ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 189)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
పురా వై నైమిషారణ్యే థేవాః సత్రమ ఉపాసతే
తత్ర వైవస్వతొ రాజఞ శామిత్రమ అకరొత తథా
2 తతొ యమొ థీక్షితస తత్ర రాజన; నామారయత కిం చిథ అపి పరజాభ్యః
తతః పరజాస తా బహులా బభూవుః; కాలాతిపాతాన మరణాత పరహీణాః
3 తతస తు శక్రొ వరుణః కుబేరః; సాధ్యా రుథ్రా వసవశ చాశ్వినౌ చ
పరణేతారం భువనస్య పరజాపతిం; సమాజగ్ముస తత్ర థేవాస తదాన్యే
4 తతొ ఽబరువఁల లొకగురుం సమేతా; భయం నస తీవ్రం మానుషాణాం వివృథ్ధ్యా
తస్మాథ భయాథ ఉథ్విజన్తః సుఖేప్సవః; పరయామ సర్వే శరణం భవన్తమ
5 [బరహ్మా]
కిం వొ భయం మానుషేభ్యొ యూయం సర్వే యథామరాః
మా వొ మర్త్యసకాశాథ వై భయం భవతు కర్హి చిత
6 [థేవాహ]
మర్త్యా హయ అమర్త్యాః సంవృత్తా న విశేషొ ఽసతి కశ చన
అవిశేషాథ ఉథ్విజన్తొ విశేషార్దమ ఇహాగతాః
7 [బరహ్మా]
వైవస్వతొ వయాపృతః సత్ర హేతొస; తేన తవ ఇమే న మరియన్తే మనుష్యాః
తస్మిన్న ఏకాగ్రే కృతసర్వకార్యే; తత ఏషాం భవితైవాన్త కాలః
8 వైవస్వతస్యాపి తనుర విభూతా; వీర్యేణ యుష్మాకమ ఉత పరయుక్తా
సైషామ అన్తొ భవితా హయ అన్తకాలే; తనుర హి వీర్యం భవితా నరేషు
9 [వయాస]
తతస తు తే పూర్వజ థేవవాక్యం; శరుత్వా థేవా యత్ర థేవా యజన్తే
సమాసీనాస తే సమేతా మహాబలా; భాగీ రద్యాం థథృశుః పుణ్డరీకమ
10 థృష్ట్వా చ తథ విస్మితాస తే బభూవుస; తేషామ ఇన్థ్రస తత్ర శూరొ జగామ
సొ ఽపశ్యథ యొషామ అద పావకప్రభాం; యత్ర గఙ్గా సతతం సంప్రసూతా
11 సా తత్ర యొషా రుథతీ జలార్దినీ; గఙ్గాం థేవీం వయవగాహ్యావతిష్ఠత
తస్యాశ్రు బిన్థుః పతితొ జలే వై; తత పథ్మమ ఆసీథ అద తత్ర కాఞ్చనమ
12 తథ అథ్భుతం పరేక్ష్య వజ్రీ తథానీమ; అపృచ్ఛత తాం యొషితమ అన్తికాథ వై
కా తవం కదం రొథిషి కస్య హేతొర; వాక్యం తద్యం కామయేహ బరవీహి
13 [సత్రీ]
తవం వేత్స్యసే మామ ఇహ యాస్మి శక్ర; యథర్దం చాహం రొథిమి మన్థభాగ్యా
ఆగచ్ఛ రాజన పురతొ ఽహం గమిష్యే; థరష్టాసి తథ రొథిమి యత్కృతే ఽహమ
14 [వయాస]
తాం గచ్ఛన్తీమ అన్వగచ్ఛత తథానీం; సొ ఽపశ్యథ ఆరాత తరుణం థర్శనీయమ
సింహాసనస్దం యువతీ సహాయం కరీడన్తమ; అక్షైర గిరిరాజమూర్ధ్ని
15 తమ అబ్రవీథ థేవరాజొ మమేథం; తవం విథ్ధి విశ్వం భువనం వశే సదితమ
ఈశొ ఽహమ అస్మీతి సమన్యుర అబ్రవీథ; థృష్ట్వా తమ అక్షైః సుభృశం పరమత్తమ
16 కరుథ్ధం తు శక్రం పరసమీక్ష్య థేవొ; జహాస శక్రం చ శనైర ఉథైక్షత
సంస్తమ్భితొ ఽభూథ అద థేవరాజస; తేనొక్షితః సదాణుర ఇవావతస్దే
