ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 172)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
ఏవమ ఉక్తః స విప్రర్షిర వసిష్ఠేన మహాత్మనా
నయయచ్ఛథ ఆత్మనః కొపం సర్వలొకపరాభవాత
2 ఈజే చ స మహాతేజాః సర్వవేథవిథాం వరః
ఋషీ రాక్షస సత్రేణ శాక్తేయొ ఽద పరాశరః
3 తతొ వృథ్ధాంశ చ బాలాంశ చ రాక్షసాన స మహామునిః
థథాహ వితతే యజ్ఞే శక్తేర వధమ అనుస్మరన
4 న హి తం వారయామ ఆస వసిష్ఠొ రక్షసాం వధాత
థవితీయామ అస్య మా భాఙ్క్షం పరతిజామ ఇతి నిశ్చయాత
5 తరయాణాం పావకానాం స సత్రే తస్మిన మహామునిః
ఆసీత పురస్తాథ థీప్తానాం చతుర్ద ఇవ పావకః
6 తేన యజ్ఞేన శుభ్రేణ హూయమానేన యుక్తితః
తథ విథీపితమ ఆకాశం సూర్యేణేవ ఘనాత్యయే
7 తం వసిష్ఠాథయః సర్వే మునయస తత్ర మేనిరే
తేజసా థివి థీప్యన్తం థవితీయమ ఇవ భాస్కరమ
8 తతః పరమథుష్ప్రాపమ అన్యైర ఋషిర ఉథారధీః
సమాపిపయిషుః సత్రం తమ అత్రిః సముపాగమత
9 తదా పులస్త్యః పులహః కరతుశ చైవ మహాక్రతుమ
ఉపాజగ్ముర అమిత్రఘ్న రక్షసాం జీవితేప్సయా
10 పులస్త్యస తు వధాత తేషాం రక్షసాం భరతర్షభ
ఉవాచేథం వచః పార్ద పరాశరమ అరింథమమ
11 కచ చిత తాతాపవిఘ్నం తే కచ చిన నన్థసి పుత్రక
అజానతామ అథొషాణాం సర్వేషాం రక్షసాం వధాత
12 పరజొచ్ఛేథమ ఇమం మహ్యం సర్వం సొమప సత్తమ
అధర్మిష్ఠం వరిష్ఠః సన కురుషే తవం పరాశర
రాజా కల్మాషపాథశ చ థివమ ఆరొఢుమ ఇచ్ఛతి
13 యే చ శక్త్యవరాః పుత్రా వసిష్ఠస్య మహామునేః
తే చ సర్వే ముథా యుక్తా మొథన్తే సహితాః సురైః
సర్వమ ఏతథ వసిష్ఠస్య విథితం వై మహామునే
14 రక్షసాం చ సముచ్ఛేథ ఏష తాత తపస్వినామ
నిమిత్తభూతస తవం చాత్ర కరతౌ వాసిష్ఠనన్థన
స సత్రం ముఞ్చ భథ్రం తే సమాప్తమ ఇథమ అస్తు తే
15 ఏవమ ఉక్తః పులస్త్యేన వసిష్ఠేన చ ధీమతా
తథా సమాపయామ ఆస సత్రం శాక్తిః పరాశరః
16 సర్వరాక్షస సత్రాయ సంభృతం పావకం మునిః
ఉత్తరే హిమవత్పార్శ్వే ఉత్ససర్జ మహావనే
17 స తత్రాథ్యాపి రక్షాంసి వృక్షాన అశ్మాన ఏవ చ
భక్షయన థృశ్యతే వహ్నిః సథా పర్వణి పర్వణి