ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 181)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అజినాని విధున్వన్తః కరకాంశ చ థవిజర్షభాః
ఊచుస తం భీర న కర్తవ్యా వయం యొత్స్యామహే పరాన
2 తాన ఏవం వథతొ విప్రాన అర్జునః పరహసన్న ఇవ
ఉవాచ పరేక్షకా భూత్వా యూయం తిష్ఠత పార్శ్వతః
3 అహమ ఏనాన అజిహ్మాగ్రైః శతశొ వికిరఞ శరైః
వారయిష్యామి సంక్రుథ్ధాన మన్త్రైర ఆశీవిషాన ఇవ
4 ఇతి తథ ధనుర ఆథాయ శుల్కావాప్తం మహారదః
భరాత్రా భీమేన సహితస తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
5 తతః కర్ణ ముఖాన కరుథ్ధాన కషత్రియాంస తాన రుషొత్దితాన
సంపేతతుర అభీతౌ తౌ గజౌ పరతిగజాన ఇవ
6 ఊచుశ చ వాచః పరుషాస తే రాజానొ జిఘాంసవః
ఆహవే హి థవిజస్యాపి వధొ హృష్టొ యుయుత్సతః
7 తతొ వైకర్తనః కర్ణొ జగామార్జునమ ఓజసా
యుథ్ధార్దీ వాశితా హేతొర గజః పరతిగజం యదా
8 భీమసేనం యయౌ శల్యొ మథ్రాణామ ఈశ్వరొ బలీ
థుర్యొధనాథయస తవ అన్యే బరాహ్మణైః సహ సంగతాః
మృథుపూర్వమ అయత్నేన పరతయుధ్యంస తథాహవే
9 తతొ ఽరజునః పరత్యవిధ్యథ ఆపతన్తం తరిభిః శరైః
కర్ణం వైకర్తనం ధీమాన వికృష్య బలవథ ధనుః
10 తేషాం శరాణాం వేగేన శితానాం తిగ్మతేజసామ
విముహ్యమానొ రాధేయొ యత్నాత తమ అనుధావతి
11 తావ ఉభావ అప్య అనిర్థేశ్యౌ లాఘవాజ జయతాం వరౌ
అయుధ్యేతాం సుసంరబ్ధావ అన్యొన్యవిజయైషిణౌ
12 కృతే పరతికృతం పశ్య పశ్య బాహుబలం చ మే
ఇతి శూరార్ద వచనైర ఆభాషేతాం పరస్పరమ
13 తతొ ఽరజునస్య భుజయొర వీర్యమ అప్రతిమం భువి
జఞాత్వా వైకర్తనః కర్ణః సంరబ్ధః సమయొధయత
14 అర్జునేన పరయుక్తాంస తాన బాణాన వేగవతస తథా
పరతిహత్య ననాథొచ్చైః సైన్యాస తమ అభిపూజయన
15 [కర్ణ]
తుష్యామి తే విప్రముఖ్యభుజవీర్యస్య సంయుగే
అవిషాథస్య చైవాస్య శస్త్రాస్త్రవినయస్య చ
16 కిం తవం సాక్షాథ ధనుర్వేథొ రామొ వా విప్ర సత్తమ
అద సాక్షాథ ధరి హయః సాక్షాథ వా విష్ణుర అచ్యుతః
17 ఆత్మప్రచ్ఛాథనార్దం వై బాహువీర్యమ ఉపాశ్రితః
విప్ర రూపం విధాయేథం తతొ మాం పరతియుధ్యసే
18 న హి మామ ఆహవే కరుథ్ధమ అన్యః సాక్షాచ ఛచీ పతేః
పుమాన యొధయితుం శక్తః పాణ్డవాథ వా కిరీటినః
19 [వై]
తమ ఏవం వాథినం తత్ర ఫల్గునః పరత్యభాషత
నాస్మి కర్ణ ధనుర్వేథొ నాస్మి రామః పరతాపవాన
బరాహ్మణొ ఽసమి యుధాం శరేష్ఠః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
