ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 195)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భస]
న రొచతే విగ్రహొ మే పాణ్డుపుత్రైః కదం చన
యదైవ ధృతరాష్ట్రొ మే తదా పాణ్డుర అసంశయమ
2 గాన్ధార్యాశ చ యదా పుత్రాస తదా కున్తీసుతా మతాః
యదా చ మమ తే రక్ష్యా ధృతరాష్ట్ర తదా తవ
3 యదా చ మమ రాజ్ఞశ చ తదా థుర్యొధనస్య తే
తదా కురూణాం సర్వేషామ అన్యేషామ అపి భారత
4 ఏవంగతే విగ్రహం తైర న రొచయే; సంధాయ వీరైర థీయతామ అథ్య భూమిః
తేషామ అపీథం పరపితామహానాం; రాజ్యం పితుశ చైవ కురూత్తమానామ
5 థుర్యొధన యదా రాజ్యం తవమ ఇథం తాత పశ్యసి
మమ పైతృకమ ఇత్య ఏవం తే ఽపి పశ్యన్తి పాణ్డవాః
6 యథి రాజ్యం న తే పరాప్తాః పాణ్డవేయాస తపస్వినః
కుత ఏవ తవాపీథం భారతస్య చ కస్య చిత
7 అద ధర్మేణ రాజ్యం తవం పరాప్తవాన భరతర్షభ
తే ఽపి రాజ్యమ అనుప్రాప్తాః పూర్వమ ఏవేతి మే మతిః
8 మధురేణైవ రాజ్యస్య తేషామ అర్ధం పరథీయతామ
ఏతథ ధి పురుషవ్యాఘ్ర హితం సర్వజనస్య చ
9 అతొ ఽనయదా చేత కరియతే న హితం నొ భవిష్యతి
తవాప్య అకీర్తిః సకలా భవిష్యతి న సంశయః
10 కీర్తిరక్షణమ ఆతిష్ఠ కీర్తిర హి పరమం బలమ
నష్టకీర్తేర మనుష్యస్య జీవితం హయ అఫలం సమృతమ
11 యావత కీర్తిర మనుష్యస్య న పరణశ్యతి కౌరవ
తావజ జీవతి గాన్ధారే నష్టకీర్తిస తు నశ్యతి
12 తమ ఇమం సముపాతిష్ఠ ధర్మం కురు కులొచితమ
అనురూపం మహాబాహొ పూర్వేషామ ఆత్మనః కురు
13 థిష్ట్యా ధరన్తి తే వీరా థిష్ట్యా జీవతి సా పృదా
థిష్ట్యా పురొచనః పాపొ నసకామొ ఽతయయం గతః
14 తథా పరభృతి గాన్ధారే న శక్నొమ్య అభివీక్షితుమ
లొకే పరాణభృతాం కం చిచ ఛరుత్వా కున్తీం తదాగతామ
15 న చాపి థొషేణ తదా లొకొ వైతి పురొచనమ
యదా తవాం పురుషవ్యాఘ్ర లొకొ థొషేణ గచ్ఛతి
16 తథ ఇథం జీవితం తేషాం తవ కల్మష నాశనమ
సంమన్తవ్యం మహారాజ పాణ్డవానాం చ థర్శనమ
17 న చాపి తేషాం వీరాణాం జీవతాం కురునన్థన
పిత్ర్యొ ఽంశః శక్య ఆథాతుమ అపి వజ్రభృతా సవయమ
18 తే హి సర్వే సదితా ధర్మే సర్వే చైవైక చేతసః
అధర్మేణ నిరస్తాశ చ తుల్యే రాజ్యే విశేషతః
19 యథి ధర్మస తవయా కార్యొ యథి కార్యం పరియం చ మే
కషేమం చ యథి కర్తవ్యం తేషామ అర్ధం పరథీయతామ