ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 190)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరుపథ]
అశ్రుత్వైవం వచనం తే మహర్షే; మయా పూర్వం యాతితం కార్యమ ఏతత
న వై శక్యం విహితస్యాపయాతుం; తథ ఏవేథమ ఉపపన్నం విధానమ
2 థిష్టస్య గరన్దిర అనివర్తనీయః; సవకర్మణా విహితం నేహ కిం చిత
కృతం నిమిత్తం హి వరైక హేతొస; తథ ఏవేథమ ఉపపన్నం బహూనామ
3 యదైవ కృష్ణొక్తవతీ పురస్తాన; నైకాన పతీన మే భగవాన థథాతు
స చాప్య ఏవం వరమ ఇత్య అబ్రవీత తాం; థేవొ హి వేథ పరమం యథ అత్ర
4 యథి వాయం విహితః శంకరేణ; ధర్మొ ఽధర్మొ వా నాత్ర మమాపరాధః
గృహ్ణన్త్వ ఇమే విధివత పాణిమ అస్యా; యదొపజొషం విహితైషాం హి కృష్ణా
5 [వై]
తతొ ఽబరవీథ భగవాన ధర్మరాజమ; అథ్య పుణ్యాహమ ఉత పాణ్డవేయ
అథ్య పౌష్యం యొగమ ఉపైతి చన్థ్రమాః; పాణిం కృష్ణాయాస తవం గృహాణాథ్య పూర్వమ
6 తతొ రాజొ యజ్ఞసేనః సపుత్రొ; జన్యార్ద యుక్తం బహు తత తథగ్ర్యమ
సమానయామ ఆస సుతాం చ కృష్ణామ; ఆప్లావ్య రత్నైర బహుభిర విభూష్య
7 తతః సర్వే సుహృథస తత్ర తస్య; సమాజగ్ముః సచివా మన్త్రిణశ చ
థరష్టుం వివాహం పరమప్రతీతా; థవిజాశ చ పౌరాశ చ యదా పరధానాః
8 తత తస్య వేశ్మార్ది జనొపశొభితం; వికీర్ణపథ్మొత్పలభూషితాజిరమ
మహార్హరత్నౌఘవిచిత్రమ ఆబభౌ; థివం యదా నిర్మలతారకాచితమ
9 తతస తు తే కౌరవరాజపుత్రా; విభూషితాః కుణ్డలినొ యువానః
మహార్హవస్త్రా వరచన్థనొక్షితాః; కృతాభిషేకాః కృతమఙ్గల కరియాః
10 పురొహితేనాగ్నిసమానవర్చసా; సహైవ ధౌమ్యేన యదావిధి పరభొ
కరమేణ సర్వే వివిశుశ చ తత సథొ; మహర్షభా గొష్ఠమ ఇవాభినన్థినః
11 తతః సమాధాయ స వేథపారగొ; జుహావ మన్త్రైర జవలితం హుతాశనమ
యుధిష్ఠిరం చాప్య ఉపనీయ మన్త్రవిన; నియొజయామ ఆస సహైవ కృష్ణయా
12 పరథక్షిణం తౌ పరగృహీతపాణీ; సమానయామ ఆస స వేథపారగః
తతొ ఽభయనుజ్ఞాయ తమ ఆజిశొభినం; పురొహితొ రాజగృహాథ వినిర్యయౌ
13 కరమేణ చానేన నరాధిపాత్మజా; వరస్త్రియాస తే జగృహుస తథా కరమ
అహన్య అహన్య ఉత్తమరూపధారిణొ; మహారదాః కౌరవవంశవర్ధనాః
14 ఇథం చ తత్రాథ్భుత రూపమ ఉత్తమం; జగాథ విప్రర్షిర అతీతమానుషమ
మహానుభావా కిల సా సుమధ్యమా; బభూవ కన్యైవ గతే గతే ఽహని
15 కృతే వివాహే థరుపథొ ధనం థథౌ; మహారదేభ్యొ బహురూపమ ఉత్తమమ
శతం రదానాం వరహేమభూషిణాం; చతుర్యుజాం హేమఖలీన మాలినామ
16 శతం గజానామ అభిపథ్మినీం తదా; శతం గిరీణామ ఇవ హేమశృఙ్గిణామ
తదైవ థాసీ శతమ అగ్ర్యయౌవనం; మహార్హవేషాభరణామ్బర సరజమ
17 పృదక పృదక చైవ థశాయుతాన్వితం; ధనం థథౌ సౌమకిర అగ్నిసాక్షికమ
తదైవ వస్త్రాణి చ భూషణాని; పరభావయుక్తాని మహాధనాని
18 కృతే వివాహే చ తతః సమ పాణ్డవాః; పరభూతరత్నామ ఉపలభ్య తాం శరియమ
విజహ్రుర ఇన్థ్ర పరతిమా మహాబలాః; పురే తు పాఞ్చాల నృపస్య తస్య హ