ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 164)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స గన్ధర్వవచః శరుత్వా తత తథా భరతర్షభ
అర్జునః పరయా పరీత్యా పూర్ణచన్థ్ర ఇవాబభౌ
2 ఉవాచ చ మహేష్వాసొ గన్ధర్వం కురుసత్తమః
జాతకౌతూహలొ ఽతీవ వసిష్ఠస్య తపొబలాత
3 వసిష్ఠ ఇతి యస్యైతథ ఋషేర నామ తవయేరితమ
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం యదావత తథ వథస్వ మే
4 య ఏష గన్ధర్వపతే పూర్వేషాం నః పురొహితః
ఆసీథ ఏతన మమాచక్ష్వ క ఏష భగవాన ఋషిః
5 [గ]
తపసా నిర్జితౌ శశ్వథ అజేయావ అమరైర అపి
కామక్రొధావ ఉభౌ యస్య చరణౌ సంవవాహతుః
6 యస తు నొచ్ఛేథనం చక్రే కుశికానామ ఉథారధీః
విశ్వామిత్రాపరాధేన ధారయన మన్యుమ ఉత్తమమ
7 పుత్రవ్యసనసంతప్తః శక్తిమాన అపి యః పరభుః
విశ్వామిత్ర వినాశాయ న మేనే కర్మ థారుణమ
8 మృతాంశ చ పునర ఆహర్తుం యః సపుత్రాన యమక్షయాత
కృతాన్తం నాతిచక్రామ వేలామ ఇవ మహొథధిః
9 యం పరాప్య విజితాత్మానం మహాత్మానం నరాధిపాః
ఇక్ష్వాకవొ మహీపాలా లేభిరే పృదివీమ ఇమామ
10 పురొహిత వరం పరాప్య వసిష్ఠమ ఋషిసత్తమమ
ఈజిరే కరతుభిశ చాపి నృపాస తే కురునన్థన
11 స హి తాన్య ఆజయామ ఆస సర్వాన నృపతిసత్తమాన
బరహ్మర్షిః పాణ్డవ శరేష్ఠ బృహస్పతిర ఇవామరాన
12 తస్మాథ ధర్మప్రధానాత్మా వేథ ధర్మవిథ ఈప్సితః
బరాహ్మణొ గుణవాన కశ చిత పురొధాః పరవిమృశ్యతామ
13 కషత్రియేణ హి జాతేన పృదివీం జేతుమ ఇచ్ఛతా
పూర్వం పురొహితః కార్యః పార్ద రాజ్యాభివృథ్ధయే
14 మహీం జిగీషతా రాజ్ఞా బరహ్మ కార్యం పురఃసరమ
తస్మాత పురొహితః కశ చిథ గుణవాన అస్తు వొ థవిజః