ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 184)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ధృష్టథ్యుమ్నస తు పాఞ్చాల్యః పృష్ఠతః కురునన్థనౌ
అన్వగచ్ఛత తథా యాన్తౌ భార్గవస్య నివేశనమ
2 సొ ఽజఞాయమానః పురుషాన అవధాయ సమన్తతః
సవయమ ఆరాన నివిష్టొ ఽభూథ భార్గవస్య నివేశనే
3 సాయే ఽద భీమస తు రిపుప్రమాదీ; జిష్ణుర యమౌ చాపి మహానుభావౌ
భైక్షం చరిత్వా తు యుధిష్ఠిరాయ; నివేథయాం చక్రుర అథీనసత్త్వాః
4 తతస తు కున్తీ థరుపథాత్మజాం; తామ ఉవాచ కాలే వచనం వథాన్యా
అతొ ఽగరమ ఆథాయ కురుష్వ భథ్రే; బలిం చ విప్రాయ చ థేహి భిక్షామ
5 యే చాన్నమ ఇచ్ఛన్తి థథస్వ తేభ్యః; పరిశ్రితా యే పరితొ మనుష్యాః
తతశ చ శేషం పరవిభజ్య శీఘ్రమ; అర్ధం చతుర్ణాం మమ చాత్మనశ చ
6 అర్ధం చ భీమాయ థథాహి భథ్రే; య ఏష మత్తర్షభ తుల్యరూపః
శయామొ యువా సంహననొపపన్న; ఏషొ హి వీరొ బహుభుక సథైవ
7 సా హృష్టరూపైవ తు రాజపుత్రీ; తస్యా వచః సాధ్వ అవిశఙ్కమానా
యదావథ ఉక్తం పరచకార సాధ్వీ; తే చాపి సర్వే ఽభయవజహ్రుర అన్నమ
8 కుశైస తు భూమౌ శయనం చకార; మాథ్రీ సుతః సహథేవస తరస్వీ
యదాత్మీయాన్య అజినాని సర్వే; సంస్తీర్య వీరాః సుషుపుర ధరణ్యామ
9 అగస్త్యశాస్తామ అభితొ థిశం తు; శిరాంసి తేషాం కురుసత్తమానామ
కున్తీ పురస్తాత తు బభూవ తేషాం; కృష్ణా తిరశ చైవ బభూవ పత్తః
10 అశేత భూమౌ సహ పాణ్డుపుత్రైః; పాథొపధానేవ కృతా కుశేషు
న తత్ర థుఃఖం చ బభూవ తస్యా; న చావమేనే కురుపుంగవాంస తాన
11 తే తత్ర శూరాః కదయాం బభూవుః; కదా విచిత్రాః పృతనాధికారాః
అస్త్రాణి థివ్యాని రదాంశ చ నాగాన; ఖడ్గాన గథాశ చాపి పరశ్వధాంశ చ
12 తేషాం కదాస తాః పరికీర్త్యమానాః; పాఞ్చాలరాజస్య సుతస తథానీమ
శుశ్రావ కృష్ణాం చ తదా నిషణ్ణాం; తే చాపి సర్వే థథృశుర మనుష్యాః
13 ధృష్టథ్యుమ్నొ రాజపుత్రస తు సర్వం; వృత్తం తేషాం కదితం చైవ రాత్రౌ
సర్వం రాజ్ఞే థరుపథాయాఖిలేన; నివేథయిష్యంస తవరితొ జగామ
14 పాఞ్చాలరాజస తు విషణ్ణరూపస; తాన పాణ్డవాన అప్రతివిన్థమానః
ధృష్టథ్యుమ్నం పర్యపృచ్ఛన మహాత్మా; కవ సా గతా కేన నీతా చ కృష్ణా
15 కచ చిన న శూథ్రేణ న హీనజేన; వైశ్యేన వా కరథేనొపపన్నా
కచ చిత పథం మూర్ధ్ని న మే నిథిగ్ధం; కచ చిన మాలా పతితా న శమశానే
16 కచ చిత సవర్ణ పరవరొ మనుష్య; ఉథ్రిక్త వర్కొ ఽపయ ఉత వేహ కచ చిత
కచ చిన న వామొ మమ మూర్ధ్ని పాథః; కృష్ణాభిమర్శేన కృతొ ఽథయ పుత్ర
17 కచ చిచ చ యక్ష్యే పరమప్రప్రీతః; సంయుజ్య పార్దేన నరర్షభేణ
బరవీహి తత్త్వేన మహానుభావః; కొ ఽసౌ విజేతా థుహితుర మమాథ్య
18 విచిత్రవీర్యస్య తు కచ చిథ అథ్య; కురుప్రవీరస్య ధరన్తి పుత్రాః
కచ చిత తు పార్దేన యవీయసాథ్య; ధనుర గృహీతం నిహతం చ లక్ష్యమ