ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 183)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
భరాతృవచస తత పరసమీక్ష్య సర్వే; జయేష్ఠస్య పాణ్డొస తనయాస తథానీమ
తమ ఏవార్దం ధయాయమానా మనొభిర; ఆసాం చక్రుర అద తత్రామితౌజాః
2 వృష్ణిప్రవీరస తు కురుప్రవీరాన; ఆశఙ్కమానః సహరౌహిణేయః
జగామ తాం భార్గవ కర్మశాలాం; యత్రాసతే తే పురుషప్రవీరాః
3 తత్రొపవిష్టం పృదు థీర్ఘబాహుం; థథర్శ కృష్ణః సహరౌహిణేయః
అజాతశత్రుం పరివార్య తాంశ చ; ఉపొపవిష్టాఞ జవలనప్రకాశాన
4 తతొ ఽబరవీథ వాసుథేవొ ఽభిగమ్య; కున్తీసుతం ధర్మభృతాం వరిష్టహ్మ
కృష్ణొ ఽహమ అస్మీతి నిపీడ్య పాథౌ; యుధిష్ఠిరస్యాజమీఢస్య రాజ్ఞః
5 తదైవ తస్యాప్య అను రౌహిణేయస; తౌ చాపి హృష్టాః కురవొ ఽభయనన్థన
పితృష్వసుశ చాపి యథుప్రవీరావ; అగృహ్ణతాం భారతముఖ్యపాథౌ
6 అజాతశత్రుశ చ కురుప్రవీరః; పప్రచ్ఛ కృష్ణం కుశలం నివేథ్య
కదం వయం వాసుథేవ తవయేహ; గూఢా వసన్తొ విథితాః సమ సర్వే
7 తమ అబ్రవీథ వాసుథేవః పరహస్య; గూఢొ ఽపయ అగ్నిర జఞాయత ఏవ రాజన
తం విక్రమం పాణ్డవేయానతీత్య; కొ ఽనయః కర్తా విథ్యతే మానుషేషు
8 థిష్ట్యా తస్మాత పావకాత సంప్రముక్తా; యూయం సర్వే పాణ్డవాః శత్రుసాహాః
థిష్ట్యా పాపొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రః; సహామాత్యొ న సకామొ ఽభవిష్యత
9 భథ్రం వొ ఽసతు నిహితం యథ గుహాయాం; వివర్ధధ్వం జవలన ఇవేధ్యమానః
మా వొ విథ్యుః పార్దివాః కే చనేహ; యాస్యావహే శిబిరాయైవ తావత
సొ ఽనుజ్ఞాతః పాణ్డవేనావ్యయ శరీః; పరాయాచ ఛీఘ్రం బలథేవేన సార్ధమ