ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 193)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అహమ అప్య ఏవమ ఏవైతచ చిన్తయామి యదా యువామ
వివేక్తుం నాహమ ఇచ్ఛామి తవ ఆకరం విథురం పరతి
2 అతస తేషాం గుణాన ఏవ కీర్తయామి విశేషతః
నావబుధ్యేత విథురొ మమాభిప్రాయమ ఇఙ్గితైః
3 యచ చ తవం మన్యసే పరాప్తం తథ బరూహి తవం సుయొధన
రాధేయ మన్యసే తవం చ యత పరాప్తం తథ బరవీహి మే
4 [థుర]
అథ్య తాన కుశలైర విప్రైః సుకృతైర ఆప్తకారిభిః
కున్తీపుత్రాన భేథయామొ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
5 అద వా థరుపథొ రాజా మహథ్భిర విత్తసంచయైః
పుత్రాశ చాస్య పరలొభ్యన్తామ అమాత్యాశ చైవ సర్వశః
6 పరిత్యజధ్వం రాజానం కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
అద తత్రైవ వా తేషాం నివాసం రొచయన్తు తే
7 ఇహైషాం థొషవథ వాసం వర్ణయన్తు పృదక పృదక
తే భిథ్యమానాస తత్రైవ మనః కుర్వన్తు పాణ్డవాః
8 అద వా కుశలాః కే చిథ ఉపాయనిపుణా నరాః
ఇతరేతరతః పార్దాన భేథయన్త్వ అనురాగతః
9 వయుత్దాపయన్తు వా కృష్ణాం బహుత్వాత సుకరం హి తత
అద వా పాణ్డవాంస తస్యాం భేథయన్తు తతశ చ తామ
10 భీమసేనస్య వా రాజన్న ఉపాయకుశలైర నరైః
మృత్యుర విధీయతాం ఛన్నైః స హి తేషాం బలాధికః
11 తస్మింస తు నిహతే రాజన హతొత్సాహా హతౌజసః
యతిష్యన్తే న రాజ్యాయ స హి తేషాం వయపాశ్రయః
12 అజేయొ హయ అర్జునః సంఖ్యే పృష్ఠగొపే వృకొథరే
తమ ఋతే ఫల్గునొ యుథ్ధే రాధేయస్య న పాథభాక
13 తే జానమానా థౌర్బల్యం భీమసేనమ ఋతే మహత
అస్మాన బలవతొ జఞాత్వా నశిష్యన్త్య అబలీయసః
14 ఇహాగతేషు పార్దేషు నిథేశవశవర్తిషు
పరవర్తిష్యామహే రాజన యదాశ్రథ్ధం నిబర్హణే
15 అద వా థర్శనీయాభిః పరమథాభిర విలొభ్యతామ
ఏకైకస తత్ర కౌన్తేయస తతః కృష్ణా విరజ్యతామ
16 పరేష్యతాం వాపి రాధేయస తేషామ ఆగమనాయ వై
తే లొప్త్ర హారైః సంధాయ వధ్యన్తామ ఆప్తకారిభిః
17 ఏతేషామ అభ్యుపాయానాం యస తే నిర్థొషవాన మతః
తస్య పరయొగమ ఆతిష్ఠ పురా కాలొ ఽతివర్తతే
18 యావచ చాకృత విశ్వాసా థరుపథే పార్దివర్షభే
తావథ ఏవాథ్య తే శక్యా న శక్యాస తు తతః పరమ
19 ఏషా మమ మతిస తాత నిగ్రహాయ పరవర్తతే
సాధు వా యథి వాసాధు కిం వా రాధేయ మన్యసే