ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 176)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవమ ఉక్తాః పరయాతాస తే పాణ్డవా జనమేజయ
రాజ్ఞా థక్షిణపాఞ్చాలాన థరుపథేనాభిరక్షితాన
2 తతస తే తం మహాత్మానం శుథ్ధాత్మానమ అకల్మషమ
థథృశుః పాణ్డవా రాజన పది థవైపాయనం తథా
3 తస్మై యదావత సత్కారం కృత్వా తేన చ సాన్త్వితాః
కదాన్తే చాభ్యనుజ్ఞాతాః పరయయుర థరుపథ కషయమ
4 పశ్యన్తొ రమణీయాని వనాని చ సరాంసి చ
తత్ర తత్ర వసన్తశ చ శనైర జగ్ముర మహారదాః
5 సవాధ్యాయవన్తః శుచయొ మధురాః పరియవాథినః
ఆనుపూర్వ్యేణ సంప్రాప్తాః పాఞ్చాలాన కురునన్థనాః
6 తే తు థృష్ట్వా పురం తచ చ సకన్ధావారం చ పాణ్డవాః
కుమ్భకారస్య శాలాయాం నివేశం చక్రిరే తథా
7 తత్ర భైక్షం సమాజహ్రుర బరాహ్మీం వృత్తిం సమాశ్రితాః
తాంశ చ పరాప్తాంస తథా వీరాఞ జజ్ఞిరే న నరాః కవ చిత
8 యజ్ఞసేనస్య కామస తు పాణ్డవాయ కిరీటినే
కృష్ణాం థథ్యామ ఇతి సథా న చైతథ వివృణొతి సః
9 సొ ఽనవేషమాణః కౌన్తేయాన పాఞ్చాల్యొ జనమేజయ
థృఢం ధనుర అనాయమ్యం కారయామ ఆస భారత
10 యన్త్రం వైహాయసం చాపి కారయామ ఆస కృత్రిమమ
తేన యన్త్రేణ సహితం రాజా లక్ష్యం చ కాఞ్చనమ
11 [థరుపథ]
ఇథం సజ్యం ధనుః కృత్వా సజ్యేనానేన సాయకైః
అతీత్య లక్ష్యం యొ వేథ్ధా స లబ్ధా మత సుతామ ఇతి
12 [వై]
ఇతి స థరుపథొ రాజా సర్వతః సమఘొషయత
తచ ఛరుత్వా పార్దివాః సర్వే సమీయుస తత్ర భారత
13 ఋషయశ చ మహాత్మానః సవయంవరథిథృక్షయా
థుర్యొధన పురొగాశ చ సకర్ణాః కురవొ నృప
14 బరాహ్మణాశ చ మహాభాగా థేశేభ్యః సముపాగమన
తే ఽభయర్చితా రాజగణా థరుపథేన మహాత్మనా
15 తతః పౌరజనాః సర్వే సాగరొథ్ధూత నిఃస్వనాః
శిశుమార పురం పరాప్య నయవిశంస తే చ పార్దివాః
16 పరాగుత్తరేణ నగరాథ భూమిభాగే సమే శుభే
సమాజవాటః శుశుభే భవనైః సర్వతొవృతః
17 పరాకారపరిఖొపేతొ థవారతొరణ మణ్డితః
వితానేన విచిత్రేణ సర్వతః సమవస్తృతః
18 తూర్యౌఘశతసంకీర్ణః పరార్ధ్యాగురు ధూపితః
చన్థనొథకసిక్తశ చ మాల్యథామైశ చ శొభితః
19 కైలాసశిఖరప్రఖ్యైర నభస్తలవిలేఖిభిః
సర్వతః సంవృతైర నథ్ధః పరాసాథైః సుకృతొచ్ఛ్రితైః
20 సువర్ణజాలసంవీతైర మణికుట్టిమ భూషితైః
సుఖారొహణ సొపానైర మహాసనపరిచ్ఛథైః
21 అగ్రామ్యసమవచ్ఛన్నైర అగురూత్తమవాసితైః
హంసాచ్ఛ వర్ణైర బహుభిర ఆయొజనసుగన్ధిభిః
22 అసంబాధ శతథ్వారైః శయనాసనశొభితైః
బహుధాతుపినథ్ధాఙ్గైర హిమవచ్ఛిఖరైర ఇవ
23 తత్ర నానాప్రకారేషు విమానేషు సవలంకృతాః
సపర్ధమానాస తథాన్యొన్యం నిషేథుః సర్వపార్దివాః
24 తత్రొపవిష్టాన థథృశుర మహాసత్త్వపరాక్రమాన
రాజసింహాన మహాభాగాన కృష్ణాగురు విభూషితాన
25 మహాప్రసాథాన బరహ్మణ్యాన సవరాష్ట్ర పరిరక్షిణః
పరియాన సర్వస్య లొకస్య సుకృతైః కర్మభిః శుభైః
26 మఞ్చేషు చ పరార్ధ్యేషు పౌరజానపథా జనాః
కృష్ణా థర్శనతుష్ట్య అర్దం సర్వతః సముపావిశన
27 బరాహ్మణైస తే చ సహితాః పాణ్డవాః సముపావిశన
ఋథ్ధిం పాఞ్చాలరాజస్య పశ్యన్తస తామ అనుత్తమామ
28 తతః సమాజొ వవృధే స రాజన థివసాన బహూన
రత్నప్రథాన బహులః శొభితొ నటనర్తకైః
29 వర్తమానే సమాజే తు రమణీయే ఽహని షొడశే
ఆప్లుతాఙ్గీ సువసనా సర్వాభరణభూషితా
30 వీర కాంస్యమ ఉపాథాయ కాఞ్చనం సమలంకృతమ
అవతీర్ణా తతొ రఙ్గం థరౌపథీ భరతర్షభ
31 పురొహితః సొమకానాం మన్త్రవిథ బరాహ్మణః శుచిః
పరిస్తీర్య జుహావాగ్నిమ ఆజ్యేన విధినా తథా
32 స తర్పయిత్వా జవలనం బరాహ్మణాన సవస్తి వాచ్య చ
వారయామ ఆస సర్వాణి వాథిత్రాణి సమన్తతః
33 నిఃశబ్థే తు కృతే తస్మిన ధృష్టథ్యుమ్నొ విశాం పతే
రఙ్గమధ్యగతస తత్ర మేఘగమ్భీరయా గిరా
వాక్యమ ఉచ్చైర జగాథేథం శలక్ష్ణమ అర్దవథ ఉత్తమమ
34 ఇథం ధనుర లక్ష్యమ ఇమే చ బాణాః; శృణ్వన్తు మే పార్దివాః సర్వ ఏవ
యన్త్రచ ఛిథ్రేణాభ్యతిక్రమ్య లక్ష్యం; సమర్పయధ్వం ఖగమైర థశార్ధైః
35 ఏతత కర్తా కర్మ సుథుష్కరం; యః కులేన రూపేణ బలేన యుక్తః
తస్యాథ్య భార్యా భగినీ మమేయం; కృష్ణా భవిత్రీ న మృషా బరవీమి
36 తాన ఏవమ ఉక్త్వా థరుపథస్య పుత్రః; పశ్చాథ ఇథం థరౌపథీమ అభ్యువాచ
నామ్నా చ గొత్రేణ చ కర్మణా చ; సంకీర్తయంస తాన నృపతీన సమేతాన