ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 182)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
గత్వా తు తాం భార్గవ కర్మశాలాం; పార్దౌ పృదాం పరాప్య మహానుభావౌ
తాం యాజ్ఞసేనీం పరమప్రతీతౌ; భిక్షేత్య అదావేథయతాం నరాగ్ర్యౌ
2 కుటీ గతా సా తవ అనవేక్ష్య పుత్రాన; ఉవాచ భుఙ్క్తేతి సమేత్య సర్వే
పశ్చాత తు కున్తీ పరసమీక్ష్య కన్యాం; కష్టం మయా భాషితమ ఇత్య ఉవాచ
3 సాధర్మభీతా హి విలజ్జమానా; తాం యాజ్ఞసేనీం పరమప్రప్రీతామ
పాణౌ గృహీత్వొపజగామ కున్తీ; యుధిష్ఠిరం వాక్యమ ఉవాచ చేథమ
4 ఇయం హి కన్యా థరుపథస్య రాజ్ఞస; తవానుజాభ్యాం మయి సంనిసృష్టా
యదొచితం పుత్ర మయాపి చొక్తం; సమేత్య భుఙ్క్తేతి నృప పరమాథాత
5 కదం మయా నానృతమ ఉక్తమ అథ్య; భవేత కురూణామ ఋషభబ్రవీహి
పాఞ్చాలరాజస్య సుతామ అధర్మొ; న చొపవర్తేత నభూత పూర్వః
6 ముహూర్తమాత్రం తవ అనుచిన్త్య రాజా; యుధిష్ఠిరొ మాతరమ ఉత్తమౌజా
కున్తీం సమాశ్వాస్య కురుప్రవీరొ; ధనంజయం వాక్యమ ఇథం బభాషే
7 తవయా జితా పాణ్డవ యాజ్ఞసేనీ; తవయా చ తొషిష్యతి రాజపుత్రీ
పరజ్వాల్యతాం హూయతాం చాపి వహ్నిర; గృహాణ పాణిం విధివత తవమ అస్యాః
8 [ఆర్జ]
మా మాం నరేన్థ్ర తవమ అధర్మభాజం; కృదా న ధర్మొ హయ అయమ ఈప్సితొ ఽనయైః
భవాన నివేశ్యః పరదమం తతొ ఽయం; భీమొ మహాబాహుర అచిన్త్యకర్మా
9 అహం తతొ నకులొ ఽనన్తరం మే; మాథ్రీ సుతః సహథేవొ జఘన్యః
వృకొథరొ ఽహం చ యమౌ చ రాజన్న; ఇయం చ కన్యా భవతః సమ సర్వే
10 ఏవంగతే యత కరణీయమ అత్ర; ధర్మ్యం యశస్యం కురు తత పరచిన్త్య
పాఞ్చాలరాజస్య చ యత పరియం సయాత; తథ బరూహి సర్వే సమ వశే సదితాస తే
11 [వై]
తే థృష్ట్వా తత్ర తిష్ఠన్తీం సర్వే కృష్ణాం యశస్వినీమ
సంప్రేక్ష్యాన్యొన్యమ ఆసీనా హృథయైస తామ అధారయన
12 తేషాం హి థరౌపథీం థృష్ట్వా సర్వేషామ అమితౌజసామ
సంప్రమద్యేన్థ్రియ గరామం పరాథురాసీన మనొ భవః
13 కామ్యం రూపం హి పాఞ్చాల్యా విధాత్రా విహితం సవయమ
బభూవాధికమ అన్యాభిః సర్వభూతమనొహరమ
14 తేషామ ఆకార భావజ్ఞః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
థవైపాయన వచః కృత్స్నం సంస్మరన వై నరర్షభ
15 అబ్రవీత స హి తాన భరాతౄన మిదొ భేథభయాన నృపః
సర్వేషాం థరౌపథీ భార్యా భవిష్యతి హి నః శుభా