ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 170)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణీ]
నాహం గృహ్ణామి వస తాత థృష్టీర నాస్తి రుషాన్వితా
అయం తు భర్గవొ నూనమ ఊరుజః కుపితొ ఽథయ వః
2 తేన చక్షూంషి వస తాత నూనం కొపాన మహాత్మనా
సమరతా నిహతాన బన్ధూన ఆథత్తాని న సంశయః
3 గర్భాన అపి యథా యూయం భృగూణాం ఘనత పుత్రకాః
తథాయమ ఊరుణా గర్భొ మయా వర్షశతం ధృతః
4 షడఙ్గశ చాఖిలొ వేథ ఇమం గర్భస్దమ ఏవ హి
వివేశ భృగువంశస్య భూయః పరియచికీర్షయా
5 సొ ఽయం పితృవధాన నూనం కరొధాథ వొ హన్తుమ ఇచ్ఛతి
తేజసా యస్య థివ్యేన చక్షూంషి ముషితాని వః
6 తమ ఇమం తాత యాచధ్వమ ఔర్వం మమ సుతొత్తమమ
అయం వః పరణిపాతేన తుష్టొ థృష్టీర విమొక్ష్యతి
7 [గ]
ఏవమ ఉక్తాస తతః సర్వే రాజానస తే తమ ఊరుజమ
ఊచుః పరసీథేతి తథా పరసాథం చ చకార సః
8 అనేనైవ చ విఖ్యాతొ నామ్నా లొకేషు సత్తమః
స ఔర్వ ఇతి విప్రర్షిర ఊరుం భిత్త్వా వయజాయత
9 చక్షూంషి పరతిలభ్యాద పరతిజ్జగ్ముస తతొ నృపాః
భార్గవస తు మునిర మేనే సర్వలొకపరాభవమ
10 సచక్రే తాత లొకానాం వినాశాయ మహామనాః
సర్వేషామ ఏవ కార్త్స్న్యేన మనః పరవణమ ఆత్మనః
11 ఇచ్ఛన్న అపచితిం కర్తుం భృగూణాం భృగుసత్తమః
సర్వలొకవినాశాయ తపసా మహతైధితః
12 తాపయామ ఆస లొకాన స సథేవాసురమానుషాన
తపసొగ్రేణ మహతా నన్థయిష్యన పితామహాన
13 తతస తం పితరస తాత విజ్ఞాయ భృగుసత్తమమ
పితృలొకాథ ఉపాగమ్య సర్వ ఊచుర ఇథం వచః
14 ఔర్వ థృష్టః పరభావస తే తపసొగ్రస్య పుత్రక
పరసాథం కురు లొకానాం నియచ్ఛ కరొధమ ఆత్మనః
15 నానీశైర హి తథా తాత భృగుభిర భావితాత్మభిః
వధొ ఽభయుపేక్షితః సర్వైః కషత్రియాణాం విహింసతామ
16 ఆయుషా హి పరకృష్టేన యథా నః ఖేథ ఆవిశత
తథాస్మాభిర వధస తాత కషత్రియైర ఈప్సితః సవయమ
17 నిఖాతం తథ ధి వై విత్తం కేన చిథ భృగువేశ్మని
వైరాయైవ తథా నయస్తం కషత్రియాన కొపయిష్ణుభిః
కిం హి విత్తేన నః కార్యం సవర్గేప్సూనాం థవిజర్షభ
18 యథా తు మృత్యుర ఆథాతుం న నః శక్నొతి సర్వశః
తథాస్మాభిర అయం థృష్ట ఉపాయస తాత సంమతః
19 ఆత్మహా చ పుమాంస తాత న లొకాఁల లభతే శుభాన
తతొ ఽసమాభిః సమీక్ష్యైవం నాత్మనాత్మా వినాశితః
20 న చైతన నః పరియం తాత యథ ఇథం కర్తుమ ఇచ్ఛసి
నియచ్ఛేథం మనః పాపాత సర్వలొకపరాభవాత
21 న హి నః కషత్రియాః కే చిన న లొకాః సప్త పుత్రక
థూషయన్తి తపస తేజః కరొధమ ఉత్పతితం జహి