ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 202

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 202)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]

ఉత్సవే వృత్తమాత్రే తు తరైలొక్యాకాఙ్క్షిణావ ఉభౌ

మన్త్రయిత్వా తతః సేనాం తావ ఆజ్ఞాపయతాం తథా

2 సుహృథ్భిర అభ్యనుజ్ఞాతౌ థైత్య వృథ్ధైశ చ మన్త్రిభిః

కృత్వా పరాస్దానికం రాత్రౌ మఘాసు యయతుస తథా

3 గథా పట్టిశధారిణ్యా శూలముథ్గర హస్తయా

పరస్దితౌ సహధర్మిణ్యా మహత్యా థైత్య సేనయా

4 మఙ్గలైః సతుతిభిశ చాపి విజయప్రతిసంహితైః

చారణైః సతూయమానౌ తు జగ్మతుః పరయా ముథా

5 తావ అన్తరిక్షమ ఉత్పత్య థైత్యౌ కామగమావ ఉభౌ

థేవానామ ఏవ భవనం జగ్మతుర యుథ్ధథుర్మథౌ

6 తయొర ఆగమనం జఞాత్వా వరథానం చ తత పరభొః

హిత్వా తరివిష్టపం జగ్ముర బరహ్మలొకం తతః సురాః

7 తాన ఇన్థ్రలొకం నిర్జిత్య యక్షరక్షొగణాంస తదా

ఖేచరాణ్య అపి భూతాని జిగ్యతుస తీవ్రవిక్రమౌ

8 అన్తర భూమిగతాన నాగాఞ జిత్వా తౌ చ మహాసురౌ

సముథ్రవాసినః సర్వాన మలేచ్ఛ జాతీన విజిగ్యతుః

9 తతః సర్వాం మహీం జేతుమ ఆరబ్ధావ ఉగ్రశాసనౌ

సైనికాంశ చ సమాహూయ సుతీక్ష్ణాం వాచమ ఊచతుః

10 రాజర్షయొ మహాయజ్ఞైర హవ్యకవ్యైర థవిజాతయః

తేజొబలం చ థేవానాం వర్ధయన్తి శరియం తదా

11 తేషామ ఏవం పరవృథ్ధానాం సర్వేషామ అసురథ్విషామ

సంభూయ సర్వైర అస్మాభిః కార్యః సర్వాత్మనా వధః

12 ఏవం సర్వాన సమాథిశ్య పూర్వతీరే మహొథధేః

కరూరాం మతిం సమాస్దాయ జగ్మతుః సర్వతొ ముఖమ

13 యజ్ఞైర యజన్తే యే కే చిథ యాజనన్తి చ యే థవిజాః

తాన సర్వాన పరసభం థృష్ట్వా బలినౌ జఘ్నతుస తథా

14 ఆశ్రమేష్వ అగ్నిహొత్రాణి ఋషీణాం భావితాత్మనామ

గృహీత్వా పరక్షిపన్త్య అప్సు విశ్రబ్ధాః సైనికాస తయొః

15 తపొధనైశ చ యే శాపాః కరుథ్ధైర ఉక్తా మహాత్మభిః

నాక్రామన్తి తయొస తే ఽపి వరథానేన జృమ్భతొః

16 నాక్రామన్తి యథా శాపా బాణా ముక్తాః శిలాస్వ ఇవ

నియమాంస తథా పరిత్యజ్య వయథ్రవన్త థవిజాతయః

17 పృదివ్యాం యే తపఃసిథ్ధా థాన్తాః శమ పరాయణాః

తయొర భయాథ థుథ్రువుస తే వైనతేయాథ ఇవొరగాః

18 మదితైర ఆశ్రమైర భగ్నైర వికీర్ణకలశస్రువైః

శూన్యమ ఆసీజ జగత సర్వం కాలేనేవ హతం యదా

19 రాజర్షిభిర అథృశ్యథ్భిర ఋషిభిశ చ మహాసురౌ

ఉభౌ వినిశ్చయం కృత్వా వికుర్వాతే వధైషిణౌ

20 పరభిన్నకరటౌ మత్తౌ భూత్వా కుఞ్జరరూపిణౌ

సంలీనాన అపి థుర్గేషు నిన్యతుర యమసాథనమ

21 సింహౌ భూత్వా పునర వయాఘ్రౌ పునశ చాన్తర హితావ ఉభౌ

తైస తైర ఉపాయైస తౌ కరూథావ ఋషీన థృష్ట్వా నిజఘ్నతుః

22 నివృత్తయజ్ఞస్వాధ్యాయా పరణష్టనృపతిథ్విజా

ఉత్సన్నొత్సవ యజ్ఞా చ బభూవ వసుధా తథా

23 హాహాభూతా భయార్తా చ నివృత్తవిపణాపణా

నివృత్తథేవకార్యా చ పుణ్యొథ్వాహ వివర్జితా

24 నివృత్తకృషిగొరక్షా విధ్వస్తనగరాశ్రమా

అస్ది కఙ్కాల సంకీర్ణా భూర బభూవొగ్ర థర్శనా

25 నివృత్తపితృకార్యం చ నిర్వషట్కారమఙ్గలమ

జగత పరతిభయాకారం థుష్ప్రేక్ష్యమ అభవత తథా

26 చన్థ్రాథిత్యౌ గరహాస తారా నక్షత్రాణి థివౌకసః

జగ్ముర విషాథం తత కర్మ థృష్ట్వా సున్థొపసున్థయొః

27 ఏవం సర్వా థిశొ థైత్యౌ జిత్వా కరూరేణ కర్మణా

నిఃసపత్నౌ కురుక్షేత్రే నివేశమ అభిచక్రముః