ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 192

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 192)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ రాజ్ఞాం చరైర ఆప్తైశ చారః సముపనీయత
పాణ్డవైర ఉపసంపన్నా థరౌపథీ పతిభిః శుభా
2 యేన తథ ధనుర ఆయమ్య లక్ష్యం విథ్ధం మహాత్మనా
సొ ఽరజునొ జయతాం శరేష్ఠొ మహాబాణధనుర్ధరః
3 యః శల్యం మథ్రరాజానమ ఉత్క్షిప్యాభ్రామయథ బలీ
తరాసయంశ చాపి సంక్రుథ్ధొ వృక్షేణ పురుషాన రణే
4 న చాపి సంభ్రమః కశ చిథ ఆసీత తత్ర మహాత్మనః
స భీమొ భీమ సంస్పర్శః శత్రుసేనాఙ్గపాతనః
5 బరహ్మరూపధరాఞ శరుత్వా పాణ్డురాజ సుతాంస తథా
కౌన్తేయాన మనుజేన్థ్రాణాం విస్మయః సమజాయత
6 సపుత్రా హి పురా కున్తీ థగ్ధా జతు గృహే శరుతా
పునర్జాతాన ఇతి సమైతాన మన్యన్తే సర్వపార్దివాః
7 ధిక కుర్వన్తస తథా భీష్మం ధృతరాష్ట్రం చ కౌరవమ
కర్మణా సునృశంసేన పురొచన కృతేన వై
8 వృత్తే సవయంవరే చైవ రాజానః సర్వ ఏవ తే
యదాగతం విప్రజగ్ముర విథిత్వా పాణ్డవాన వృతాన
9 అద థుర్యొధనొ రాజా విమనా భరాతృభిః సహ
అశ్వత్దామ్నా మాతులేన కర్ణేన చ కృపేణ చ
10 వినివృత్తొ వృతం థృష్ట్వా థరౌపథ్యా శవేతవాహనమ
తం తు థుఃశాసనొ వరీడన మన్థం మన్థమ ఇవాబ్రవీత
11 యథ్య అసౌ బరాహ్మణొ న సయాథ విన్థేత థరౌపథీం న సః
న హి తం తత్త్వతొ రాజన వేథ కశ చిథ ధనంజయమ
12 థైవం తు పరమం మన్యే పౌరుషం తు నిరర్దకమ
ధిగ అస్మత పౌరుషం తాత యథ ధరన్తీహ పాణ్డవాః
13 ఏవం సంభాషమాణాస తే నిన్థన్తశ చ పురొచనమ
వివిశుర హాస్తినపురం థీనా విగతచేతసః
14 తరస్తా విగతసంకల్పా థృష్ట్వా పార్దాన మహౌజసః
ముక్తాన హవ్యవహాచ చైనాన సంయుక్తాన థరుపథేన చ
15 ధృష్టథ్యుమ్నం చ సంచిన్త్య తదైవ చ శిఖణ్డినమ
థరుపథస్యాత్మజాంశ చాన్యాన సర్వయుథ్ధవిశారథాన
16 విథురస తవ అద తాఞ శరుత్వా థరౌపథ్యా పాణ్డవాన వృతాన
వరీడితాన ధార్తరాష్ట్రాంశ చ భగ్నథర్పాన ఉపాగతాన
17 తతః పరీతమనాః కషత్తా ధృతరాష్ట్రం విశాం పతే
ఉవాచ థిష్ట్యా కురవొ వర్ధన్త ఇతి విస్మితః
18 వైచిత్ర వీర్యస తు నృపొ నిశమ్య విథురస్య తత
అబ్రవీత పరమప్రీతొ థిష్ట్యా థిష్ట్యేతి భారత
19 మన్యతే హి వృతం పుత్రం జయేష్ఠం థరుపథ కన్యయా
థుర్యొధనమ అవిజ్ఞానాత పరజ్ఞా చక్షుర నరేశ్వరః
20 అద తవ ఆజ్ఞాపయామ ఆస థరౌపథ్యా భూషణం బహు
ఆనీయతాం వై కృష్ణేతి పుత్రం థుర్యొధనం తథా
21 అదాస్య పశ్చాథ విథుర ఆచఖ్యౌ పాణ్డవాన వృతాన
సర్వాన కుశలినొ వీరాన పూజితాన థరుపథేన చ
తేషాం సంబన్ధినశ చాన్యాన బహూన బలసమన్వితాన
22 [ధృ]
యదైవ పాణ్డొః పుత్రాస తే తదైవాభ్యధికా మమ
సేయమ అభ్యధికా పరీతిర వృథ్ధిర విథుర మే మతా
యత తే కుశలినొ వీరా మిత్రవన్తశ చ పాణ్డవాః
23 కొ హి థరుపథమ ఆసాథ్య మిత్రం కషత్తః సబాన్ధవమ
న బుభూషేథ భవేనార్దీ గతశ్రీర అపి పార్దివః
24 [వై]
తం తదా భాషమాణం తు విథురః పరత్యభాషత
నిత్యం భవతు తే బుథ్ధిర ఏషా రాజఞ శతం సమాః
25 తతొ థుర్యొధనశ చైవ రాధేయశ చ విశాం పతే
ధృతరాష్ట్రమ ఉపాగమ్య వచొ ఽబరూతామ ఇథం తథా
26 సంనిధౌ విథురస్య తవాం వక్తుం నృప న శక్నువః
వివిక్తమ ఇతి వక్ష్యావః కిం తవేథం చికీర్షితమ
27 సపత్నవృథ్ధిం యత తాత మన్యసే వృథ్ధిమ ఆత్మనః
అభిష్టౌషి చ యత కషత్తుః సమీపే థవిపథాం వర
28 అన్యస్మిన నృప కర్తవ్యే తవమ అన్యత కురుషే ఽనఘ
తేషాం బలవిఘాతొ హి కర్తవ్యస తాత నిత్యశః
29 తే వయం పరాప్తకాలస్య చికీర్షాం మన్త్రయామహే
యదా నొ న గరసేయుస తే సపుత్రబలబాన్ధవాన