ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 198

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 198)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
భీష్మః శాంతనవొ విథ్వాన థరొణశ చ భగవాన ఋషిః
హితం పరమకం వాక్యం తవం చ సత్యం బరవీషి మామ
2 యదైవ పాణ్డొస తే వీరాః కున్తీపుత్రా మహారదాః
తదైవ ధర్మతః సర్వే మమ పుత్రా న సంశయః
3 యదైవ మమ పుత్రాణామ ఇథం రాజ్యం విధీయతే
తదైవ పాణ్డుపుత్రాణామ ఇథం రాజ్యం న సంశయః
4 కషత్తర ఆనయ గచ్ఛైతాన సహ మాత్రా సుసత్కృతాన
తయా చ థేవరూపిణ్యా కృష్ణయా సహ భారత
5 థిష్ట్యా జీవన్తి తే పార్దా థిష్ట్యా జీవతి సా పృదా
థిష్ట్యా థరుపథ కన్యాం చ లబ్ధవన్తొ మహారదాః
6 థిష్ట్యా వర్ధామహే సర్వే థిష్ట్యా శాన్తః పురొచనః
థిష్ట్యా మమ పరం థుఃఖమ అపనీతం మహాథ్యుతే
7 [వై]
తతొ జగామ విథురొ ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత
సకాశం యజ్ఞసేనస్య పాణ్డవానాం చ భారత
8 తత్ర గత్వా స ధర్మజ్ఞః సర్వశాస్త్రవిశారథః
థరుపథం నయాయతొ రాజన సంయుక్తమ ఉపతస్దివాన
9 స చాపి పరతిజగ్రాహ ధర్మేణ విథురం తతః
చక్రతుశ చ యదాన్యాయం కుశలప్రశ్న సంవిథమ
10 థథర్శ పాణ్డవాంస తత్ర వాసుథేవం చ భారత
సనేహాత పరిష్వజ్య స తాన పప్రచ్ఛానామయం తతః
11 తైశ చాప్య అమితబుథ్ధిః స పూజితొ ఽద యదాక్రమమ
వచనాథ ధృతరాష్ట్రస్య సనేహయుక్తం పునః పునః
12 పప్రచ్ఛానామయం రాజంస తతస తాన పాణ్డునన్థనాన
పరథథౌ చాపి రత్నాని వివిధాని వసూని చ
13 పాణ్డవానాం చ కున్త్యాశ చ థరౌపథ్యాశ చ విశాం పతే
థరుపథస్య చ పుత్రాణాం యదాథత్తాని కౌరవైః
14 పరొవాచ చామితమతిః పరశ్రితం వినయాన్వితః
థరుపథం పాణ్డుపుత్రాణాం సంనిధౌ కేశవస్య చ
15 రాజఞ శృణు సహామాత్యః సపుత్రశ చ వచొ మమ
ధృతరాష్ట్రః సపుత్రస తవాం సహామాత్యః సబాన్ధవః
16 అబ్రవీత కుశలం రాజన పరీయమాణః పునః పునః
పరీతిమాంస తే థృఢం చాపి సంబన్ధేన నరాధిప
17 తదా భీష్మః శాంతనవః కౌరవైః సహ సర్వశః
కుశలం తవాం మహాప్రాజ్ఞః సర్వతః పరిపృచ్ఛతి
18 భారథ్వాజొ మహేష్వాసొ థరొణః పరియసఖస తవ
సమాశ్లేషమ ఉపేత్య తవాం కుశలం పరిపృచ్ఛతి
19 ధృతరాష్ట్రశ చ పాఞ్చాల్య తవయా సంబన్ధమ ఈయివాన
కృతార్దం మన్యత ఆత్మానం తదా సర్వే ఽపి కౌరవాః
20 న తదా రాజ్యసంప్రాప్తిస తేషాం పరీతికరీ మతా
యదా సంబన్ధకం పరాప్య యజ్ఞసేన తవయా సహ
21 ఏతథ విథిత్వా తు భవాన పరస్దాపయతు పాణ్డవాన
థరష్టుం హి పాణ్డుథాయాథాంస తవరన్తే కురవొ భృశమ
22 విప్రొషితా థీర్ఘకాలమ ఇమే చాపి నరర్షభాః
ఉత్సుకా నగరం థరష్టుం భవిష్యన్తి పృదా తదా
23 కృష్ణామ అపి చ పాఞ్చాలీం సర్వాః కురు వరస్త్రియః
థరష్టుకామాః పరతీక్షన్తే పురం చ విషయం చ నః
24 స భవాన పాణ్డుపుత్రాణామ ఆజ్ఞాపయతు మాచిరమ
గమనం సహథారాణామ ఏతథ ఆగమనం మమ
25 విసృష్టేషు తవయా రాజన పాణ్డవేషు మహాత్మసు
తతొ ఽహం పరేషయిష్యామి ధృతరాష్ట్రస్య శీఘ్రగాన
ఆగమిష్యన్తి కౌన్తేయాః కున్తీ చ సహ కృష్ణయా