ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 174)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆర్జ]
అస్మాకమ అనురూపొ వై యః సయాథ గన్ధర్వ వేథవిత
పురొహితస తమ ఆచక్ష్వ సర్వం హి విథితం తవ
2 [గ]
యవీయాన థేవలస్యైష వనే భరాతా తపస్యతి
ధౌమ్య ఉత్కొచకే తీర్దే తం వృణుధ్వం యథీచ్ఛద
3 [వై]
తతొ ఽరజునొ ఽసత్రమ ఆగ్నేయం పరథథౌ తథ యదావిధి
గన్ధర్వాయ తథా పరీతొ వచనం చేథమ అబ్రవీత
4 తవయ్య ఏవ తావత తిష్ఠన్తు హయా గన్ధర్వసత్తమ
కర్మకాలే గరహీష్యామి సవస్తి తే ఽసవ ఇతి చాబ్రవీత
5 తే ఽనయొన్యమ అభిసంపూజ్య గన్ధర్వః పాణ్డవాశ చ హ
రమ్యాథ భాగీ రదీ కచ్ఛాథ యదాకామం పరతస్దిరే
6 తత ఉత్కొచనం తీర్దం గత్వా ధౌమ్యాశ్రమం తు తే
తం వవ్రుః పాణ్డవా ధౌమ్యం పౌరొహిత్యాయ భారత
7 తాన ధౌమ్యః పరతిజగ్రాహ సర్వవేథవిథాం వరః
పాథ్యేన ఫలమూలేన పౌరొహిత్యేన చైవ హ
8 తే తథాశంసిరే లబ్ధాం శరియం రాజ్యం చ పాణ్డవాః
తం బరాహ్మణం పురస్కృత్య పాఞ్చాల్యాశ చ సవయంవరమ
9 మాతృషష్ఠాస తు తే తేన గురుణా సంగతాస తథా
నాదవన్తమ ఇవాత్మానం మేనిరే భరతర్షభాః
10 స హి వేథార్ద తత్త్వజ్ఞస తేషాం గురుర ఉథారధీః
తేన ధర్మవిథా పార్దా యాజ్యాః సర్వవిథా కృతాః
11 వీరాంస తు స హి తాన మేనే పరాప్తరాజ్యాన సవధర్మతః
బుథ్ధివీర్యబలొత్సాహైర యుక్తాన థేవాన ఇవాపరాన
12 కృతస్వస్త్యయనాస తేన తతస తే మనుజాధిపాః
మేనిరే సహితా గన్తుం పాఞ్చాల్యాస తం సవయంవరమ