ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 169)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
ఆశ్రమస్దా తతః పుత్రమ అథృశ్యన్తీ వయజాయత
శక్తేః కులకరం రాజన థవితీయమ ఇవ శక్తినమ
2 జాతకర్మాథికాస తస్య కరియాః స మునిపుంగవః
పౌత్రస్య భరతశ్రేష్ఠ చకార భగవాన సవయమ
3 పరాసుశ చ యతస తేన వసిష్ఠః సదాపితస తథా
గర్భస్దేన తతొ లొకే పరాశర ఇతి సమృతః
4 అమన్యత స ధర్మాత్మా వసిష్ఠం పితరం తథా
జన్మప్రభృతి తస్మింశ చ పితరీవ వయవర్తత
5 స తాత ఇతి విప్రర్షిం వసిష్ఠం పరత్యభాషత
మాతుః సమక్షం కౌన్తేయ అథృశ్యన్త్యాః పరంతప
6 తాతేతి పరిపూర్ణార్దం తస్య తన మధురం వచః
అథృశ్యన్త్య అశ్రుపూర్ణాక్షీ శృణ్వన్తీ తమ ఉవాచ హ
7 మా తాత తాత తాతేతి న తే తాతొ మహామునిః
రక్షసా భక్షితస తాత తవ తాతొ వనాన్తరే
8 మన్యసే యం తు తాతేతి నైష తాతస తవానఘ
ఆర్యస తవ ఏష పితా తస్య పితుస తవ మహాత్మనః
9 స ఏవమ ఉక్తొ థుఃఖార్తః సత్యవాగ ఋషిసత్తమః
సర్వలొకవినాశాయ మతిం చక్రే మహామనాః
10 తం తదా నిశ్చితాత్మానం మహాత్మానం మహాతపాః
వసిష్ఠొ వారయామ ఆస హేతునా యేన తచ ఛృణు
11 [వస]
కృతవీర్య ఇతి ఖయాతొ బభూవ నృపతిః కషితౌ
యాజ్యొ వేథవిథాం లొకే భృగూణాం పార్దివర్షభః
12 స తాన అగ్రభుజస తాత ధాన్యేన చ ధనేన చ
సొమాన్తే తర్పయామ ఆస విపులేన విశాం పతిః
13 తస్మిన నృపతిశార్థూలే సవర్యాతే ఽద కథా చన
బభూవ తత కులేయానాం థరవ్యకార్యమ ఉపస్దితమ
14 తే భృగూణాం ధనం జఞాత్వా రాజానః సర్వ ఏవ హ
యాచిష్ణవొ ఽభిజగ్ముస తాంస తాత భార్గవ సత్తమాన
15 భూమౌ తు నిథధుః కే చిథ భృగవొ ధనభక్షయమ
థథుః కే చిథ థవిజాతిభ్యొ జఞాత్వా కషత్రియతొ భయమ
16 భృగవస తు థథుః కే చిత తేషాం విత్తం యదేప్సితమ
కషత్రియాణాం తథా తాత కారణాన్తర థర్శనాత
17 తతొ మహీతలం తాత కషత్రియేణ యథృచ్ఛయా
ఖానతాధిగతం విత్తం కేన చిథ భృగువేశ్మని
తథ విత్తం థథృశుః సర్వే సమేతాః కషత్రియర్షభాః
18 అవమన్య తతః కొపాథ భృగూంస తాఞ శరణాగతాన
నిజఘ్నుస తే మహేష్వాసాః సర్వాంస తాన నిశితైః శరైః
ఆ గర్భాథ అనుకృన్తన్తశ చేరుశ చైవ వసుంధరామ
19 తత ఉచ్ఛిథ్యమానేషు భృగుష్వ ఏవం భయాత తథా
భృగుపత్న్యొ గిరిం తాత హిమవన్తం పరపేథిరే
20 తాసామ అన్యతమా గర్భం భయాథ థాధార తైజసమ
ఊరుణైకేన వామొరుర భర్తుః కులవివృథ్ధయే
థథృశుర బరాహ్మణీం తాం తే థీప్యమానాం సవతేజసా
21 అద గర్భః స భిత్త్వొరుం బరాహ్మణ్యా నిర్జగామ హ
ముష్ణన థృష్టీః కషత్రియాణాం మధ్యాహ్న ఇవ భాస్కరః
తతశ చక్షుర వియుక్తాస తే గిరిథుర్గేషు బభ్రముః
22 తతస తే మొఘసంకల్పా భయార్తాః కషత్రియర్షభాః
బరహ్మణీం శరణం జగ్ముర థృష్ట్యర్దం తామ అనిన్థితామ
23 ఊచుశ చైనాం మహాభాగాం కషత్రియాస తే విచేతసః
జయొతిః పరహీణా థుఃఖార్తాః శాన్తార్చిష ఇవాగ్నయః
24 భగవత్యాః పరసాథేన గచ్ఛేత కషత్రం సచక్షుషమ
ఉపారమ్య చ గచ్ఛేమ సహితాః పాపకర్మణః
25 సపుత్రా తవం పరసాథం నః సర్వేషాం కర్తుమ అర్హసి
పునర థృష్టిప్రథానేన రాజ్ఞః సంత్రాతుమ అర్హసి