ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 185)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తదొక్తః పరిహృష్టరూపః; పిత్రే శశంసాద స రాజపుత్రః
ధృష్టథ్యుమ్నః సొమకానాం పరబర్హొ; వృత్తం యదా యేన హృతా చ కృష్ణా
2 యొ ఽసౌ యువస్వాయత లొహితాక్షః; కృష్ణాజినీ థేవసమానరూపః
యః కార్ముకాగ్ర్యం కృతవాన అధిజ్యం; లక్ష్యం చ తత పతితవాన పృదివ్యామ
3 అసజ్జమానశ చ గతస తరస్వీ; వృతొ థవిజాగ్ర్యైర అభిపూజ్యమానః
చక్రామ వజ్రీవ థితేః సుతేషు; సర్వైశ చ థేవైర ఋషిభిశ చ జుష్టః
4 కృష్ణా చ గృహ్యాజినమ అన్వయాత తం; నాగం యదా నాగవధూః పరహృష్టా
అమృష్యమాణేషు నరాధిపేషు; కరుథ్ధేషు తం తత్ర సమాపతత్సు
5 తతొ ఽపరః పార్దివ రాజమధ్యే; పరవృథ్ధమ ఆరుజ్య మహీ పరరొహమ
పరకాలయన్న ఏవ స పార్దివౌఘాన; కరుథ్ధొ ఽనతకః పరాణభృతొ యదైవ
6 తౌ పార్దివానాం మిషతాం నరేన్థ్ర; కృష్ణామ ఉపాథాయ గతౌ నరాగ్ర్యౌ
విభ్రాజమానావ ఇవ చన్థ్రసూర్యౌ; బాహ్యాం పురాథ భార్గవ కర్మశాలామ
7 తత్రొపవిష్టార్చిర ఇవానలస్య; తేషాం జనిత్రీతి మమ పరతర్కః
తదావిధైర ఏవ నరప్రవీరైర; ఉపొపవిష్టైస తరిభిర అగ్నికల్పైః
8 తస్యాస తతస తావ అభివాథ్య పాథావ; ఉక్త్వా చ కృష్ణామ అభివాథయేతి
సదితౌ చ తత్రైవ నివేథ్య కృష్ణాం; భైక్ష పరచారాయ గతా నరాగ్ర్యాః
9 తేషాం తు భైక్షం పరతిగృహ్య కృష్ణా; కృత్వా బలిం బరహ్మణసాచ చ కృత్వా
తాం చైవ వృథ్ధాం పరివిష్య తాంశ చ; నరప్రవీరాన సవయమ అప్య అభుఙ్క్త
10 సుప్తాస తు తే పార్దివ సర్వ ఏవ; కృష్ణా తు తేషాం చరణొపధానమ
ఆసీత పృదివ్యాం శయనం చ తేషాం; థర్భాజినాగ్ర్యాస్తరణొపపన్నమ
11 తే నర్థమానా ఇవ కాలమేఘాః; కదా విచిత్రాః కదయాం బభూవుః
న వైశ్యశూథ్రౌపయికీః కదాస తా; న చ థవిజాతేః కదయన్తి వీరాః
12 నిఃసంశయం కషత్రియ పుంగవాస తే; యదా హి యుథ్ధం కదయన్తి రాజన
ఆశా హి నొ వయక్తమ ఇయం సమృథ్ధా; ముక్తాన హి పార్దాఞ శృణుమొ ఽగనిథాహాత
13 యదా హి లక్ష్యం నిహతం ధనుశ చ; సజ్యం కృతం తేన తదా పరసహ్య
యదా చ భాషన్తి పరస్పరం తే; ఛన్నా ధరువం తే పరచరన్తి పార్దాః
14 తతః స రాజా థరుపథః పరహృష్టః; పురొహితం పరేషయాం తత్ర చక్రే
