ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 163)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వసిస్ఠ]
యైషాం తే తపతీ నామ సావిత్ర్య అవరజా సుతా
తాం తవాం సంవరణస్యార్దే వరయామి విభావసొ
2 స హి రాజా బృహత కీర్తిర ధర్మార్దవిథ ఉథారధీః
యుక్తః సంవరణొ భర్తా థుహితుస తే విహంగమ
3 [గన్ధర్వ]
ఇత్య ఉక్తః సవితా తేన థథానీత్య ఏవ నిశ్చితః
పరత్యభాషత తం విప్రం పరతినన్థ్య థివాకరః
4 వరః సంవరణొ రాజ్ఞాం తవమ ఋషీణాం వరొ మునే
తపతీ యొషితాం శరేష్ఠా కిమ అన్యత్రాపవర్జనాత
5 తతః సర్వానవథ్యాగ్నీం తపతీం తపనః సవయమ
థథౌ సంవరణస్యార్దే వషిష్ఠాయ మహాత్మనే
పరతిజగ్రాహ తాం కన్యాం మహర్షిస తపతీం తథా
6 వసిష్ఠొ ఽద విసృష్టశ చ పునర ఏవాజగామ హ
యత్ర విఖ్యత కీర్తిః స కురూణామ ఋషభొ ఽభవత
7 స రాజా మన్మదావిష్టస తథ్గతేనాన్తరాత్మనా
థృష్ట్వా చ థేవకన్యాం తాం తపతీం చారుహాసినీమ
వసిష్ఠేన సహాయాన్తీం సంహృష్టొ ఽభయధికం బభౌ
8 కృచ్ఛ్రే థవాథశ రాత్రే తు తస్య రాజ్ఞః సమాపితే
ఆజగామ విశుథ్ధాత్మా వసిష్ఠొ భగవాన ఋషిః
9 తపసారాధ్య వరథం థేవం గొపతిమ ఈశ్వరమ
లేభే సంవరణొ భార్యాం వసిష్ఠస్యైవ తేజసా
10 తతస తస్మిన గిరిశ్రేష్ఠే థేవగన్ధర్వసేవితే
జగ్రాహ విధివత పాణిం తపత్యాః స నరర్షభః
11 వసిష్ఠేనాభ్యనుజ్ఞాతస తస్మిన్న ఏవ ధరాధరే
సొ ఽకామయత రాజర్షిర విహర్తుం సహ భార్యయా
12 తతః పురే చ రాష్ట్రే చ వాహనేషు బలేషు చ
ఆథిథేశ మహీపాలస తమ ఏవ సచివం తథా
13 నృపతిం తవ అభ్యనుజ్ఞాయ వసిష్ఠొ ఽదాపచక్రమే
సొ ఽపి రాజా గిరౌ తస్మిన విజహారామరొపమః
14 తతొ థవాథశ వర్షాణి కాననేషు జలేషు చ
రేమే తస్మిన గిరౌ రాజా తయైవ సహ భార్యయా
15 తస్య రాజ్ఞః పురే తస్మిన సమా థవాథశ సర్వశః
న వవర్ష సహస్రాక్షొ రాష్ట్రే చైవాస్య సర్వశః
16 తత కషుధార్తైర నిరానన్థైః శవభూతైస తథా నరైః
అభవత పరేతరాజస్య పురం పరేతైర ఇవావృతమ
17 తతస తత తాథృశం థృష్ట్వా స ఏవ భగవాన ఋషిః
అభ్యపథ్యత ధర్మాత్మా వసిష్ఠొ రాజసత్తమమ
18 తం చ పార్దివశార్థూలమ ఆనయామ ఆస తత పురమ
తపత్యా సహితం రాజన్న ఉషితం థవాథశీః సమాః
19 తతః పరవృష్టస తత్రాసీథ యదాపూర్వం సురారిహా
తస్మిన నృపతిశార్థూల పరవిష్టే నగరం పునః
20 తతః సరాష్ట్రం ముముథే తత పురం పరయా ముథా
తేన పార్దివ ముఖ్యేన భావితం భావితాత్మనా
21 తతొ థవాథశ వర్షాణి పునర ఈజే నరాధిపః
పత్న్యా తపత్యా సహితొ యదా శక్రొ మరుత్పతిః
22 ఏవమ ఆసీన మహాభాగా తపతీ నామ పౌర్వికీ
తవ వైవస్వతీ పార్ద తాపత్యస తవం యయా మతః
23 తస్యాం సంజనయామ ఆస కురుం సంవరణొ నృపః
తపత్యాం తపతాం శరేష్ఠ తాపత్యస తవం తతొ ఽరజున