ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 165)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆర్జ]
కింనిమిత్తమ అభూథ వైరం విశ్వామిత్ర వసిష్ఠయొః
వసతొర ఆశ్రమే పుణ్యే శంస నః సర్వమ ఏవ తత
2 [గ]
ఇథం వాసిష్ఠమ ఆఖ్యానం పురాణం పరిచక్షతే
పార్ద సర్వేషు లొకేషు యదావత తన నిబొధ మే
3 కన్యకుబ్జే మహాన ఆసీత పార్దివొ భరతర్షభ
గాధీతి విశ్రుతొ లొకే సత్యధర్మపరాయణః
4 తస్య ధర్మాత్మనః పుత్రః సమృథ్ధబలవాహనః
విశ్వామిత్ర ఇతి ఖయాతొ బభూవ రిపుమర్థనః
5 స చచార సహామాత్యొ మృగయాం గహనే వనే
మృగాన విధ్యన వరాహాంశ చ రమ్యేషు మరు ధన్వసు
6 వయాయామకర్శితః సొ ఽద మృగలిప్సుః పిపాసితః
ఆజగామ నరశ్రేష్ఠ వసిష్ఠస్యాశ్రమం పరతి
7 తమ ఆగతమ అభిప్రేక్ష్య వసిష్ఠః శరేష్ఠభాగ ఋషిః
విశ్వామిత్రం నరశ్రేష్ఠం పరతిజగ్రాహ పూజయా
8 పాథ్యార్ఘ్యాచమనీయేన సవాగతేన చ భారత
తదైవ పరతిజగ్రాహ వన్యేన హవిషా తదా
9 తస్యాద కామధుగ ధేనుర వసిష్ఠస్య మహాత్మనః
ఉక్తా కామాన పరయచ్ఛేతి సా కామాన థుథుహే తతః
10 గరామ్యారణ్యా ఓషధీశ చ థుథుహే పయ ఏవ చ
షడ్రసం చామృతరసం రసాయనమ అనుత్తమమ
11 భొజనీయాని పేయాని భక్ష్యాణి వివిధాని చ
లేహ్యాన్య అమృతకల్పాని చొష్యాణి చ తదార్జున
12 తైః కామైః సర్వసంపూర్ణైః పూజితః స మహీపతిః
సామాత్యః సబలశ చైవ తుతొష స భృశం నృపః
13 షడ ఆయతాం సుపార్శ్వొరుం తరిపృదుం పఞ్చ సంవృతామ
మణ్డూకనేత్రాం సవాకారాం పీనొధసమ అనిన్థితామ
14 సువాలధిః శఙ్కుకర్ణాం చారు శృఙ్గాం మనొరమామ
పుష్టాయత శిరొగ్రీవాం విస్మితః సొ ఽభివీక్ష్య తామ
15 అభినన్థతి తాం నన్థీం వసిష్ఠస్య పయస్వినీమ
అబ్రవీచ చ భృశం తుష్టొ విశ్వామిత్రొ మునిం తథా
16 అర్బుథేన గవాం బరహ్మన మమ రాజ్యేన వా పునః
నన్థినీం సంప్రయచ్ఛస్వ భుఙ్క్ష్వ రాజ్యం మహామునే
17 [వస]
థేవతాతిదిపిత్రర్దమ ఆజ్యార్దం చ పయస్వినీ
అథేయా నన్థినీయం మే రాజ్యేనాపి తవానఘ
18 [విష్వామిత్ర]
కషత్రియొ ఽహం భవాన విప్రస తపఃస్వాధ్యాయసాధనః
బరాహ్మణేషు కుతొ వీర్యం పరశాన్తేషు ధృతాత్మసు
19 అర్బుథేన గవాం యస తవం న థథాసి మమేప్సితామ
సవధర్మం న పరహాస్యామి నయిష్యే తే బలేన గామ
20 [వస]
బలస్దశ చాసి రాజా చ బాహువీర్యశ చ కషత్రియః
యదేచ్ఛసి తదా కషిప్రం కురు తవం మా విచారయ
21 [గ]
ఏవమ ఉక్తస తథా పార్ద విశ్వామిత్రొ బలాథ ఇవ
హంసచన్థ్ర పరతీకాశాం నన్థినీం తాం జహార గామ
22 కశా థణ్డప్రతిహతా కాల్యమానా తతస తతః
హమ్భాయమానా కల్యాణీ వసిష్ఠస్యాద నన్థినీ
23 ఆగమ్యాభిముఖీ పార్ద తస్దౌ భగవథ ఉన్ముఖీ
