ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 200)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
ఏవం సంప్రాప్య రాజ్యం తథ ఇన్థ్రప్రస్దే తపొధన
అత ఊర్ధ్వం మహాత్మానః కిమ అకుర్వన్త పాణ్డవాః
2 సర్వ ఏవ మహాత్మానః పూర్వే మమ పితామహాః
థరౌపథీ ధర్మపత్నీ చ కదం తాన అన్వవర్తత
3 కదం వా పఞ్చ కృష్ణాయామ ఏకస్యాం తే నరాధిపాః
వర్తమానా మహాభాగా నాభిథ్యన్త పరస్పరమ
4 శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అహం సర్వం విస్తరేణ తపొధన
తేషాం చేష్టితమ అన్యొన్యం యుక్తానాం కృష్ణయా తయా
5 [వై]
ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతాః కృష్ణయా సహ పాణ్డవాః
రేమిరే పురుషవ్యాఘ్రాః పరాప్తరాజ్యాః పరంతపాః
6 పరాప్య రాజ్యం మహాతేజాః సత్యసంధొ యుధిష్ఠిరః
పాలయామ ఆస ధర్మేణ పృదివీం భరాతృభిః సహ
7 జితారయొ మహాప్రాజ్ఞాః సత్యధర్మపరాయణాః
ముథం పరమికాం పరాప్తాస తత్రొషుః పాణ్డునన్థనాః
8 కుర్వాణాః పౌరకార్యాణి సర్వాణి పురుషర్షభాః
ఆసాం చక్రుర మహార్హేషు పార్దివేష్వ ఆసనేషు చ
9 అద తేషూపవిష్టేషు సర్వేష్వ ఏవ మహాత్మసు
నారథస తవ అద థేవర్షిర ఆజగామ యథృచ్ఛయా
ఆసనం రుచిరం తస్మై పరథథౌ సవం యుధిష్ఠిరః
10 థేవర్షేర ఉపవిష్టస్య సవయమ అర్ఘ్యం యదావిధి
పరాథాథ యుధిష్ఠిరొ ధీమాన రాజ్యం చాస్మై నయవేథయత
11 పరతిగృహ్య తు తాం పూజామ ఋషిః పరీతమనాభవత
ఆశీర్భిర వర్ధయిత్వా తు తమ ఉవాచాస్యతామ ఇతి
12 నిషసాథాభ్యనుజ్ఞాతస తతొ రాజా యుధిష్ఠిరః
పరేషయామ ఆస కృష్ణాయై భగవన్తమ ఉపస్దితమ
13 శరుత్వైవ థరౌపథీ చాపి శుచిర భూత్వా సమాహితా
జగామ తత్ర యత్రాస్తే నారథః పాణ్డవైః సహ
14 తస్యాభివాథ్య చరణౌ థేవర్షేర ధర్మచారిణీ
కృతాఞ్జలిః సుసంవీతా సదితాద థరుపథాత్మజా
15 తస్యాశ చాపి స ధర్మాత్మా సత్యవాగ ఋషిసత్తమః
ఆశిషొ వివిధాః పరొచ్య రాజపుత్ర్యాస తు నారథః
గమ్యతామ ఇతి హొవాచ భగవాంస తామ అనిన్థితామ
16 గతాయామ అద కృష్ణాయాం యుధిష్ఠిరపురొగమాన
వివిక్తే పాణ్డవాన సర్వాన ఉవాచ భగవాన ఋషిః
17 పాఞ్చాలీ భవతామ ఏకా ధర్మపత్నీ యశస్వినీ
యదా వొ నాత్ర భేథః సయాత తదా నీతిర విధీయతామ
18 సున్థొపసున్థావ అసురౌ భరాతరౌ సహితావ ఉభౌ
ఆస్తామ అవధ్యావ అన్యేషాం తరిషు లొకేషు విశ్రుతౌ
19 ఏకరాజ్యావ ఏకగృహావ ఏకశయ్యాసనాశనౌ
తిలొత్తమాయాస తౌ హేతొర అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
20 రక్ష్యతాం సౌహ్రథం తస్మాథ అన్యొన్యప్రతిభావికమ
యదా వొ నాత్ర భేథః సయాత తత కురుష్వ యుధిష్ఠిర
21 [య]
సున్థొపసున్థావ అసురౌ కస్య పుత్రౌ మహామునే
ఉత్పన్నశ చ కదం భేథః కదం చాన్యొన్యమ అఘ్నతామ
22 అప్సరా థేవకన్యా వా కస్య చైషా తిలొత్తమా
యస్యాః కామేన సంమత్తౌ జఘ్నతుస తౌ పరస్పరమ
23 ఏతత సర్వం యదావృత్తం విస్తరేణ తపొధన
శరొతుమ ఇచ్ఛామహే విప్ర పరం కౌతూహలం హి నః