ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 177)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
థుర్యొధనొ థుర్విషహొ థుర్ముఖొ థుష్ప్రధర్షణః
వివింశతిర వికర్ణశ చ సహొ థుఃశాసనః సమః
2 యుయుత్సుర వాతవేగశ చ భీమవేగధరస తదా
ఉగ్రాయుధొ బలాకీ చ కనకాయుర విరొచనః
3 సుకుణ్డలశ చిత్రసేనః సువర్చాః కనకధ్వజః
నన్థకొ బాహుశాలీ చ కుణ్డజొ వికటస తదా
4 ఏతే చాన్యే చ బహవొ ధార్తరాట్రా మహాబలాః
కర్ణేన సహితా వీరాస తవథర్దం సముపాగతాః
శతసంఖ్యా మహాత్మానః పరదితాః కషత్రియర్షభాః
5 శకునిశ చ బలశ చైవ వృషకొ ఽద బృహథ్బలః
ఏతే గాన్ధర రాజస్య సుతాః సర్వే సమాగతాః
6 అశ్వత్దామా చ భొజశ చ సర్వశస్త్రభృతాం వరౌ
సమవేతౌ మహాత్మానౌ తవథర్దే సమలంకృతౌ
7 బృహన్తొ మణిమాంశ చైవ థణ్డధారశ చ వీర్యవాన
సహథేవొ జయత్సేనొ మేఘసంధిశ చ మాగధః
8 విరాటః సహ పుత్రాభ్యాం శఙ్ఖేనైవొత్తరేణ చ
వార్ధక్షేమిః సువర్చాశ చ సేనా బిన్థుశ చ పార్దివః
9 అభిభూః సహ పుత్రేణ సుథామ్నా చ సువర్చసా
సుమిత్రః సుకుమారశ చ వృకః సత్యధృతిస తదా
10 సూర్యధ్వజొ రొచమానొ నీలశ చిత్రాయుధస తదా
అంశుమాంశ చేకితానశ చ శరేణిమాంశ చ మహాబలః
11 సముథ్రసేనపుత్రశ చ చన్థ్ర సేనః పరతాపవాన
జలసంధః పితా పుత్రౌ సుథణ్డొ థణ్డ ఏవ చ
12 పౌణ్డ్రకొ వాసుథేవశ చ భగథత్తశ చ వీర్యవాన
కలిఙ్గస తామ్రలిప్తశ చ పత్తనాధిపతిస తదా
13 మథ్రరాజస తదా శల్యః సహపుత్రొ మహారదః
రుక్మాఙ్గథేన వీరేణ తదా రుక్మరదేన చ
14 కౌరవ్యః సొమథత్తశ చ పుత్రాశ చాస్య మహారదాః
సమవేతాస తరయః శూరా భూరిర భూరిశ్రవాః శలః
15 సుథక్షిణశ చ కామ్బొజొ థృఢధన్వా చ కౌరవః
బృహథ్బలః సుషేణశ చ శిబిర ఔశీనరస తదా
16 సంకర్షణొ వాసుథేవొ రౌక్మిణేయశ చ వీర్యవాన
సామ్బశ చ చారు థేష్ణశ చ సారణొ ఽద గథస తదా
17 అక్రూరః సాత్యకిశ చైవ ఉథ్ధవశ చ మహాబలః
కృతవర్మా చ హార్థిక్యః పృదుర విపృదుర ఏవ చ
18 విడూరదశ చ కఙ్కశ చ సమీకః సారమేజయః
వీరొ వాతపతిశ చైవ ఝిల్లీ పిణ్డారకస తదా
ఉశీనరశ చ విక్రాన్తొ వృష్ణయస తే పరకీర్తితాః
19 భగీరదొ బృహత కషత్రః సైన్ధవశ చ జయథ్రదః
బృహథ్రదొ బాహ్లికశ చ శరుతాయుశ చ మహారదః
20 ఉలూకః కైతవొ రాజా చిత్రాఙ్గథ శుభాఙ్గథౌ
వత్స రాజశ చ ధృతిమాన కొసలాధిపతిస తదా
21 ఏతే చాన్యే చ బహవొ నానాజనపథేశ్వరాః
తవథర్దమ ఆగతా భథ్రే కషత్రియాః పరదితా భువి
22 ఏతే వేత్స్యన్న్తి విక్రాన్తాస తవథర్దం లక్ష్యమ ఉత్తమమ
విధ్యేత య ఇమం లక్ష్యం వరయేదాః శుభే ఽథయ తమ