విథ్యామ యుష్మాన ఇతి భాషమాణొ; మహాత్మనః పాణ్డుసుతాః సద కచ చిత
15 గృహీతవాక్యొ నృపతేః పురొధా; గత్వా పరశంసామ అభిధాయ తేషామ
వాక్యం యదావన నృపతేః సమగ్రామ; ఉవాచ తాన స కరమవిత కరమేణ
16 విజ్ఞాతుమ ఇచ్ఛత్య అవనీశ్వరొ వః; పాఞ్చాలరాజొ థరుపథొ వరార్హాః
లక్ష్యస్య వేథ్ధారమ ఇమం హి థృష్ట్వా; హర్షస్య నాన్తం పరిపశ్యతే సః
17 తథ ఆచడ్ఢ్వం జఞాతికులానుపూర్వీం; పథం శిరఃసు థవిషతాం కురుధ్వమ
పరహ్లాథయధ్వం హృథయే మమేథం; పాఞ్చాలరాజస్య సహానుగస్య
18 పాణ్డుర హి రాజా థరుపథస్య రాజ్ఞః; పరియః సఖా చాత్మసమొ బభూవ
తస్యైష కామొ థుహితా మమేయం; సనుషా యథి సయాథ ఇతి కౌరవస్య
19 అయం చ కామొ థరుపథస్య రాజ్ఞొ; హృథి సదితొ నిత్యమ అనిన్థితాఙ్గాః
యథ అర్జునొ వై పృదు థీర్ఘబాహుర; ధర్మేణ విన్థేత సుతాం మమేతి
20 తదొక్త వాక్యం తు పురొహితం తం; సదితం వినీతం సముథీక్ష్య రాజా
సమీపస్దం భీమమ ఇథం శశాస; పరథీయతాం పాథ్యమ అర్ఘ్యం తదాస్మై
21 మాన్యః పురొధా థరుపథస్య రాజ్ఞస; తస్మై పరయొజ్యాభ్యధికైవ పూజా
భీమస తదా తత కృతవాన నరేన్థ్ర; తాం చైవ పూజాం పరతిసంగృహీత్వా
22 సుఖొపవిష్టం తు పురొహితం తం; యుధిష్ఠిరొ బరాహ్మణమ ఇత్య ఉవాచ
పాఞ్చాలరాజేన సుతా నిసృష్టా; సవధర్మథృష్టేన యదానుకామమ
23 పరథిష్ట శుల్కా థరుపథేన రాజ్ఞా; సానేన వీరేణ తదానువృత్తా
న తత్ర వర్ణేషు కృతా వివక్షా; న జీవ శిల్పే న కులే న గొత్రే
24 కృతేన సజ్యేన హి కార్ముకేణ; విథ్ధేన లక్ష్యేణ చ సంనిసృష్టా
సేయం తదానేన మహాత్మనేహ; కృష్ణా జితా పార్దివ సంఘమధ్యే
25 నైవం గతే సౌమకిర అథ్య రాజా; సంతాపమ అర్హత్య అసుఖాయ కర్తుమ
కామశ చ యొ ఽసౌ థరుపసథ్య రాజ్ఞః; స చాపి సంపత్స్యతి పార్దివస్య
26 అప్రాప్య రూపాం హి నరేన్థ్ర కన్యామ; ఇమామ అహం బరాహ్మణ సాధు మన్యే
న తథ ధనుర మన్థబలేన శక్యం; మౌర్వ్యా సమాయొజయితుం తదా హి
న చాకృతాస్త్రేణ న హీనజేన; లక్ష్యం తదా పాతయితుం హి శక్యమ
27 తస్మాన న తాపం థుహితుర నిమిత్తం; పాఞ్చాలరాజొ ఽరహతి కర్తుమ అథ్య
న చాపి తత పాతనమ అన్యదేహ; కర్తుం విషహ్యం భువి మానవేన
28 ఏవం బరువత్య ఏవ యుధిష్ఠిరే తు; పాఞ్చాలరాజస్య సమీపతొ ఽనయః
తత్రాజగామాశు నరొ థవితీయొ; నివేథయిష్యన్న ఇహ సిథ్ధమ అన్నమ