ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 201

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 201)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]

శృణు మే విస్తరేణేమమ ఇతిహాసం పురాతనమ

భరాతృభీః సహితః పార్ద యదావృత్తం యుధిష్ఠిర

2 మహాసురస్యాన్వవాయే హిరణ్యకశిపొః పురా

నికుమ్భొ నామ థైత్యేన్థ్రస తేజస్వీ బలవాన అభూత

3 తస్య పుత్రౌ మహావీర్యౌ జాతౌ భీమపరాక్రమౌ

సహాన్యొన్యేన భుఞ్జాతే వినాన్యొన్యం న గచ్ఛతః

4 అన్యొన్యస్య పరియకరావ అన్యొన్యస్య పరియంవథౌ

ఏకశీలసమాచారౌ థవిధైవైకం యదా కృతౌ

5 తౌ వివృథ్ధౌ మహావీర్యౌ కార్యేష్వ అప్య ఏకనిశ్చయౌ

తరైలొక్యవిజయార్దాయ సమాస్దాయైక నిశ్చయమ

6 కృత్వా థీక్షాం గతౌ విన్ధ్యం తత్రొగ్రం తేపతుస తపః

తౌ తు థీర్ఘేణ కాలేన తపొ యుక్తౌ బభూవతుః

7 కషుత్పిపాసాపరిశ్రాన్తౌ జటావల్కలధారిణౌ

మలొపచిత సర్వాఙ్గౌ వాయుభక్షౌ బభూవతుః

8 ఆత్మమాంసాని జుహ్వన్తౌ పాథాఙ్గుష్ఠాగ్రధిష్ఠితౌ

ఊర్ధ్వబాహూ చానిమిషౌ థీర్ఘకాలం ధృతవ్రతౌ

9 తయొస తపః పరభావేణ థీర్ఘకాలం పరతాపితః

ధూమం పరముముచే విన్ధ్యస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత

10 తతొ థేవాభవన భీతా ఉగ్రం థృష్ట్వా తయొస తపః\

తపొ విఘాతార్దమ అదొ థేవా విఘ్నాని చక్రిరే

11 రత్నైః పరలొభయామ ఆసుః సత్రీభిశ చొభౌ పునః పునః

న చ తౌ చక్రతుర భఙ్గం వరతస్య సుమహావ్రతౌ

12 అద మాయాం పునర థేవాస తయొశ చక్రుర మహాత్మనొః

భగిన్యొ మాతరొ భార్యాస తయొః పరిజనస తదా

13 పరిపాత్యమానా విత్రస్తాః శూలహస్తేన రక్షసా

సరస్తాభరణ కేశాన్తా ఏకాన్తభ్రష్టవాససః

14 అభిధావ్య తతః సర్వాస తౌ తరాహీతి విచుక్రుశుః

న చ తౌ చక్రతుర భఙ్గం వరతస్య సుమహావ్రతౌ

15 యథా కషొభం నొపయాతి నార్తిమ అన్యతరస తయొః

తతః సత్రియస తా భూతం చ సర్వమ అన్తరధీయత

16 తతః పితా మహః సాక్షాథ అభిగమ్య మహాసురౌ

వరేణ ఛన్థయామ ఆస సర్వలొకపితామహః

17 తతః సున్థొపసున్థౌ తౌ భరాతరౌ థృఢవిక్రమౌ

థృష్ట్వా పితామహం థేవం తస్దతుః పరాఞ్జలీతథా

18 ఊచతుశ చ పరభుం థేవం తతస తౌ సహితౌ తథా

ఆవయొస తపసానేన యథి పరీతః పితామహః

19 మాయావిథావ అస్త్రవిథౌ బలినౌ కామరూపిణౌ

ఉభావ అప్య అమరౌ సయావః పరసన్నొ యథి నొ పరభుః

20 [పితామహ]

ఋతే ఽమరత్వమ అన్యథ వాం సర్వమ ఉక్తం భవిష్యతి

అన్యథ వృణీతాం మృత్యొశ చ విధానమ అమరైః సమమ

21 కరిష్యావేథమ ఇతి యన మహథ అభ్యుత్దితం తపః

యువయొర హేతునానేన నామరత్వం విధీయతే

22 తరైలొక్యవిజయార్దాయ భవథ్భ్యామ ఆస్దితం తపః

హేతునానేన థైత్యేన్థ్రౌ న వాం కామం కరొమ్య అహమ

23 [సున్థౌపసున్థావ]

తరిషు లొకేషు యథ భూతం కిం చిత సదావరజఙ్గమమ

సర్వస్మాన నౌ భయం న సయాథ ఋతే ఽనయొన్యం పితామహ

24 [పితామహ]

యత పరార్దితం యదొక్తం చ కామమ ఏతథ థథాని వామ

మృత్యొర విధానమ ఏతచ చ యదావథ వాం భవిష్యతి

25 [నారథ]

తతః పితామహొ థాత్త్వా వరమ ఏతత తథా తయొః

నివర్త్య తపసస తౌ చ బరహ్మలొకం జగామ హ

26 లబ్ధ్వా వరాణి సర్వాణి థైత్యేన్థ్రావ అపి తావ ఉభౌ

అవధ్యౌ సర్వలొకస్య సవమ ఏవ భవనం గతౌ

27 తౌ తు లబ్ధవరౌ థృష్ట్వా కృతకామౌ మహాసురౌ

సర్వః సుహృజ్జనస తాభ్యాం పరమొథమ ఉపజగ్మివాన

28 తతస తౌ తు జటా హిత్వా మౌలినౌ సంబభూవతుః

మహార్హాభరణొపేతౌ విరజొఽమబరధారిణౌ

29 అకాలకౌముథీం చైవ చక్రతుః సార్వకామికీ

థైత్యేన్థ్రౌ పరమప్రీతౌ తయొశ చైవ సుహృజ్జనః

30 భక్ష్యతాం భుజ్యతాం నిత్యం రమ్యతాం గీయతామ ఇతి

పీయతాం థీయతాం చేతి వాచ ఆసన గృహే గృహే

31 తత్ర తత్ర మహాపానైర ఉత్కృష్టతలనాథితైః

హృష్టం పరముథితం సర్వం థైత్యానామ అభవత పురమ

32 తైస తైర విహారైర బహుభిర థైత్యానాం కామరూపిణామ

సమాః సంక్రీడతాం తేషామ అహర ఏకమ ఇవాభవత