ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 173)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆర్జ]
రాజ్ఞా కల్మాషపాథేన గురౌ బరహ్మవిథాం వరే
కారణం కిం పురస్కృత్య భార్యా వై సంనియొజితా
2 జానతా చ పరం ధర్మం లొక్యం తేన మహాత్మనా
అగమ్యాగమనం కస్మాథ వసిష్ఠేన మహాత్మనా
కృతం తేన పురా సర్వం వక్తుమ అర్హసి పృచ్ఛతః
3 [గ]
ధనంజయ నిబొధేథం యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
వసిష్ఠం పరతి థుర్ధర్షం తదామిత్ర సహం నృపమ
4 కదితం తే మయా పూర్వం యదా శప్తః స పార్దివః
శక్తినా భరతశ్రేష్ఠ వాసిష్ఠేన మహాత్మనా
5 స తు శాపవశం పరాప్తః కరొధపర్యాకులేక్షణః
నిర్జగామ పురాథ రాజా సహ థారః పరంతపః
6 అరణ్యం నిర్జనం గత్వా సథారః పరిచక్రమే
నానామృగగణాకీర్ణం నానా సత్త్వసమాకులమ
7 నానాగుల్మలతాచ్ఛన్నం నానాథ్రుమసమావృతమ
అరణ్యం ఘొరసంనాథం శాపగ్రస్తః పరిభ్రమన
8 స కథా చిత కషుధావిష్టొ మృగయన భక్షమ ఆత్మనః
థథర్శ సుపరిక్లిష్టః కస్మింశ చిథ వననిర్ఝరే
బరాహ్మణీం బరాహ్మణం చైవ మైదునాయొపసంగతౌ
9 తౌ సమీక్ష్య తు విత్రస్తావ అకృతార్దౌ పరధావితౌ
తయొశ చ థరవతొర విప్రం జగృహే నృపతిర బలాత
10 థృష్ట్వా గృహీతం భర్తారమ అద బరాహ్మణ్య అభాషత
శృణు రాజన వచొ మహ్యం యత తవాం వక్ష్యామి సువ్రత
11 ఆథిత్యవంశప్రభవస తవం హి లొకపరిశ్రుతః
అప్రమత్తః సదితొ ధర్మే గురుశుశ్రూషణే రతః
12 శాపం పరాప్తొ ఽసి థుర్ధర్షే న పాపం కర్తుమ అర్హసి
ఋతుకాలే తు సంప్రాప్తే భర్త్రాస్మ్య అథ్య సమాగతా
13 అకృతార్దా హయ అహం భర్త్రా పరసవార్దశ చ మే మహాన
పరసీథ నృపతిశ్రేష్ఠ భర్తా మే ఽయం విసృజ్యతామ
14 ఏవం విక్రొశమానాయాస తస్యాః స సునృశంసకృత
భర్తారం భక్షయామ ఆస వయాఘొర మృగమ ఇవేప్సితమ
15 తస్యాః కరొధాభిభూతాయా యథ అశ్రున్యపతథ భువి
సొ ఽగనిః సమభవథ థీప్తస తం చ థేశం వయథీపయత
16 తతః సా శొకసంతప్తా భర్తృవ్యసనథుఃఖితా
కల్మాషపాథం రాజర్షిమ అశపథ బరాహ్మణీ రుషా
17 యస్మాన మమాకృతార్దాయాస తవయా కషుథ్రనృశంసవత
పరేక్షన్త్యా భక్షితొ మే ఽథయ పరభుర భర్తా మహాయశాః
18 తస్మాత తవమ అపి థుర్బుథ్ధే మచ ఛాపపరివిక్షతః
పత్నీమ ఋతావ అనుప్రాప్య సథ్యస తయక్ష్యసి జీవితమ
19 యస్య చర్షేర వసిష్ఠస్య తవయా పుత్రా వినాశితాః
తేన సంగమ్య తే భార్యా తనయం జనయిష్యతి
స తే వంశకరః పుత్రొ భవిష్యతి నృపాధమ
20 ఏవం శప్త్వా తు రాజానం సా తమ ఆఙ్గిరసీ శుభా
తస్యైవ సంనిధౌ థీప్తం పరవివేశ హుతాశనమ
21 వసిష్ఠశ చ మహాభాగః సర్వమ ఏతథ అపశ్యత
జఞానయొగేన మహతా తపసా చ పరంతప
22 ముక్తశాపశ చ రాజర్షిః కాలేన మహతా తతః
ఋతుకాలే ఽభిపతితొ మథయన్త్యా నివారితః
23 న హి సస్మార నృపతిస తం శాపం శాపమొహితః
థేవ్యాః సొ ఽద వచః శరుత్వా స తస్యా నృపసత్తమః
తం చ శాపమ అనుస్మృత్య పర్యతప్యథ భృశం తథా
24 ఏతస్మాత కారణాథ రాజా వసిష్ఠం సంన్యయొజయత
సవథారే భరతశ్రేష్ఠ శాపథొషసమన్వితః