ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 197

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 197)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [విథుర]
రాజన నిఃసంశయం శరేయొ వాచ్యస తవమ అసి బాన్ధవైః
న తవ అశుశ్రూషమాణేషు వాక్యం సంప్రతితిష్ఠతి
2 హితం హి తవ తథ వాక్యమ ఉక్తవాన కురుసత్తమః
భీష్మః శాంతనవొ రాజన పరతిగృహ్ణాసి తన న చ
3 తదా థరొణేన బహుధా భాషితం హితమ ఉత్తమమ
తచ చ రాధా సుతః కర్ణొ మన్యతే న హితం తవ
4 చిన్తయంశ చ న పశ్యామి రాజంస తవ సుహృత్తమమ
ఆభ్యాం పురుషసింహాభ్యాం యొ వా సయాత పరజ్ఞయాధికః
5 ఇమౌ హి వృథ్ధౌ వయసా పరజ్ఞయా చ శరుతేన చ
సమౌ చ తవయి రాజేన్థ్ర తేషు పాణ్డుసుతేషు చ
6 ధర్మే చానవమౌ రాజన సత్యతాయాం చ భారత
రామాథ థాశరదేశ చైవ గయాచ చైవ న సంశయః
7 న చొక్తవన్తావ అశ్రేయః పురస్తాథ అపి కిం చన
న చాప్య అపకృతం కిం చిథ అనయొర లక్ష్యతే తవయి
8 తావ ఇమౌ పురుషవ్యాఘ్రావ అనాగసి నృప తవయి
న మన్త్రయేతాం తవచ ఛరేయః కదం సత్యపరాక్రమౌ
9 పరజ్ఞావన్తౌ నరశ్రేష్ఠావ అస్మిఁల లొకే నరాధిప
తవన్నిమిత్తమ అతొ నేమౌ కిం చిజ జిహ్మం వథిష్యతః
ఇతి మే నైష్ఠికీ బుథ్ధిర వర్తతే కురునన్థన
10 న చార్దహేతొర ధర్మజ్ఞౌ వక్ష్యతః పక్షసంశ్రితమ
ఏతథ ధి పరమం శరేయొ మేనాతే తవ భారత
11 థుర్యొధనప్రభృతయః పుత్రా రాజన యదా తవ
తదైవ పాణ్డవేయాస తే పుత్రా రాజన న సంశయః
12 తేషు చేథ అహితం కిం చిన మన్త్రయేయుర అబుథ్ధితః
మన్త్రిణస తే న తే శరేయః పరపశ్యన్తి విశేషతః
13 అద తే హృథయం రాజన విశేషస తేషు వర్తతే
అన్తరస్దం వివృణ్వానాః శరేయః కుర్యుర న తే ధరువమ
14 ఏతథర్దమ ఇమౌ రాజన మహాత్మానౌ మహాథ్యుతీ
నొచతుర వివృతం కిం చిన న హయ ఏష తవ నిశ్చయః
15 యచ చాప్య అశక్యతాం తేషామ ఆహతుః పురుషర్షభౌ
తత తదా పురుషవ్యాఘ్ర తవ తథ భథ్రమ అస్తు తే
16 కదం హి పాణ్డవః శరీమాన సవ్యసాచీ పరంతపః
శక్యొ విజేతుం సంగ్రామే రాజన మఘవతా అపి
17 భీమసేనొ మహాబాహుర నాగాయుత బలొ మహాన
కదం హి యుధి శక్యేత విజేతుమ అమరైర అపి
18 తదైవ కృతినౌ యుథ్ధే యమౌ యమ సుతావ ఇవ
కదం విషహితుం శక్యౌ రణే జీవితుమ ఇచ్ఛతా
19 యస్మిన ధృతిర అనుక్రొశః కషమా సత్యం పరాక్రమః
నిత్యాని పాణ్డవశ్రేష్ఠే స జీయేత కదం రణే
20 యేషాం పక్షధరొ రామొ యేషాం మన్త్రీ జనార్థనః
కిం ను తైర అజితం సంఖ్యే యేషాం పక్షే చ సాత్యకిః
21 థరుపథః శవశురొ యేషాం యేషాం శయాలాశ చ పార్షతాః
ధృష్టథ్యుమ్నముఖా వీరా భరాతరొ థరుపథాత్మజాః
22 సొ ఽశక్యతాం చ విజ్ఞాయ తేషామ అగ్రేణ భారత
థాయాథ్యతాం చ ధర్మేణ సమ్యక తేషు సమాచర
23 ఇథం నిర్థగ్ధమ అయశః పురొచన కృతం మహత
తేషామ అనుగ్రహేణాథ్య రాజన పరక్షాలయాత్మనః
24 థరుపథొ ఽపి మహాన రాజా కృతవైరశ చ నః పురా
తస్య సంగ్రహణం రాజన సవపక్షస్య వివర్ధనమ
25 బలవన్తశ చ థాశార్హా బహవశ చ విశాం పతే
యతః కృష్ణస తతస తే సయుర యతః కృష్ణస తతొ జయః
26 యచ చ సామ్నైవ శక్యేత కార్యం సాధయితుం నృప
కొ థైవశప్తస తత కార్తుం విగ్రహేణ సమాచరేత
27 శరుత్వా చ జీవతః పార్దాన పౌరజానపథొ జనః
బలవథ థర్శనే గృధ్నుస తేషాం రాజన కురు పరియమ
28 థుర్యొధనశ చ కర్ణశ చ శకునిశ చాపి సౌబలః
అధర్మయుక్తా థుష్ప్రజ్ఞా బాలా మైషాం వచః కృదాః
29 ఉక్తమ ఏతన మయా రాజన పురా గుణవతస తవ
థుర్యొధనాపరాధేన పరజేయం వినశిష్యతి