భృశం చ తాడ్యమానాపి న జగామాశ్రమాత తతః
24 [వస]
శృణొమి తే రవం భథ్రే వినథన్త్యాః పునః పునః
బలాథ ధృయసి మే నన్థిక్షమావాన బరాహ్మణొ హయ అహమ
25 [గ]
సా తు తేషాం బలాన నన్థీ బలానాం భరతర్షభ
విశ్వామిత్ర భయొథ్విగ్నా వసిష్ఠం సముపాగమత
26 [గౌహ]
పాషాణ థణ్డాభిహతాం కరన్థన్తీం మామ అనాదవత
విశ్వామిత్రబలైర ఘొరైర భగవన కిమ ఉపేక్షసే
27 [గ]
ఏవం తస్యాం తథా పర్ద ధర్షితాయాం మహామునిః
న చుక్షుభే న ధైర్యాచ చ విచచాల ధృతవ్రతః
28 [వస]
కషత్రియాణాం బలం తేజొ బరాహ్మణానాం కషమా బలమ
కషమా మాం భజతే తస్మాథ గమ్యతాం యథి రొచతే
29 [గౌహ]
కిం ను తయక్తాస్మి భగవన యథ ఏవం మాం పరభాషసే
అత్యక్తాహం తవయా బరహ్మన న శక్యా నయితుం బలాత
30 [వస]
న తవాం తయజామి కల్యాణి సదీయతాం యథి శక్యతే
థృఢేన థామ్నా బథ్ధ్వైవ వత్సస తే హరియతే బలాత
31 [గ]
సదీయతామ ఇతి తచ ఛరుత్వా వసిష్ఠస్యా పయస్వినీ
ఊర్ధ్వాఞ్చిత శిరొగ్రీవా పరబభౌ ఘొరథర్శనా
32 కరొధరక్తేక్షణా సా గౌర హమ్భార వధన సవనా
విశ్వామిత్రస్య తత సైన్యం వయథ్రావయత సర్వశః
33 కశాగ్ర థణ్డాభిహతా కాల్యమానా తతస తతః
కరొధా థీప్తేక్షణా కరొధం భూయ ఏవ సమాథధే
34 ఆథిత్య ఇవ మధ్యాహ్నే కరొధా థీప్తవపుర బభౌ
అఙ్గారవర్షం ముఞ్చన్తీ ముహుర వాలధితొ మహత
35 అసృజత పహ్లవాన పుచ్ఛాచ ఛకృతః శబరాఞ శకాన
మూత్రతశ చాసృజచ్చ చాపి యవనాన కరొధమూర్చ్ఛితా
36 పుణ్డ్రాన కిరాతాన థరమిడాన సింహలాన బర్బరాంస తదా
తదైవ థారథాన మలేచ్ఛాన ఫేనతః సా ససర్జ హ
37 తైర విషృష్టైర మహత సైన్యం నానా మలేచ్ఛ గణైస తథా
నానావరణ సంఛన్నైర నానాయుధ ధరైస తదా
అవాకీర్యత సంరబ్ధైర విశ్వామిత్రస్య పశ్యతః
38 ఏకైకశ చ తథా యొధః పఞ్చభిః సప్తభిర వృతః
అస్త్రవర్షేణ మహతా కాల్యమానం బలం తతః
పరభగ్నం సర్వతస తరస్తం విశ్వామిత్రస్య పశ్యతః
39 న చ పరాణైర వియుజ్యన్తే కే చిత తే సైనికాస తథా
విశ్వామిత్రస్య సంక్రుథ్ధైర వాసిష్ఠైర భరతర్షభ
40 విశ్వామిత్రస్య సైన్యం తు కాల్యమానం తరియొజనమ
కరొశమానం భయొథ్విగ్నం తరాతారం నాధ్యగచ్ఛత
41 థృష్ట్వా తన మహథ ఆశ్చర్యం బరహ్మతేజొ భవం తథా
విశ్వామిత్రః కషత్రభావాన నిర్విణ్ణొ వాక్యమ అబ్రవీత
42 ధిగ బలం కషత్రియబలం బరహ్మతేజొబలం బలమ
బలాబలం వినిశ్చిత్య తప ఏవ పరం బలమ
43 స రాజ్యస్ఫీతమ ఉత్సృజ్య తాం చ థీప్తాం నృప శరియమ
భొగాంశ చ పృష్ఠతః కృత్వా తపస్య ఏవ మనొ థధే
44 స గత్వా తపసా సిథ్ధిం లొకాన విష్టభ్య తేజసా
తతాప సర్వాన థీప్తౌజా బరాహ్మణత్వమ అవాప చ
అపివచ చ సుతం సొమమ ఇన్థ్రేణ సహ కౌశికః