ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 196)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరొణ]
మన్త్రాయ సముపానీతైర ధృతరాష్ట్ర హితైర నృప
ధర్మ్యం పద్యం యశస్యం చ వాచ్యమ ఇత్య అనుశుశ్రుమః
2 మమాప్య ఏషా మతిస తాత యా భీష్మస్య మహాత్మనః
సంవిభజ్యాస తు కౌన్తేయా ధర్మ ఏష సనాతనః
3 పరేష్యతాం థరుపథాయాశు నరః కశ చిత పరియంవథః
బహులం రత్నమ ఆథాయ తేషామ అర్దాయ భారత
4 మిదః కృత్యం చ తస్మై స ఆథాయ బహు గచ్ఛతు
వృథ్ధిం చ పరమాం బరూయాత తత సంయొగొథ్భవాం తదా
5 సంప్రీయమాణం తవాం బరూయాథ రాజన థూర్యొధనం తదా
అసకృథ థరుపథే చైవ ధృష్టథ్యుమ్నే చ భారత
6 ఉచితత్వం పరియత్వం చ యొగస్యాపి చ వర్ణయేత
పునః పునశ చ కౌన్తేయాన మాథ్రీపుత్రౌ చ సాన్త్వయన
7 హిరణ్మయాని శుభ్రాణి బహూన్య ఆభరణాని చ
వచనాత తవ రాజేన్థ్ర థరౌపథ్యాః సంప్రయచ్ఛతు
8 తదా థరుపథపుత్రాణాం సర్వేషాం భరతర్షభ
పాణ్డవానాం చ సర్వేషాం కున్త్యా యుక్తాని యాని చ
9 ఏవం సాన్త్వసమాయుక్తం థరుపథం పాణ్డవైః సహ
ఉక్త్వాదానన్తరం బరూయాత తేషామ ఆగమనం పరతి
10 అనుజ్ఞాతేషు వీరేషు బలం గచ్ఛతు శొభనమ
థుఃశాసనొ వికర్ణశ చ పాణ్డవాన ఆనయన్త్వ ఇహ
11 తతస తే పార్దివశ్రేష్ఠ పూజ్యమానాః సథా తవయా
పరకృతీనామ అనుమతే పథే సదాస్యన్తి పైతృకే
12 ఏవం తవ మహారాజ తేషు పుత్రేషు చైవ హ
వృత్తమ ఔపయికం మన్యే భీష్మేణ సహ భారత
13 [కర్ణ]
యొజితావ అర్దమానాభ్యాం సర్వకార్యేష్వ అనన్తరౌ
న మన్త్రయేతాం తవచ ఛరేయః కిమ అథ్భుతతరం తతః
14 థుష్టేన మనసా యొ వై పరచ్ఛన్నేనాన్తర ఆత్మనా
బరూయాన నిఃశ్రేయసం నామ కదం కుర్యాత సతాం మతమ
15 న మిత్రాణ్య అర్దకృచ్ఛ్రేషు శరేయసే వేతరాయ వా
విధిపూర్వం హి సర్వస్య థుఃఖం వా యథి వా సుఖమ
16 కృతప్రజ్ఞొ ఽకృతప్రజ్ఞొ బాలొ వృథ్ధశ చ మానవః
ససహాయొ ఽసహాయశ చ సర్వం సర్వత్ర విన్థతి
17 శరూయతే హి పురా కశ చిథ అమ్బువీచ ఇతి శరుతః
ఆసీథ రాజగృహే రాజా మాగధానాం మహీక్షితామ
18 స హీనః కరణైః సర్వైర ఉచ్ఛ్వాసపరమొ నృపః
అమాత్యసంస్దః కార్యేషు సర్వేష్వ ఏవాభవత తథా
19 తస్యామాత్యొ మహాకర్ణిర బభూవైకేశ్వరః పురా
స లబ్ధబలమ ఆత్మానం మన్యమానొ ఽవమన్యతే
20 స రాజ్ఞ ఉపభొగ్యాని సత్రియొ రత్నధనాని చ
ఆథథే సర్వశొ మూఢ ఐశ్వర్యం చ సవయం తథా
21 తథ ఆథాయ చ లుబ్ధస్య లాభాల లొభొ వయవర్ధత
తదా హి సర్వమ ఆథాయ రాజ్యమ అస్య జిహీర్షతి
22 హీనస్య కరణైః సర్వైర ఉచ్ఛ్వాసపరమస్య చ
యతమానొ ఽపి తథ రాజ్యం న శశాకేతి నః శరుతమ
23 కిమ అన్యథ విహితాన నూనం తస్య సా పురుషేన్థ్రతా
యథి తే విహితం రాజ్యం భవిష్యతి విశాం పతే
24 మిషతః సర్వలొకస్య సదాస్యతే తవయి తథ ధరువమ
అతొ ఽనయదా చేథ విహితం యతమానొ న లప్స్యసే
25 ఏవం విథ్వన్న ఉపాథత్స్వ మన్త్రిణాం సాధ్వ అసాధుతామ
థుష్టానాం చైవ బొథ్ధవ్యమ అథుష్టానాం చ భాషితమ
26 [థరొణ]
విథ్మ తే భావథొషేణ యథర్దమ ఇథమ ఉచ్యతే
థుష్టః పాణ్డవ హేతొస తవం థొషం ఖయాపయసే హి నః
27 హితం తు పరమం కర్ణ బరవీమి కురువర్ధనమ
అద తవం మన్యసే థుష్టం బరూహి యత పరమం హితమ
28 అతొ ఽనయదా చేత కరియతే యథ బరవీమి పరం హితమ
కురవొ వినశిష్యన్తి నచిరేణేతి మే మతిః