ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 178)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తే ఽలంకృతాః కుణ్డలినొ యువానః; పరస్పరం సపర్ధమానాః సమేతాః
అస్త్రం బలం చాత్మని మన్యమానాః; సర్వే సముత్పేతుర అహం కృతేన
2 రూపేణ వీర్యేణ కులేన చైవ; ధర్మేణ చైవాపి చ యౌవనేన
సమృథ్ధథర్పా మథవేగభిన్నా; మత్తా యదా హైమవతా గజేన్థ్రాః
3 పరస్పరం సపర్ధయా పరేక్షమాణాః; సంకల్పజేనాపి పరిప్లుతాఙ్గాః
కృష్ణా మమైషేత్య అభిభాషమాణా; నృపాసనేభ్యః సహసొపతస్దుః
4 తే కషత్రియా రఙ్గ గతాః సమేతా; జిగీషమాణా థరుపథాత్మజాం తామ
చకాశిరే పర్వతరాజకన్యామ; ఉమాం యదా థేవగణాః సమేతాః
5 కన్థర్ప బాణాభినిపీడితాఙ్గాః; కృష్ణాగతైస తే హృథయైర నరేన్థ్రాః
రఙ్గావతీర్ణా థరుపథాత్మజార్దం; థవేష్యాన హి చక్రుః సుహృథొ ఽపి తత్ర
6 అదాయయుర థేవగణా విమానై; రుథ్రాథిత్యా వసవొ ఽదాశ్వినౌ చ
సాధ్యాశ చ సర్వే మరుతస తదైవ; యమం పురస్కృత్య ధనేశ్వరం చ
7 థైత్యాః సుపర్ణాశ చ మహొరగశ చ; థేవర్షయొ గుహ్యకాశ చారణాశ చ
విశ్వావసుర నారథ పర్వతౌ చ; గన్ధర్వముఖ్యాశ చ సహాప్సరొభిః
8 హలాయుధస తత్ర చ కేశవశ చ; వృష్ణ్యన్ధకాశ చైవ యదా పరధానాః
పరేక్షాం సమ చక్రుర యథుపుంగవాస తే; సదితాశ చ కృష్ణస్య మతే బభూవుః
9 థృష్ట్వా హి తాన మత్తగజేన్థ్ర రూపాన; పఞ్చాభిపథ్మాన ఇవ వారణేన్థ్రాన
 భస్మావృతాఙ్గాన ఇవ హవ్యవాహాన; పార్దాన పరథధ్యౌ స యథుప్రవీరః
10 శశంస రామాయ యుధిష్ఠిరం చ; భీమం చ జిష్ణుం చ యమౌ చ వీరౌ
శనైః శనైస తాంశ చ నిరీక్ష్య రామొ; జనార్థనం పరీతమనా థథర్శ
11 అన్యే తు నానా నృపపుత్రపౌత్రాః; కృష్ణా గతైర నేత్రమనః సవభావైః
వయాయచ్ఛమానా థథృశుర భరమన్తీం; సంథష్ట థన్తచ ఛథతామ్రవక్త్రాః
12 తదైవ పార్దాః పృదు బాహవస తే; వీరౌ యమౌ చైవ మహానుభావౌ
తాం థరౌపథీం పరేక్ష్య తథా సమ సర్వే; కన్థర్ప బాణాభిహతా బభూవుః
13 థేవర్షిగన్ధర్వసమాకులం తత; సుపర్ణనాగాసురసిథ్ధజుష్టమ
థివ్యేన గన్ధేన సమాకులం చ; థివ్యైశ చ మాల్యైర అవకీర్యమాణమ
14 మహాస్వనైర థున్థుభినాథితైశ చ; బభూవ తత సంకులమ అన్తరిక్షమ
విమానసంబాధమ అభూత సమన్తాత; సవేణు వీణా పణవానునాథమ
15 తతస తు తే రాజగణాః కరమేణ; కృష్ణా నిమిత్తం నృప విక్రమన్తః
తత కారుముకం సంహననొపపన్నం; సజ్యం న శేకుస తరసాపి కర్తుమ
16 తే విక్రమన్తః సఫురతా థృఢేన; నిష్కృష్యమాణా ధనుషా నరేన్థ్రాః
విచేష్టమానా ధరణీతలస్దా; థీనా అథృశ్యన్త విభగ్న చిత్తాః
17 హాహాకృతం తథ ధనుషా థృఢేన; నిష్పిష్టభగ్నాఙ్గథ కుణ్డలం చ
కృష్ణా నిమిత్తం వినివృత్తభావం; రాజ్ఞాం తథా మణ్డలమ ఆర్తమ ఆసీత
18 తస్మింస తు సంభ్రాన్తజనే సమాజే; నిక్షిప్తవాథేషు నరాధిపేషు
కున్తీసుతొ జిష్ణుర ఇయేష కర్తుం; సజ్యం ధనుస తత సశరం స వీరః