17 యథా తు పర్యాప్తమ ఇహాస్య కరీడయా; తథా థేవీం రుథతీం తామ ఉవాచ
ఆనీయతామ ఏష యతొ ఽహమ ఆరాన; మైనం థర్పః పునర అప్య ఆవిశేత
18 తతః శక్రః సపృష్టమాత్రస తయా తు; సరస్తైర అఙ్గైః పతితొ ఽభూథ ధరణ్యామ
తమ అబ్రవీథ భగవాన ఉగ్రతేజా; మైవం పునః శక్ర కృదాః కదం చిత
19 వివర్తయైనం చ మహాథ్రిరాజం; బలం చ వీర్యం చ తవాప్రమేయమ
వివృత్య చైవావిశ మధ్యమ అస్య; యత్రాసతే తవథ్విధాః సూర్యభాసః
20 స తథ వివృత్య శిఖరం మహాగిరేస; తుల్యథ్యుతీంశ చతురొ ఽనయాన థథర్శ
స తాన అభిప్రేక్ష్య బభూవ థుఃఖితః; కచ చిన నాహం భవితా వై యదేమే
21 తతొ థేవొ గిరిశొ వజ్రపాణిం; వివృత్య నేత్రే కుపితొ ఽభయువాచ
థరీమ ఏతాం పరవిశ తవం శతక్రతొ; యన మాం బాల్యాథ అవమంస్దాః పురస్తాత
22 ఉక్తస తవ ఏవం విభునా థేవరాజః; పరవేపమానొ భృశమ ఏవాభిషఙ్గాత
సరస్తైర అఙ్గైర అనిలేనేవ నున్నమ; అశ్వత్ద పాత్రం గిరిరాజమూర్ధ్ని
23 స పరాఞ్జలిర వినతేనాననేన; పరవేపమానః సహసైవమ ఉక్తః
ఉవాచ చేథం బహురూపమ ఉగ్రం; థరష్టా శేషస్య భగవంస తవం భవాథ్య
24 తమ అబ్రవీథ ఉగ్రధన్వా పరహస్య; నైవం శీలాః శేషమ ఇహాప్నువన్తి
ఏతే ఽపయ ఏవం భవితారః పురస్తాత; తస్మాథ ఏతాం థరిమ ఆవిశ్య శేధ్వమ
25 శేషొ ఽపయ ఏవం భవితా నొ న సంశయొ; యొనిం సర్వే మానుషీమ ఆవిశధ్వమ
తత్ర యూయం కర్మకృత్వావిషహ్యం; బహూన అన్యాన నిధనం పరాపయిత్వా
26 ఆగన్తారః పునర ఏవేన్థ్ర లొకం; సవకర్మణా పూర్వజితం మహార్హమ
సర్వం మయా భాషితమ ఏతథ ఏవం; కర్తవ్యమ అన్యథ వివిధార్దవచ చ
27 [పూర్వైన్థ్రాహ]
గమిష్యామొ మానుషం థేవలొకాథ; థురాధరొ విహితొ యత్ర మొక్షః
థేవాస తవ అస్మాన ఆథధీరఞ జనన్యాం; ధర్మొ వాయుర మఘవాన అశ్వినౌ చ
28 [వయాస]
ఏతచ ఛరుత్వా వజ్రపాణిర వచస తు; థేవ శరేష్ఠం పునర ఏవేథమ ఆహ
వీర్యేణాహం పురుషం కార్యహేతొర; థథ్యామ ఏషాం పఞ్చమం మత్ప్రసూతమ
29 తేషాం కామం భగవాన ఉగ్రధన్వా; పరాథాథ ఇష్టం సన్నిసర్గాథ యదొక్తమ
తాం చాప్య ఏషాం యొషితం లొకకాన్తాం; శరియం భార్యాం వయథధాన మానుషేషు
30 తైర ఏవ సార్ధం తు తతః స థేవొ; జగామ నారాయణమ అప్రమేయమ
స చాపి తథ వయథధాత సర్వమ ఏవ; తతః సర్వే సంబభూవుర ధరణ్యామ
31 స చాపి కేశౌ హరిర ఉథ్బబర్హ; శుక్లమ ఏకమ అపరం చాపి కృష్ణమ
తౌ చాపి కేశౌ విశతాం యథూనాం; కులే సదిరౌ రొహిణీం థేవకీం చ
తయొర ఏకొ బలథేవొ బభూవ; కృష్ణొ థవితీయః కేశవః సంబభూవ
32 యే తే పూర్వం శక్ర రూపా నిరుథ్ధాస; తస్యాం థర్యాం పర్వతస్యొత్తరస్య
ఇహైవ తే పాణ్డవా వీర్యవన్తః; శక్రస్యాంశః పాణ్డవః సవ్యసాచీ
