ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 168)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వస]
మా భైః పుత్రి న భేతవ్యం రక్షసస తే కదం చన
నైతథ రక్షొభయం యస్మాత పశ్యసి తవమ ఉపస్దితమ
2 రాజా కల్మాషపాథొ ఽయం వీర్యవాన పరదితొ భువి
స ఏషొ ఽసమిన వనొథ్థేశే నివసత్య అతిభీషణః
3 [గ]
తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య వసిష్ఠొ భగవాన ఋషిః
వారయామ ఆస తేజస్వీ హుంకరేణైవ భారత
4 మన్త్రపూతేన చ పునః స తమ అభ్యుక్ష్య వారిణా
మొక్షయామ ఆస వై ఘొరాథ రాక్షసాథ రాజసత్తమమ
5 స హి థవాథశ వర్షాణి వసిష్ఠస్యైవ తేజసా
గరస్త ఆసీథ గృహేణేవ పర్వకాలే థివాకరః
6 రక్షసా విప్రముక్తొ ఽద స నృపస తథ వనం మహత
తేజసా రఞ్జయామ ఆస సంధ్యాభ్రమ ఇవ భాస్కరః
7 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞామ అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః
ఉవాచ నృపతిః కాలే వసిష్ఠమ ఋషిసత్తమమ
8 సౌథామొ ఽహం మహాభాగ యాజ్యస తే థవిజసత్తమ
అస్మిన కాలే యథ ఇష్టం తే బరూహి కిం కరవాణి తే
9 [వస]
వృత్తమ ఏతథ యదాకాలం గచ్ఛ రాజ్యం పరశాధి తత
బరాహ్మణాంశ చ మనుష్యేన్థ్ర మావమంస్దాః కథా చన
10 [రాజా]
నావమంస్యామ్య అహం బరహ్మన కథా చిథ బరాహ్మణర్షభాన
తవన నిథేశే సదితః శశ్వత పుజయిష్యామ్య అహం థవిజాన
11 ఇక్ష్వాకూణాం తు యేనాహమ అనృణః సయాం థవిజొత్తమ
తత తవత్తః పరాప్తుమ ఇచ్ఛామి వరం వేథవిథాం వర
12 అపత్యాయేప్సితాం మహ్యం మహిషీం గన్తుమ అర్హసి
శీలరూపగుణొపేతామ ఇక్ష్వాకుకులవృథ్ధయే
13 [గ]
థథానీత్య ఏవ తం తత్ర రాజానం పరత్యువాచ హ
వసిష్ఠః పరమేష్వాసం సత్యసంధొ థవిజొత్తమః
14 తతః పరతియయౌ కాలే వసిష్ఠః సహితొ ఽనఘ
ఖయాతం పురవరం లొకేష్వ అయొధ్యాం మనుజేశ్వరః
15 తం పరజాః పరతిమొథన్త్యః సర్వాః పరత్యుథ్యయుస తథా
విపాప్మానం మహాత్మానం థివౌకస ఇవేశ్వరమ
16 అచిరాత స మనుష్యేన్థ్రొ నగరీం పుణ్యకర్మణామ
వివేశ సహితస తేన వసిష్ఠేన మహాత్మనా
17 థథృశుస తం తతొ రాజన్న అయొధ్యావాసినొ జనాః
పుష్యేణ సహితం కాలే థివాకరమ ఇవొథితమ
18 స హి తాం పూరయామ ఆస లక్ష్మ్యా లక్ష్మీవతాం వరః
అయొధ్యాం వయొమ శీతాంశుః శరత్కాల ఇవొథితః
19 సంసిక్త మృష్టపన్దానం పతాకొచ్ఛ్రయ భూషితమ
మనః పరహ్లాథయామ ఆసా తస్య తత పురమ ఉత్తమమ
20 తుష్టపుష్టజనాకీర్ణా సా పురీ కురునన్థన
అశొభత తథా తేన శక్రేణేవామరావతీ
21 తతః పరవిష్టే రాజేన్థ్రే తస్మిన రాజని తాం పురీమ
తస్య రాజ్ఞ ఆజ్ఞయా థేవీ వసిష్ఠమ ఉపచక్రమే
22 ఋతావ అద మహర్షిః స సంబభూవ తయా సహ
థేవ్యా థివ్యేన విధినా వసిష్ఠః శరేష్ఠ భాగ ఋషిః
23 అద తస్యాం సముత్పన్నే గర్భే స మునిసత్తమః
రాజ్ఞాభివాథితస తేన జగామ పునర ఆశ్రమమ
24 థీర్ఘకాలధృతం గర్భం సుషావ న తు తం యథా
సాద థేవ్య అశ్మనా కుక్షిం నిర్బిభేథ తథా సవకమ
25 థవాథశే ఽద తతొ వర్షే స జజ్ఞే మనుజర్షభ
అశ్మకొ నామ రాజర్షిః పొతనం యొ నయవేశయత