ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 191)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
పాణ్డవైః సహ సంయొగం గతస్య థరుపథస్య తు
న బభూవ భయం కిం చిథ థేవేభ్యొ ఽపి కదం చన
2 కున్తీమ ఆసాథ్య తా నార్యొ థరుపథస్య మహాత్మనః
నామ సంకీర్తయన్త్యస తాః పాథౌ జగ్ముః సవమూర్ధభిః
3 కృష్ణా చ కషౌమసంవీతా కృతకౌతుక మఙ్గలా
కృతాభివాథనా శవశ్ర్వాస తస్దౌ పరహ్వా కృతాఞ్జలిః
4 రూపలక్షణసంపన్నాం శీలాచార సమన్వితామ
థరౌపథీమ అవథత పరేమ్ణా పృదాశీర వచనం సనుషామ
5 యదేన్థ్రాణీ హరిహయే సవాహా చైవ విభావసౌ
రొహిణీ చ యదా సొమే థమయన్తీ యదా నలే
6 యదా వైశ్రవణే భథ్రా వసిష్ఠే చాప్య అరున్ధతీ
యదా నారాయణే లక్ష్మీస తదా తవం భవ భర్తృషు
7 జీవసూర వీరసూర భథ్రే బహు సౌఖ్య సమన్వితా
సుభగా భొగసంపన్నా యజ్ఞపత్నీ సవనువ్రతా
8 అతిదీన ఆగతాన సాధూన బాలాన వృథ్ధాన గురూంస తదా
పూజయన్త్యా యదాన్యాయం శశ్వథ గచ్ఛన్తు తే సమాః
9 కురుజాఙ్గల ముఖ్యేషు రాష్ట్రేషు నగరేషు చ
అను తవమ అభిషిచ్యస్వ నృపతిం ధర్మవత్సలమ
10 పతిభిర నిర్జితామ ఉర్వీం విక్రమేణ మహాబలైః
కురు బరాహ్మణసాత సర్వామ అశ్వమేధే మహాక్రతౌ
11 పృదివ్యాం యాని రత్నాని గుణవన్తి గునాన్వితే
తాన్య ఆప్నుహి తవం కల్యాణి సుఖినీ శరథాం శతమ
12 యదా చ తవాభినన్థామి వధ్వ అథ్య కషౌమసంవృతామ
తదా భూయొ ఽభినన్థిష్యే సూతపుత్రాం గుణాన్వితామ
13 తతస తు కృతథారేభ్యః పాణ్డుభ్యః పరాహిణొథ ధరిః
ముక్తా వైడూర్య చిత్రాణి హైమాన్య ఆభరణాని చ
14 వాసాంసి చ మహార్హాణి నానాథేశ్యాని మాధవః
కమ్బలాజిన రత్నాని సపర్శవన్తి శుభాని చ
15 శయనాసనయానాని వివిధాని మహాన్తి చ
వైడూర్య వజ్రచిత్రాణి శతశొ భాజనాని చ
16 రూపయౌవన థాక్షిణ్యైర ఉపేతాశ చ సవలంకృతాః
పరేష్యాః సంప్రథథౌ కృష్ణొ నానాథేశ్యాః సహస్రశః
17 గజాన వినీతాన భథ్రాంశ చ సథశ్వాంశ చ సవలంకృతాన
రదాంశ చ థాన్తాన సౌవర్ణైః శుభైః పట్టైర అలంకృతాన
18 కొటిశశ చ సువర్ణం స తేషామ అకృతకం తదా
వీతీ కృతమ అమేయాత్మా పరాహిణొన మధుసూథనః
19 తత సర్వం పరతిజగ్రాహ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
ముథా పరమయా యుక్తొ గొవిన్థ పరియకామ్యయా