ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 179)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము


1 [వై]
యథా నివృత్తా రాజానొ ధనుషః సజ్య కర్మణి
అదొథతిష్ఠథ విప్రాణాం మధ్యాజ జిష్ణుర ఉథారధీః
2 ఉథక్రొశన విప్రముఖ్యా విధున్వన్తొ ఽజినాని చ
థృష్ట్వా సంప్రస్దితం పార్దమ ఇన్థ్రకేతుసమప్రభమ
3 కే చిథ ఆసన విమనసః కే చిథ ఆసన ముథా యుతాః
ఆహుః పరస్పరం కే చిన నిపుణా బుథ్ధిజీవినః
4 యత కర్ణ శల్య పరముఖైః పార్దివైర లొకవిశ్రుతైః
నానృతం బలవథ్భిర హి ధనుర్వేథా పరాయణైః
5 తత కదం తవ అకృతాస్త్రేణ పరాణతొ థుర్బలీయసా
బటు మాత్రేణ శక్యం హి సజ్యం కర్తుం ధనుర థవిజాః
6 అవహాస్యా భవిష్యన్తి బరాహ్మణాః సర్వరాజసు
కర్మణ్య అస్మిన్న అసంసిథ్ధే చాపలాథ అపరీక్షితే
7 యథ్య ఏష థర్పాథ ధర్షాథ వా యథి వా బరహ్మ చాపలాత
పరస్దితొ ధనుర ఆయన్తుం వార్యతాం సాధు మా గమత
8 నావహాస్యా భవిష్యామొ న చ లాఘవమ ఆస్దితాః
న చ విథ్విష్టతాం లొకే గమిష్యామొ మహీక్షితామ
9 కే చిథ ఆహుర యువా శరీమాన నాగరాజకరొపమః
పీనస్కన్ధొరు బాహుశ చ ధైర్యేణ హిమవాన ఇవ
10 సంభావ్యమ అస్మిన కర్మేథమ ఉత్సాహాచ చానుమీయతే
శక్తిర అస్య మహొత్సాహా న హయ అశక్తః సవయం వరజేత
11 న చ తథ్విథ్యతే కిం చిత కర్మ లొకేషు యథ భవేత
బరాహ్మణానామ అసాధ్యం చ తరిషు సంస్దాన చారిషు
12 అబ్భక్షా వాయుభక్షాశ చ ఫలాహారా థృఢవ్రతాః
థుర్బలా హి బలీయాంసొ విప్రా హి బరహ్మతేజసాః
13 బరాహ్మణొ నావమన్తవ్యః సథ వాసథ వా సమాచరన
సుఖం థుఃఖం మహథ ధరస్వం కర్మ యత సముపాగతమ
14 ఏవం తేషాం విలపతాం విప్రాణాం వివిధా గిరః
అర్జునొ ధనుషొ ఽభయాశే తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
15 స తథ ధనుః పరిక్రమ్య పరథక్షిణమ అదాకరొత
పరణమ్య శిరసా హృష్టొ జగృహే చ పరంతపః
16 సజ్యం చ చక్రే నిమిషాన్తరేణ; శరాంశ చ జగ్రాహ థశార్ధ సంఖ్యాన
వివ్యాధ లక్ష్యం నిపపాత తచ చ; ఛిథ్రేణ భూమౌ సహసాతివిథ్ధమ
17 తతొ ఽనతరిక్షే చ బభూవ నాథః; సమాజమధ్యే చ మహాన నినాథః
పుష్పాణి థివ్యాని వవర్ష థేవః; పార్దస్య మూర్ధ్ని థవిషతాం నిహన్తుః
18 చేలా వేధాంస తతశ చక్రుర హాహాకారాంశ చ సర్వశః
నయపతంశ చాత్ర నభసః సమన్తాత పుష్పవృష్టయః
19 శతాఙ్గాని చ తూర్యాణి వాథకాశ చాప్య అవాథయన
సూతమాగధ సంఘాశ చ అస్తువంస తత్ర సుస్వనాః
20 తం థృష్ట్వా థరుపథః పరీతొ బభూవారి నిషూథనః
సహసైన్యశ చ పార్దస్య సాహాయ్యార్దమ ఇయేష సః
21 తస్మింస తు శబ్థే మహతి పరవృత్తే; యుధిష్ఠిరొ ధర్మభృతాం వరిష్ఠః
ఆవాసమ ఏవొపజగామ శీఘ్రం; సార్ధం యమాభ్యాం పురుషొత్తమాభ్యామ
22 విథ్ధం తు లక్ష్యం పరసమీక్ష్య; కృష్ణా పార్దం చ శక్ర పరతిమం నిరీక్ష్య
ఆథాయ శుక్లం వరమాల్యథామ; జగామ కున్తీసుతమ ఉత్స్మయన్తీ
23 స తామ ఉపాథాయ విజిత్య రఙ్గే; థవిజాతిభిస తైర అభిపూజ్యమానః
రఙ్గాన నిరక్రామథ అచిన్త్యకర్మా; పత్న్యా తయా చాప్య అనుగమ్యమానః