ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 171)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆుర్వ]
ఉక్తవాన అస్మి యాం కరొధాత పరతిజ్ఞాం పితరస తథా
సర్వలొకవినాశాయ న సా మే వితదా భవేత
2 వృదా రొషా పరతిజ్ఞొ హి నాహం జీవితుమ ఉత్సహే
అనిస్తీర్ణొ హి మాం రొషొ థహేథ అగ్నిర ఇవారణిమ
3 యొ హి కారణతః కరొధం సంజాతం కషన్తుమ అర్హతి
నాలం స మనుజః సమ్యక తరివర్గం పరిరక్షితుమ
4 అశిష్టానాం నియన్తా హి శిష్టానాం పరిరక్షతా
సదానే రొషః పరయుక్తః సయాన నృపైః సవర్గజిగీషుభిః
5 అశ్రౌషమ అహమ ఊరుస్దొ గర్భశయ్యా గతస తథా
ఆరావం మాతృవర్గస్య భృగూణాం కషత్రియైర వధే
6 సామరైర హి యథా లొకైర భృగూణాం కషత్రియాధమైః
ఆగర్భొత్సాథనం కషాన్తం తథా మాం మన్యుర ఆవిషత
7 ఆపూర్ణ కొశాః కిల మే మాతరః పితరస తదా
భయాత సర్వేషు లొకేషు నాధిజగ్ముః పరాయణమ
8 తాన భృగూణాం తథా థారాన కశ చిన నాభ్యవపథ్యత
యథా తథా థధారేయమ ఊరుణైకేన మాం శుభా
9 పరతిషేథ్ధా హి పాపస్య యథా లొకేషు విథ్యతే
తథా సర్వేషు లొకేషు పాపకృన నొపపథ్యతే
10 యథా తు పరతిషేథ్ధారం పాపొ న లభతే కవ చిత
తిష్ఠన్తి బహవొ లొకే తథా పాపేషు కర్మసు
11 జానన్న అపి చ యన పాపం శక్తిమాన న నియచ్ఛతి
ఈశః సన సొ ఽపి తేనైవ కర్మణా సంప్రయుజ్యతే
12 రాజభిశ చేశ్వరైశ చైవ యథి వై పితరొ మమ
శక్తైర న శకితా తరాతుమ ఇష్టం మత్వేహ జీవితుమ
13 అత ఏషామ అహం కరుథ్ధొ లొకానామ ఈశ్వరొ ఽథయ సన
భవతాం తు వచొ నాహమ అలం సమతివర్తితుమ
14 మమ చాపి భవేథ ఏతథ ఈశ్వరస్య సతొ మహత
ఉపేక్షమాణస్య పునర లొకానాం కిల్బిషాథ భయమ
15 యశ చాయం మన్యుజొ మే ఽగనిర లొకాన ఆథాతుమ ఇచ్చ్ఛతి
థహేథ ఏష చ మామ ఏవ నిగృహీతః సవతేజసా
16 భవతాం చ విజానామి సర్వలొకహితేప్సుతామ
తస్మాథ విథధ్వం యచ ఛరేయొ లొకానాం మమ చేశ్వరాః
17 [పితరహ]
య ఏష మన్యుజస తే ఽగనిర లొకాన ఆథాతుమ ఇచ్ఛతి
అప్సు తం ముఞ్చ భథ్రం తే లొకా హయ అప్సు పరతిష్ఠితాః
18 ఆపొ మయాః సర్వరసాః సర్వమ ఆపొ మయం జగత
తస్మాథ అప్సు విముఞ్చేమం కరొధాగ్నిం థవిజసత్తమ
19 అయం తిష్ఠతు తే విప్ర యథీచ్ఛసి మహొథధౌ
మన్యుజొ ఽగనిర థహన్న ఆపొ లొకా హయ ఆపొ మయాః సమృతాః
20 ఏవం పరతిజ్ఞాం సత్యేయం తవానఘ భవిష్యతి
న చైవ సామరా లొకా గమిష్యన్తి పరాభవమ
21 [వస]
తతస తం కరొధజం తాత ఔర్వొ ఽగనిం వరుణాలయే
ఉత్ససర్గ స చైవాప ఉపయుఙ్క్తే మహొథధౌ
22 మహథ ధయ శిరొ భూత్వా యత తథ వేథవిథొ విథుః
తమ అఙ్గిమ ఉథ్గిరన వక్త్రాత పిబత్య ఆపొ మహొథధౌ
23 తస్మాత తవమ అపి భథ్రం తే న లొకాన హన్తుమ అర్హసి
పరాశర పరాన ధర్మాఞ జానఞ జఞానవతాం వర