ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 167)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
తతొ థృష్ట్వాశ్రమపథం రహితం తైః సుతైర మునిః
నిర్జగామ సుథుఃఖార్తః పునర ఏవాశ్రమాత తతః
2 సొ ఽపశ్యత సరితం పూర్ణాం పరావృట్కాలే నవామ్భసా
వృక్షాన బహువిధాన పార్ద వహన్తీం తీరజాన బహూన
3 అద చిన్తాం సమాపేథే పునః పౌరవనన్థన
అమ్భస్య అస్యా నిమజ్జేయమ ఇతి థుఃఖసమన్వితః
4 తతః పాశైస తథాత్మానం గాఢం బథ్ధ్వా మహామునిః
తస్యా జలే మహానథ్యా నిమమజ్జ సుథుఃఖితః
5 అద ఛిత్త్వా నథీ పాశాంస తస్యారి బలమర్థన
సమస్దం తమ ఋషిం కృత్వా విపాశం సమవాసృజత
6 ఉత్తతార తతః పాశైర విముక్తః స మహాన ఋషిః
విపాశేతి చ నామాస్యా నథ్యాశ చక్రే మహాన ఋషిః
7 శొకే బుథ్ధిం తతశ చక్రే న చైకత్ర వయతిష్ఠిత
సొ ఽగచ్ఛత పర్వతాంశ చైవ సరితశ చ సరాంసి చ
8 తతః స పునర ఏవర్షిర నథీం హైమవతీం తథా
చణ్డగ్రాహవతీం థృష్ట్వా తస్యాః సరొతస్య అవాపతత
9 సా తమ అగ్నిసమం విప్రమ అనుచిన్త్య సరిథ వరా
శతధా విథ్రుతా యస్మాచ ఛతథ్రుర ఇతి విశ్రుతా
10 తతః సదలగతం థృష్ట్వా తత్రాప్య ఆత్మానమ ఆత్మనా
మర్తుం న శక్యమ ఇత్య ఉక్త్వా పునర ఏవాశ్రమం యయౌ
11 వధ్వాథృశ్యన్త్యానుగత ఆశ్రమాభిముఖొ వరజన
అద శుశ్రావ సంగత్యా వేథాధ్యయననిఃస్వనమ
పృష్ఠతః పరిపూర్ణార్దైః షడ్భిర అఙ్గైర అలంకృతమ
12 అనువ్రజతి కొ నవ ఏష మామ ఇత్య ఏవ చ సొ ఽబరవీత
అహం తవ అథృశ్యతీ నామ్నా తం సనుషా పరత్యభాషత
శక్తేర భార్యా మహాభాగ తపొ యుక్తా తపస్వినీ
13 [వస]
పుత్రి కస్యైష సాఙ్గస్య వేథస్యాధ్యయన సవనః
పురా సాఙ్గస్య వేథస్య శక్తేర ఇవ మయా శరుతః
14 [ఆథృష్యన్తీ]
అయం కుక్షౌ సముత్పన్నః శక్తేర గర్భః సుతస్య తే
సమా థవాథాశ తస్యేహ వేథాన అభ్యసతొ మునే
15 [గ]
ఏవమ ఉక్తస తతొ హృష్టొ వసిష్ఠః శరేష్ఠ భాగ ఋషిః
అస్తి సంతానమ ఇత్య ఉక్త్వా మృత్యొః పార్ద నయవర్తత
16 తతః పరతినివృత్తః స తయా వధ్వా సహానఘ
కల్మాషపాథమ ఆసీనం థథర్శ విజనే వనే
17 స తు థృష్ట్వైవ తం రాజా కరుథ్ధ ఉత్దాయ భారత
ఆవిష్టొ రక్షసొగ్రేణ ఇయేషాత్తుం తతః సమ తమ
18 అథృశ్యన్తీ తు తం థృష్ట్వా కరూరకర్మాణమ అగ్రతః
భయసంవిగ్నయా వాచా వసిష్ఠమ ఇథమ అబ్రవీత
19 అసౌ మృత్యుర ఇవొగ్రేణ థణ్డేన భగవన్న ఇతః
పరగృహీతేన కాష్ఠేన రాక్షసొ ఽభయేతి భీషణః
20 తం నివారయితుం శక్తొ నాన్యొ ఽసతి భువి కశ చన
తవథృతే ఽథయ మహాభాగ సర్వవేథవిథాం వర
21 తరాహి మాం భగవాన పాపాథ అస్మాథ థారుణథర్శనాత
రక్షొ అత్తుమ ఇహ హయ ఆవాం నూనమ ఏతచ చికీర్షతి