ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 188)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తే పాణ్డవాః సర్వే పాఞ్చాల్యశ చ మహాయశాః
పరత్యుత్దాయ మహాత్మానం కృష్ణం థృష్ట్వాభ్యపూజయన
2 పరతినన్థ్య స తాన సర్వన పృష్ట్వా కుశలమ అన్తతః
ఆసనే కాఞ్చనే శుభ్రే నిషసాథ మహామనాః
3 అనుజ్ఞాతాస తు తే సర్వే కృష్ణేనామిత తేజసా
ఆసనేషు మహార్హేషు నిషేథుర థవిపథాం వరాః
4 తతొ ముహూర్తాన మధురాం వాణీమ ఉచ్చార్య పార్షతః
పప్రచ్ఛ తం మహాత్మానం థరౌపథ్య అర్దే విశాం పతిః
5 కదమ ఏకా బహూనాం సయాన న చ సయాథ ధర్మసంకరః
ఏతన నొ భగవాన సర్వం పరబ్రవీతు యదాతదమ
6 [వయాస]
అస్మిన ధర్మే విప్రలమ్భే లొకవేథ విరొధకే
యస్య యస్య మతం యథ యచ ఛరొతుమ ఇచ్ఛామి తస్య తత
7 [థరుపథ]
అధర్మొ ఽయం మమ మతొ విరుథ్ధొ లొకవేథయొః
న హయ ఏకా విథ్యతే పత్నీ బహూనాం థవిజసత్తమ
8 న చాప్య ఆచరితః పూర్వైర అయం ధర్మొ మహాత్మభిః
న చ ధర్మొ ఽపయ అనేకస్దశ చరితవ్యః సనాతనః
9 అతొ నాహం కరొమ్య ఏవం వయవసాయం కరియాం పరతి
ధర్మసంథేహ సంథిగ్ధం పరతిభాతి హి మామ ఇథమ
10 [ధృ]
యవీయసః కదం భార్యాం జయేష్ఠొ భరాతా థవిజర్షభ
బరహ్మన సమభివర్తేత సథ్వృత్తః సంస తపొధన
11 న తు ధర్మస్య సూక్ష్మత్వాథ గతిం విథ్మః కదం చన
అధర్మొ ధర్మ ఇతి వా వయవసాయొ న శక్యతే
12 కర్తుమ అస్మథ్విధైర బరహ్మంస తతొ న వయవసామ్య అహమ
పఞ్చానాం మహిషీ కృష్ణా భవత్వ ఇతి కదం చన
13 [య]
న మే వాగ అనృతం పరాహ నాధర్మే ధీయతే మతిః
వర్తతే హి మనొ మే ఽతర నైషొ ఽధర్మః కదం చన
14 శరూయతే హి పురాణే ఽపి జటిలా నామ గౌతమీ
ఋషీన అధ్యాసితవతీ సప్త ధర్మభృతాం వర
15 గురొశ చ వచనం పరాహుర ధర్మం ధర్మజ్ఞ సత్తమ
గురూణాం చైవ సర్వేషాం జనిత్రీ పరమొ గురుః
16 సా చాప్య ఉక్తవతీ వాచం భైక్షవథ భుజ్యతామ ఇతి
తస్మాథ ఏతథ అహం మన్యే ధర్మం థవిజ వరొత్తమ
17 [కున్తీ]
ఏవమ ఏతథ యదాహాయం ధర్మచారీ యుధిష్ఠిరః
అనృతాన మే భయం తీవ్రం ముచ్యేయమ అనృతాత కదమ
18 [వయాస]
అనృతాన మొక్ష్యసే భథ్రే ధర్మశ చైవ సనాతనః
న తు వక్ష్యామి సర్వేషాం పాఞ్చాల శృణు మే సవయమ
19 యదాయం విహితొ ధర్మొ యతశ చాయం సనాతనః
యదా చ పరాహ కౌన్తేయస తదా ధర్మొ న సంశయః
20 [వై]
తత ఉత్దాయ భగవాన వయాసొ థవైపాయనః పరభుః
కరే గృహీత్వా రాజానం రాజవేశ్మ సమావిశత
21 పాణ్డవాశ చాపి కున్తీ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
విచేతసస తే తత్రైవ పరతీక్షన్తే సమ తావ ఉభౌ
22 తతొ థవైపాయనస తస్మై నరేన్థ్రాయ మహాత్మనే
ఆచఖ్యౌ తథ యదా ధర్మొ బహూనామ ఏకపత్నితా