ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 187)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తత ఆహూయ పాఞ్చాల్యొ రాజపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
పరిగ్రహేణ బరాహ్మేణ పరిగృహ్య మహాథ్యుతిః
2 పర్యపృచ్ఛథ అథీనాత్మా కున్తీపుత్రం సువర్చసమ
కదం జానీమ భవతః కషత్రియాన బరాహ్మణాన ఉత
3 వైశ్యాన వా గుణసంపన్నాన ఉత వా శూథ్రయొనిజాన
మాయామ ఆస్దాయ వా సిథ్ధాంశ చరతః సర్వతొథిశమ
4 కృష్ణా హేతొర అనుప్రాప్తాన థివః సంథర్శనార్దినః
బరవీతు నొ భవాన సత్యం సంథేహొ హయ అత్ర నొ మహాన
5 అపి నః సంశయస్యాన్తే మనస్తుష్టిర ఇహావిశేత
అపి నొ భాగధేయాని శుభాని సయుః పరంతప
6 కామయా బరూహి సత్యం తవం సత్యం రాజసు శొభతే
ఇష్టాపూర్తేన చ తదా వక్తవ్యమ అనృతం న తు
7 శరుత్వా హయ అమరసంకాశ తవ వాక్యమ అరింథమ
ధరువం వివాహ కరణమ ఆస్దాస్యామి విధానతః
8 [య]
మా రాజన విమనా భూస తవం పాఞ్చాల్య పరీతిర అస్తు తే
ఈప్సితస తే ధరువః కామః సంవృత్తొ ఽయమ అసంశయమ
9 వయం హి కషత్రియా రాజన పాణ్డొః పుత్రా మహాత్మనః
జయేష్ఠం మాం విథ్ధి కౌన్తేయం భీమసేనార్జునావ ఇమౌ
యాభ్యాం తవ సుతా రాజన నిర్జితా రాజసంసథి
10 యమౌ తు తత్ర రాజేన్థ్ర యత్ర కృష్ణా పరతిష్ఠితా
వయేతు తే మానసం థుఃఖం కషత్రియాః సమొ నరర్షభ
పథ్మినీవ సుతేయం తే హరథాథ అన్యం హరథం గతా
11 ఇతి తద్యం మహారాజ సర్వమ ఏతథ బరవీమి తే
భవాన హి గురుర అస్మాకం పరమం చ పరాయణమ
12 [వై]
తతః స థరుపథొ రాజా హర్షవ్యాకుల లొచనః
పరతివక్తుం తథా యుక్తం నాశకత తం యుధిష్ఠిరమ
13 యత్నేన తు స తం హర్షం సంనిగృహ్య పరంతపః
అనురూపం తతొ రాజా పరత్యువాచ యుధిష్ఠిరమ
14 పప్రచ్ఛ చైనం ధర్మాత్మా యదా తే పరథ్రుతాః పురా
స తస్మై సర్వమ ఆచఖ్యావ ఆనుపూర్వ్యేణ పాణ్డవః
15 తచ ఛరుత్వా థరుపథొ రాజా కున్తీపుత్రస్య భాషితమ
విగర్హయామ ఆస తథా ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ
16 ఆశ్వాసయామ ఆస తథా ధృతరాష్ట్రం యుధిష్ఠిరమ
పరతిజజ్ఞే చ రాజ్యాయ థరుపథొ వథతాం వరః
17 తతః కున్తీ చ కృష్ణా చ భీమసేనార్జునావ అపి
యమౌ చ రాజ్ఞా సంథిష్టౌ వివిశుర భవనం మహత
18 తత్ర తే నయవసన రాజన యజ్ఞసేనేన పూజితాః
పరత్యాశ్వస్తాంస తతొ రాజా సహ పుత్రైర ఉవాచ తాన
19 గృహ్ణాతు విధివత పాణిమ అథ్యైవ కురునన్థనః
పుణ్యే ఽహని మహాబాహుర అర్జునః కురుతాం కషణమ
20 తతస తమ అబ్రవీథ రాజా ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
మమాపి థారసంబన్ధః కార్యస తావథ విశాం పతే
21 [థరుపథ]
భవాన వా విధివత పాణిం గృహ్ణాతు థుహితుర మమ
యస్య వా మన్యసే వీర తస్య కృష్ణామ ఉపాథిశ
22 [య]
సర్వేషాం థరౌపథీ రాజన మహిషీ నొ భవిష్యతి
ఏవం హి వయాహృతం పూర్వం మమ మాత్రా విశాం పతే
23 అహం చాప్య అనివిష్టొ వై భీమసేనశ చ పాణ్డవః
పార్దేన విజితా చైషా రత్నభూతా చ తే సుతా
24 ఏష నః సమయొ రాజన రత్నస్య సహభొజనమ
న చ తం హాతుమ ఇచ్ఛామః సమయం రాజసత్తమ
25 సర్వేషాం ధర్మతః కృష్ణా మహిషీ నొ భవిష్యతి
ఆనుపూర్వ్యేణ సర్వేషాం గృహ్ణాతు జవలనే కరమ
26 [థరుపథ]
ఏకస్య బహ్వ్యొ విహితా మహిష్యః కురునన్థన
నైకస్యా బహవః పుంసొ విధీయన్తే కథా చన
27 లొకవేథ విరుథ్ధం తవం నాధర్మం ధార్మికః శుచిః
కర్తుమ అర్హసి కౌన్తేయ కస్మాత తే బుథ్ధిర ఈథృశీ
28 [య]
సూక్ష్మొ ధర్మొ మహారాజ నాస్య విథ్మొ వయం గతిమ
పూర్వేషామ ఆనుపూర్వ్యేణ యాతుం వర్త్మానుయామహే
29 న మే వాగ అనృతం పరాహ నాధర్మే ధీయతే మతిః
ఏవం చైవ వథత్య అమ్బా మమ చైవ మనొగతమ
30 ఏష ధర్మొ ధరువొ రాజంశ చరైనమ అవిచారయన
మా చ తే ఽతర విశఙ్కా భూత కదం చిథ అపి పార్దివ
31 [థరుపథ]
తవం చ కున్తీ చ కౌన్తేయ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ మే సుతః
కదయన్త్వ ఇతికర్తవ్యం శవఃకాలే కరవామహే
32 [వై]
తే సమేత్య తతః సర్వే కదయన్తి సమ భారత
అద థవైపాయనొ రాజన్న అభ్యాగచ్ఛథ యథృచ్ఛయా