ధర్మమ అనుత్తమమ

శరణం చ పరపన్నాస్మి తవామ అథ్య పురుషొత్తమ

31 థీనాన అనాదాన కౌన్తేయ పరిరక్షసి నిత్యశః

సాహం శరణమ అభ్యేమి రొరవీమి చ థుఃఖితా

32 యాచే తవామ అభికామాహం తస్మాత కురు మమ పరియమ

స తవమ ఆత్మప్రథానేన సకామాం కర్తుమ అర్హసి

33 [వై]

ఏవమ ఉక్తస తు కౌన్తేయః పన్నగేశ్వర కన్యయా

కృతవాంస తత తదా సర్వం ధర్మమ ఉథ్థిశ్య కారణమ

34 స నాగభవనే రాత్రిం తామ ఉషిత్వా పరతాపవాన

ఉథితే ఽభయుత్దితః సూర్యే కౌరవ్యస్య నివేశనాత