ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 205

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 205)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ఏవం తే సమయం కృత్వా నయవసంస తత్ర పాణ్డవాః

వశే శస్త్రప్రతాపేన కుర్వన్తొ ఽనయాన మహీక్షితః

2 తేషాం మనుజసింహానాం పఞ్చానామ అమితౌజసామ

బభూవ కృష్ణా సర్వేషాం పార్దానాం వశవర్తినీ

3 తే తయా తైశ చ సా వీరైః పతిభిః సహ పఞ్చభిః

బభూవ పరమప్రీతా నాగైర ఇవ సరస్వతీ

4 వర్తమానేషు ధర్మేణ పాణ్డవేషు మహాత్మసు

వయవర్ధన కురవః సర్వే హీనథొషాః సుఖాన్వితాః

5 అద థీర్ఘేణ కాలేన బరాహ్మణస్య విశాం పతే

కస్యచ చిత తస్కరాః కేచ చిజ జహ్రుర గా నృపసత్తమ

6 హరియమాణే ధనే తస్మిన బరాహ్మణః కరొధమూర్చ్ఛితః

ఆగమ్య ఖాణ్డవ పరస్దమ ఉథక్రొశత పాణ్డవాన

7 హరియతే గొధనం కషుథ్రైర నృశంసైర అకృతాత్మభిః

పరసహ్య వొ ఽసమాథ విషయాథ అభిధావత పాణ్డవాః

8 బరాహ్మణస్య పరమత్తస్య హవిర ధవాఙ్క్షైర విలుప్యతే

శార్థూలస్య గుహాం శూన్యాం నీచః కరొష్టాభిమర్శతి

9 బరాహ్మణ సవే హృతే చొరైర ధర్మార్దే చ విలొపితే

రొరూయమాణే చ మయి కరియతామ అస్త్రధారణమ

10 రొరూయమాణస్యాభ్యాశే తస్య విప్రస్య పాణ్డవః

తాని వాక్యాని శుశ్రావ కున్తీపుత్రొ ధనంజయః

11 శరుత్వా చైవ మహాబాహుర మా భైర ఇత్య ఆహ తం థవిజమ

ఆయుధాని చ యత్రాసన పాణ్డవానాం మహాత్మనామ

కృష్ణయా సహ తత్రాసీథ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

12 స పరవేశాయ చాశక్తొ గమనాయ చ పాణ్డవః

తస్య చార్తస్య తైర వాక్యైశ చొథ్యమానః పునః పునః

ఆక్రన్థే తత్ర కౌన్తేయశ చిన్తయామ ఆస థుఃఖితః

13 హరియమాణే ధనే తస్మిన బరాహ్మణస్య తపస్వినః

అశ్రుప్రమార్జనం తస్య కర్తవ్యమ ఇతి నిశ్చితః

14 ఉపప్రేక్షణజొ ఽధర్మః సుమహాన సయాన మహీపతేః

యథ్య అస్య రుథతొ థవారి న కరొమ్య అథ్య రక్షణమ

15 అనాస్తిక్యం చ సర్వేషామ అస్మాకమ అపి రక్షణే

పరతితిష్ఠేత లొకే ఽసమిన్న అధర్మశ చైవ నొ భవేత

16 అనాపృచ్ఛ్య చ రాజానం గతే మయి న సంశయః

అజాతశత్రొర నృపతేర మమ చైవాప్రియం భవేత

17 అనుప్రవేశే రాజ్ఞస తు వనవాసొ భవేన మమ

అధర్మొ వా మహాన అస్తు వనే వా మరణం మమ

శరీరస్యాపి నాశేన ధర్మ ఏవ విశిష్యతే

18 ఏవం వినిశ్చిత్య తతః కున్తీపుత్రొ ధనంజయః

అనుప్రవిశ్య రాజానమ ఆపృచ్ఛ్య చ విశాం పతే

19 ధనుర ఆథాయ సంహృష్టొ బరాహ్మణం పరత్యభాషత

బరాహ్మణాగమ్యతాం శీఘ్రం యావత పరధనైషిణః

20 న థూరే తే గతాః కషుథ్రాస తావథ గచ్ఛామహే సహ

యావథ ఆవర్తయామ్య అథ్య చొరహస్తాథ ధనం తవ

21 సొ ఽనుసృత్య మహాబాహుర ధన్వీ వర్మీ రదీ ధవజీ

శరైర విధ్వంసితాంశ చొరాన అవజిత్య చ తథ ధనమ

22 బరాహ్మణస్య ఉపాహృత్య యశః పీత్వా చ పాణ్డవః

ఆజగామ పురం వీరః సవ్యసాచీ పరంతపః

23 సొ ఽభివాథ్య గురూన సర్వాంస తైశ చాపి పరతినన్థితః

ధర్మరాజమ ఉవాచేథం వరతమ ఆథిశ్యతాం మమ

24 సమయః సమతిక్రాన్తొ భవత సంథర్శనాన మయా

వనవాసం గమిష్యామి సమయొ హయ ఏష నః కృతః

25 ఇత్య ఉక్తొ ధర్మరాజస తు సహసా వాక్యమ అప్రియమ

కదమ ఇత్య అబ్రవీథ వాచా శొకార్తః సజ్జమానయా

యుధిష్ఠిరొ గుడా కేశం భరాతా భరాతరమ అచ్యుతమ

26 పరమాణమ అస్మి యథి తే మత్తః శృణు వచొ ఽనఘ

అనుప్రవేశే యథ వీర కృతవాంస తవం మమాప్రియమ

సర్వం తథ అనుజానామి వయలీకం న చ మే హృథి

27 గురొర అనుప్రవేశొ హి నొపఘాతొ యవీయసః

యవీయసొ ఽనుప్రవేశొ జయేష్ఠస్య విధిలొపకః

28 నివర్తస్వ మహాబాహొ కురుష్వ వచనం మమ

న హి తే ధర్మలొపొ ఽసతి న చ మే ధర్షణా కృతా

29 [ఆర్జ]

న వయాజేన చరేథ ధర్మమ ఇతి మే భవతః శరుతమ

న సత్యాథ విచలిష్యామి సత్యేనాయుధమ ఆలభే

30 [వై]

సొ ఽభయనుజ్ఞాప్య రాజానం బరహ్మచర్యాయ థీక్షితః

వనే థవాథశ వర్షాణి వాసాయొపజగామ హ