33 ఏవమ ఏతే పాణ్డవాః సంబభూవుర; యే తే రాజన పూర్వమ ఇన్థ్రా బభూవుః
లక్ష్మీశ చైషాం పూర్వమ ఏవొపథిష్టా; భార్యాం యైషా థరౌపథీ థివ్యరూపా
34 కదం హి సత్రీ కర్మణొ ఽనతే మహీతలాత; సముత్దిష్ఠేథ అన్యతొ థైవయొగాత
యస్యా రూపం సొమసూర్యప్రకాశం; గన్ధశ చాగ్ర్యః కరొశమాత్రాత పరవాతి
35 ఇథం చాన్యత పరీతిపూర్వం నరేన్థ్ర; థథామి తే వరమ అత్యథ్భుతం చ
థివ్యం చక్షుః పశ్య కున్తీసుతాంస తవం; పుణ్యైర థివ్యైః పూర్వథేహైర ఉపేతాన
36 [వై]
తతొ వయాసః పరమొథారకర్మా; శుచిర విప్రస తపసా తస్య రాజ్ఞః
చక్రుర థివ్యం పరథథౌ తాన స సర్వాన; రాజాపశ్యత పూర్వథేహైర యదావత
37 తతొ థివ్యాన హేమకిరీట మాలినః; శక్ర పరఖ్యాన పావకాథిత్యవర్ణాన
బథ్ధాపీఢాంశ చారురూపాంశ చ యూనొ; వయూఢొరస్కాంస తాలమాత్రాన థథర్శ
38 థివ్యైర వస్త్రైర అరజొభిః సువర్ణైర; మాల్యైశ చాగ్ర్యైః శొభమానాన అతీవ
సాక్షాత తర్యక్షాన వసవొ వాద థివ్యాన; ఆథిత్యాన వా సర్వగుణొపపన్నాన
తాన పూర్వేన్థ్రాన ఏవమ ఈక్ష్యాభిరూపాన; పరీతొ రాజా థరుపథొ విస్మితశ చ
39 థివ్యాం మాయాం తామ అవాప్యాప్రమేయాం; తాం చైవాగ్ర్యాం శరియమ ఇవ రూపిణీం చ
యొగ్యాం తేషాం రూపతేజొ యశొభిః; పత్నీమ ఋథ్ధాం థృష్టవాన పార్దివేన్థ్రః
40 స తథ థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యరూపం; జగ్రాహ పాథౌ సత్యవత్యాః సుతస్య
నైతచ చిత్రం పరమర్షే తవయీతి; పరసన్నచేతాః స ఉవాచ చైనమ
41 [వయాస]
ఆసీత తపొవనే కా చిథ ఋషేః కన్యా మహాత్మనః
నాధ్యగచ్ఛత పతిం సా తు కన్యా రూపవతీ సతీ
42 తొషయామ ఆస తపసా సా కిలొగ్రేణ శంకరమ
తామ ఉవాచేశ్వరః పరీతొ వృణు కామమ ఇతి సవయమ
43 సైవమ ఉక్తాబ్రవీత కన్యా థేవం వరథమ ఈశ్వరమ
పతిం సర్వగుణొపేతమ ఇచ్ఛామీతి పునః పునః
44 థథౌ తస్మై స థేవేశస తం వరం పరీతిమాంస తథా
పఞ్చ తే పతయః శరేష్ఠా భవిష్యన్తీతి శంకరః
45 సా పరసాథయతీ థేవమ ఇథం భూయొ ఽభయభాషత
ఏకం పతిం గుణొపేతం తవత్తొ ఽరహామీతి వై తథా
తాం థేవథేవః పరీతాత్మా పునః పరాహ శుభం వచః
46 పఞ్చ కృత్వస తవయా ఉక్తః పతిం థేహీత్య అహం పునః
తత తదా భవితా భథ్రే తవ తథ భథ్రమ అస్తు తే
థేహమ అన్యం గతాయాస తే యదొక్తం తథ భవిష్యతి
47 థరుపథైషా హి సా జజ్ఞే సుతా తే థేవరూపిణీ
పఞ్చానాం విహితా పత్నీ కృష్ణా పార్షత్య అనిన్థితా
48 సవర్గశ్రీః పాణ్డవార్దాయ సముత్పన్నా మహామఖే
సేహ తప్త్వా తపొ ఘొరం థుహితృత్వం తవాగతా
49 సైషా థేవీ రుచిరా థేవ జుష్టా; పఞ్చానామ ఏకా సవకృతేన కర్మణా
సృష్టా సవయం థేవపత్నీ సవయమ్భువా; శరుత్వా రాజన థరుపథేష్టం కురుష్వ