ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 186)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థూత]
జన్యార్దమ అన్నం థరుపథేన రాజ్ఞా; వివాహ హేతొర ఉపసంస్కృతం చ
తథ ఆప్నువధ్వం కృతసర్వకార్యాః; కృష్ణా చ తత్రైవ చిరం న కార్యమ
2 ఇమే రదాః కాఞ్చనపథ్మచిత్రాః; సథశ్వయుక్తా వసుధాధిపార్హాః
ఏతాన సమారుహ్య పరైత సర్వే; పాఞ్చాలరాజస్య నివేశనం తత
3 [వై]
తతః పరయాతాః కురుపుంగవాస తే; పురొహితం తం పరదమం పరయాప్య
ఆస్దాయ యానాని మహాన్తి తాని; కున్తీ చ కృష్ణా చ సహైవ యాతే
4 శరుత్వా తు వాక్యాని పురొహితస్య; యాన్య ఉక్తవాన భారత ధర్మరాజః
జిజ్ఞాసయైవాద కురూత్తమానాం; థరవ్యాణ్య అనేకాన్య ఉపసంజహార
5 ఫలాని మాల్యాని సుసంస్కృతాని; చర్మాణి వర్మాణి తదాసనాని
గాశ చైవ రాజన్న అద చైవ రజ్జూర; థరవ్యాణి చాన్యాని కృషీ నిమిత్తమ
6 అన్యేషు శిల్పేషు చ యాన్య అపి సయుః; సర్వాణి కృల్ప్తాన్య అఖిలేన తత్ర
కరీడా నిమిత్తాని చ యాని తాని; సర్వాణి తత్రొపజహార రాజా
7 రదాశ్వవర్మాణి చ భానుమన్తి; ఖడ్గా మహాన్తొ ఽశవరదాశ చ చిత్రాః
ధనూంషి చాగ్ర్యాణి శరాశ చ ముఖ్యాః; శక్త్యృషయః కాఞ్చనభూషితాశ చ
8 పరాసా భుశుణ్డ్యశ చ పరశ్వధాశ చ; సాంగ్రామికం చైవ తదైవ సర్వమ
శయ్యాసనాన్య ఉత్తమసంస్కృతాని; తదైవ చాసన వివిధాని తత్ర
9 కున్తీ తు కృష్ణాం పరిగృహ్య సాధ్వీమ; అన్తఃపురం థరుపథస్యావివేష
సత్రియశ చ తాం కౌరవరాజపత్నీం; పరత్యర్చయాం చక్రుర అథీనసత్త్వాః
10 తాన సింహవిక్రాన్త గతీన అవేక్ష్య; మహర్షభాక్షాన అజినొత్తరీయాన
గూఢొత్తరాంసాన భుజగేన్థ్ర; భొగప్రలమ్బబాహూన పురుషప్రవీరాన
11 రాజా చ రాజ్ఞః సచివాశ చ సర్వే; పుత్రాశ చ రాజ్ఞః సుహృథస తదైవ
పరేష్యాశ చ సర్వే నిఖిలేన రాజన; హర్షం సమాపేతుర అతీవ తత్ర
12 తే తత్ర వీరాః పరమాసనేషు; సపాథ పీఠేష్వ అవిశఙ్కమానాః
యదానుపూర్వ్యా వివిశుర నరాగ్ర్యాస; తథా మహార్హేషు న విస్మయన్తః
13 ఉచ్చావచం పార్దివ భొజనీయం; పాత్రీషు జామ్బూనథరాజతీషు
థాసాశ చ థాస్యశ చ సుమృష్టవేషా; భొజాపకాశ చాప్య ఉపజహ్రుర అన్నమ
14 తే తత్ర భుక్త్వా పురుషప్రవీరా; యదానుకామం సుభృశం పరతీతాః
ఉత్క్రమ్య సర్వాణి వసూని తత్ర; సాంగ్రామికాన్య ఆవివిశుర నృవీరాః
15 తల లక్షయిత్వా థరుపథస్య పుత్రొ; రాజా చ సర్వైః సహ మన్త్రిముఖ్యైః
సమర్చయామ ఆసుర ఉపేత్య హృష్టాః; కున్తీసుతాన పార్దివ పుత్రపౌత్రాన