ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 175)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తే నరశార్థూలా భరాతరః పఞ్చ పాణ్డవాః
పరయయుర థరౌపథీం థరష్టుం తం చ థేవమహొత్సవమ
2 తే పరయాతా నరవ్యాఘ్రా మాత్రా సహ పరంతపాః
బరాహ్మణాన థథృశుర మార్గే గచ్ఛతః సగణాన బహూన
3 తాన ఊచుర బరాహ్మణా రాజన పాణ్డవాన బరహ్మచారిణః
కవ భవన్తొ గమిష్యన్తి ఉతొ వాగచ్ఛతేతి హ
4 [య]
ఆగతాన ఏకచక్రాయాః సొథర్యాన థేవ థర్శినః
భవన్తొ హి విజానన్తు సహితాన మాతృచారిణః
5 [బరాహ్మణాహ]
గచ్ఛతాథ్యైవ పాఞ్చాలాన థరుపథస్య నివేశనమ
సవయంవరొ మహాంస తత్ర భవితా సుమహాధనః
6 ఏకసార్దం పరయాతాః సమొ వయమ అప్య అత్ర గామినః
తత్ర హయ అథ్భుతసంకాశొ భవితా సుమహొత్సవః
7 యజ్ఞసేనస్య థుహితా థరుపథస్య మహాత్మనః
వేథీమధ్యాత సముత్పన్నా పథ్మపత్ర నిభేక్షణా
8 థర్శనీయానవథ్యాఙ్గీ సుకుమారీ మనస్వినీ
ధృష్టథ్యుమ్నస్య భగినీ థరొణ శత్రొః పరతాపినః
9 యొ జాతః కవచీ ఖడ్గీ సశరః సశరాసనః
సుసమిథ్ధే మహాబాహుః పావకే పావకప్రభః
10 సవసా తస్యానవథ్యాఙ్గీ థరౌపథీ తనుమధ్యమా
నీలొత్పలసమొ గన్ధొ యస్యాః కరొశాత పరవాయతి
11 తాం యజ్ఞసేనస్య సుతాం సవయంవరకృతక్షణామ
గచ్ఛామహే వయం థరష్టుం తం చ థేవమహొత్సవమ
12 రాజానొ రాజపుత్రాశ చ యజ్వానొ భూరిథక్షిణాః
సవాధ్యాయవన్తః శుచయొ మహాత్మానొ యతవ్రతాః
13 తరుణా థర్శనీయాశ చ నానాథేశసమాగతాః
మహారదాః కృతాస్త్రాశ చ సముపైష్యన్తి భూమిపాః
14 తే తత్ర వివిధాన థాయాన విజయార్దం నరేశ్వరాః
పరథాస్యన్తి ధనం గాశ చ భక్ష్యం భొజ్యం చ సర్వశః
15 పరతిగృహ్య చ తత సర్వం థృష్ట్వా చైవ సవయంవరమ
అనుభూయొత్సవం చైవ గమిష్యామొ యదేప్సితమ
16 నటా వైతాలికాశ చైవ నర్తకాః సూతమాగధాః
నియొధకాశ చ థేశేభ్యః సమేష్యన్తి మహాబలాః
17 ఏవం కౌతూహలం కృత్వా థృష్ట్వా చ పరతిగృహ్య చ
సహాస్మాభిర మహాత్మానః పునః పరతినివర్త్స్యద
18 థర్శనీయాంశ చ వః సర్వాన థేవరూపాన అవస్దితాన
సమీక్ష్య కృష్ణా వరయేత సంగత్యాన్యతమం వరమ
19 అయం భరాతా తవ శరీమాన థర్శనీయొ మహాభుజః
నియుధ్యమానొ విజయేత సంగత్యా థరవిణం బహు
20 [య]
పరమం భొ గమిష్యామొ థరష్టుం థేవమహొత్సవమ
భవథ్భిః సహితాః సర్వే కన్యాయాస తం సవయంవరమ