ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 180)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తస్మై థిత్సతి కన్యాం తు బరాహ్మణాయ మహాత్మనే
కొప ఆసీన మహీపానామ ఆలొక్యాన్యొన్యమ అన్తికాత
2 అస్మాన అయమ అతిక్రమ్య తృణీ కృత్యచ సంగతాన
థాతుమ ఇచ్ఛతి విప్రాయ థరౌపథీం యొషితాం వరామ
3 నిహన్మైనం థురాత్మానం యొ ఽయమ అస్మాన న మన్యతే
న హయ అర్హత్య ఏష సత్కారం నాపి వృథ్ధక్రమం గుణైః
4 హన్మైనం సహ పుత్రేణ థురాచారం నృప థవిషమ
అయం హి సర్వాన ఆహూయ సత్కృత్య చ నరాధిపాన
గుణవథ భొజయిత్వా చ తతః పశ్చాథ వినిన్థతి
5 అస్మిన రాజసమావాయే థేవానామ ఇవ సంనయే
కిమ అయం సథృశం కం చిన నృపతిం నైవ థృష్టవాన
6 న చ విప్రేష్వ అధీకారొ విథ్యతే వరణం పరతి
సవయంవరః కషత్రియాణామ ఇతీయం పరదివా శరుతిః
7 అద వా యథి కన్యేయం నేహ కం చిథ బుభూషతి
అగ్నావ ఏనాం పరిక్షిప్య యామరాష్ట్రాణి పార్దివాః
8 బరాహ్మణొ యథి వా బాల్యాల లొభాథ వా కృతవాన ఇథమ
విప్రియం పార్దివేన్థ్రాణాం నైష వధ్యః కదం చన
9 బరాహ్మణార్దం హి నొ రాజ్యం జీవితం చ వసూని చ
పుత్రపౌత్రం చ యచ చాన్యథ అస్మాకం విథ్యతే ధనమ
10 అవమానభయాథ ఏతత సవధర్మస్య చ రక్షణాత
సవయంవరాణాం చాన్యేషాం మా భూథ ఏవంవిధా గతిః
11 ఇత్య ఉక్త్వా రాజశార్థూలా హృష్టాః పరిఘబాహవః
థరుపథం సంజిఘృక్షన్తః సాయుధాః సముపాథ్రవన
12 తాన గృహీతశరావాపాన కరుథ్ధాన ఆపతతొ నృపాన
థరుపథొ వీక్ష్య సంత్రాసాథ బరాహ్మణాఞ శరణం గతః
13 వేగేనాపతతస తాంస తు పరభిన్నాన ఇవ వారణాన
పాణ్డుపుత్రౌ మహావీర్యౌ పరతీయతుర అరింథమౌ
14 తతః సముత్పేతుర ఉథాయుధాస తే; మహీక్షితొ బథ్ధతలాఙ్గులిత్రాః
జిఘాంసమానాః కురురాజపుత్రావ; అమర్షయన్తొ ఽరజున భీమసేనౌ
15 తతస తు భీమొ ఽథభుతవీర్యకర్మా; మహాబలొ వజ్రసమానవీర్యః
ఉత్పాట్య థొర్భ్యాం థరుమమ ఏకవీరొ; నిష్పత్రయామ ఆస యదా గజేన్థ్రః
16 తం వృక్షమ ఆథాయ రిపుప్రమాదీ; థణ్డీవ థణ్డం పితృరాజ ఉగ్రమ
తస్దౌ సమీపే పురుషర్షభస్య; పార్దస్య పార్దః పృదు థీర్ఘబాహుః
17 తత పరేక్ష్య కర్మాతిమనుష్య బుథ్ధేర; జిష్ణొః సహభ్రాతుర అచిన్త్యకర్మా
థామొథరొ భరాతరమ ఉగ్రవీర్యం; హలాయుధం వాక్యమ ఇథం బభాషే
18 య ఏష మత్తర్షభ తుల్యగామీ; మహథ ధనుః కర్షతి తాలమాత్రమ
ఏషొ ఽరజునొ నాత్ర విచార్యమ అస్తి; యథ్య అస్మి సంకర్షణ వాసుథేవః
19 య ఏష వృక్షం తరసావరుజ్య; రాజ్ఞాం వికారే సహసా నివృత్తః
వృకొథరొ నాన్య ఇహైతథ అథ్య కర్తుం; సమర్దొ భువి మర్త్యధర్మా
20 యొ ఽసౌ పురస్తాత కమలాయతాక్షస; తనుర మహాసింహగతిర వినీతః
గౌరః పరలమ్బొజ్జ్వల చారు ఘొణొ; వినిఃసృతః సొ ఽచయుత ధర్మరాజః
21 యౌ తౌ కుమారావ ఇవ కార్తికేయౌ; థవావ అశ్వినేయావ ఇతి మే పరతర్కః
ముక్తా హి తస్మాజ జతు వేశ్మ థాహాన; మయా శరుతాః పాణ్డుసుతాః పృదా చ
22 తమ అబ్రవీన నిర్మలతొయథాభొ; హలాయుధొ ఽనన్తరజం పరతీతః
పరీతొ ఽసమి థిష్ట్యా హి పితృష్వసా నః; పృదా విముక్తా సహ కౌరవాగ్ర్యైః