20 బరాహ్మే పౌరంథరే చాస్త్రే నిష్ఠితొ గురు శాసనాత
సదితొ ఽసమ్య అథ్య రణే జేతుం తవాం వీరావిచలొ భవ
21 ఏవమ ఉక్తస తు రాధేయొ యుథ్ధాత కర్ణొ నయవర్తత
బరహ్మం తేజస తథాజయ్యం మన్యమానొ మహారదః
22 యుథ్ధం తూపేయతుస తత్ర రాజఞ శల్య వృకొథరౌ
బలినౌ యుగపన మత్తౌ సపర్ధయా చ బలేన చ
23 అన్యొన్యమ ఆహ్వయన్తౌ తౌ మత్తావ ఇవ మహాగజౌ
ముష్టిభిర జానుభిశ చైవ నిఘ్నన్తావ ఇతరేతరమ
ముహూర్తం తౌ తదాన్యొన్యం సమరే పర్యకర్షతామ
24 తతొ భీమః సముత్క్షిప్య బాహుభ్యాం శల్యమ ఆహవే
నయవధీథ బలినాం శరేష్ఠొ జహసుర బరాహ్మణాస తతః
25 తత్రాశ్చర్యం భీమసేనశ చకార పురుషర్షభః
యచ ఛల్యం పతితం భూమౌ నాహనథ బలినం బలీ
26 పాతితే భీమసేనేన శల్యే కర్ణే చ శఙ్కితే
శఙ్కితాః సర్వరాజానః పరివవ్రుర వృకొథరమ
27 ఊచుశ చ సహితాస తత్ర సాధ్వ ఇమే బరాహ్మణర్షభాః
విజ్ఞాయన్తాం కవ జన్మానః కవ నివాసాస తదైవ చ
28 కొ హి రాధా సుతం కర్మం శక్తొ యొధయితుం రణే
అన్యత్ర రామాథ థరొణాథ వా కృపాథ వాపి శరథ్వతః
29 కృష్ణాథ వా థేవకీపుత్రాత ఫల్గునాథ వా పరంతపాత
కొ వా థుర్యొధనం శక్తః పరతియొధయితుం రణే
30 తదైవ మథ్రరాజానం శల్యం బలవతాం వరమ
బలథేవాథ ఋతే వీరాత పాణ్డవాథ వా వృకొథరాత
31 కరియతామ అవహారొ ఽసమాథ యుథ్ధాథ బరాహ్మణ సంయుతాత
అదైనాన ఉపలభ్యేహ పునర యొత్స్యామహే వయమ
32 తత కర్మ భీమస్య సమీక్ష్య కృష్ణః; కున్తీసుతౌ తౌ పరిశఙ్కమానః
నివారయామ ఆస మహీపతీంస తాన; ధర్మేణ లబ్ధేత్య అనునీయ సర్వాన
33 త ఏవం సంనివృత్తాస తు యుథ్ధాథ యుథ్ధవిశారథాః
యదావాసం యయుః సర్వే విస్మితా రాజసత్తమాః
34 వృత్తొ బరహ్మొత్తరొ రఙ్గః పాఞ్చాలీ బరాహ్మణైర వృతా
ఇతి బరువన్తః పరయయుర యే తత్రాసన సమాగతాః
35 బరాహ్మణైస తు పరతిచ్ఛన్నౌ రౌరవాజినవాసిభిః
కృచ్ఛ్రేణ జగ్మతుస తత్ర భీమసేనధనంజయౌ
36 విముక్తౌ జనసంబాధాచ ఛత్రుభిః పరివిక్షితౌ
కృష్ణయానుగతౌ తత్ర నృవీరౌ తౌ విరేజతుః
37 తేషాం మాతా బహువిధం వినాశం పర్యచిన్తయత
అనాగచ్ఛత్సు పుత్రేషు భైక్ష కాలే ఽతిగచ్ఛతి
38 ధార్తరాష్ట్రైర హతా న సయుర విజ్ఞాయ కురుపుంగవాః
మాయాన్వితైర వా రక్షొభిః సుఘొరైర థృఢవైరిభిః
39 విపరీతం మతం జాతం వయాసస్యాపి మహాత్మనః
ఇత్య ఏవం చిన్తయామ ఆస సుతస్నేహాన్వితా పృదా
40 మహత్య అదాపరాహ్ణే తు ఘనైః సూర్య ఇవావృతః
బరాహ్మణైః పరవిశత తత్ర జిష్ణుర బరహ్మ పురస్కృతః